Tác giả: mr_hoaihit

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

3 votes
0 answers
150 views
Trần Thanh Thảo - ca dao thực sự là tiếng hát về lao động và tiếng hát tâm tình của người dân lao động. em hãy chứng minh điều đó

Cuộc sống của nhân dân Việt Nam gắn chặt với lao động sản xuất. Từ lao động, ca dao ra đời và phục vụ lại lao động. Do đó nó chính là ...