Tác giả: Missduong2021

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

6 votes
0 answers
22 views
Đề bài - bài 44.11 trang 70 sbt hóa học 11

Viết các phương trình hoá học của quá trình điều chế anđehit axetic xuấtphát từ mỗi hiđrocacbon sau đây : Đề bài ...