230000 chia 0 023 bằng bao nhiêu

Do số bị chia nhỏ hơn số chia (23 < 24) nên ta chuyển `23` thành `23,0`, sau đó thực hiện phép chia số thập phân cho số tự nhiên `23,0:24`

Ta gạch dấu phẩy ở số bị chia và ghi `0,` vào thương;

`230:24` được `9`, viết `9`; $9\times24=216;230-216=14$ viết `14`

`14<24` viết thêm số `0` và bên phải `14` ta được `140:24` được `5` viết `5`; $5\times24=120;140-120=20$ viết `20`

$23:24=0,95$ dư `0,2`

+ `461:45`

Ta lấy `46` chia `45` được `1`, viết `1`; $1\times45=45$; `46-45=1` viết `1`

`1<45` ta viết thêm một số `0` vào thương rồi hạ `1` ở số bị chia xuống

Hạ 1 xuống, `11<45` nên viết thêm 0 vào `11` và viết thêm dấu phẩy vào số thương

`110:45` được `2` viết 2 vào thương, `2\times45=90`, `110-90=20` viết `20`

Viết thêm `0` vào bên phải `20` ta được `200` chia `45` được `4`; $4\times45=180$

`200-180=20` viết `20`

Vậy `461:45=10,24` dư `0,2`

+) `24:7,35`

Phần thập phân của số chia `7,35` có hai chữ số

Nên ta viết thêm 2 chữ số `00` vào số bị chia và bỏ dấu phẩy ở số chia

Thực hiện phép chia `2400:735`

Vậy $24:7,35=3,26$ dư $0,039$

+ `32:45,6`

Phần thập phân của số chia có 1 chữ số, nên ta bỏ dấu phẩy ở số chia và dịch dấu phẩy ở số bị chia sang 1 số.

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 24m, chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn đó.

Hướng dẫn giải:

Chiều rộng mảnh vườn là:

              \(24 \times \frac{2}{5} = 9,6\:(m)\)

Chu vi mảnh vườn là:

              (24+9,6)×2=67,2(m)

Diện tích mảnh vườn là:

              24×9,6=230,4(m2)

                              Đáp số: Chu vi: 67,2;

                                            Diện tích: 230,4m2

Bài 4

Trong 3 giờ xe máy đi được 93 km. Trong 2 giờ ô tô đi được 103 km. Hỏi mỗi giờ ô tô đi nhiều hơn xe máy bao nhiêu ki-lô-mét?

Hướng dẫn giải:

Mỗi giờ xe máy đi được số ki-lô-mét là:

                93 : 3 = 31 (km)

Mỗi giờ ô tô đi được số ki-lô-mét là:

                103 : 2 = 51,5 (km)

Mỗi giờ ô tô đi được nhiều hơn xe máy số ki-lô-mét là:

                51,5 - 31 = 20,5 (km)

                                      Đáp số: 20,5km.

Bài tập minh họa

Bài 1: Đặt tính rồi tính

25 : 4;   882 : 36;    75 : 12;   1155 : 352

Giải


Bài 2: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 12,5m và có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 28m. Tính chu vi thửa rộng hình chữ nhật đó.