Tác giả: GradualResurgence

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

9 votes
0 answers
200 views
Một nguyên tử có tổng số hạt là 40

Hạt nhân của hầu hết các nguyên tử được cấu tạo từ các loại hạt sau:Trong các câu sau đây, câu nào sai ?Nguyên tử của hầu hết các ...

GradualResurgence
đăng 1 tháng trước