Tác giả: AudibleDevolution

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

0 votes
0 answers
200 views
Theo Hiến pháp 2013 nghĩa vụ nộp thuế là

“Quyền và nghĩa vụ của công dân do hiến pháp và luật quy định” - nhận diện từ lý luận và tình huống ...

AudibleDevolution
đăng 2 tuần trước