Tác giả: ThickCondominium

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

1 votes
0 answers
200 views
Giải thích tại sao Việt Nam có cơ cấu dân số vàng

Lợi ích của cơ cấu dân số vàng là gì? Do tác động của chính sách kế hoạch hóa gia đình, sinh đẻ ít nên tỷ lệ trẻ em trong tổng dân số ...

ThickCondominium
đăng 1 tuần trước