Bài tập cuối tuần 28 lớp 2

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 28 có đáp án (Đề 1)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 28

Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số 15045 đọc là:

Quảng cáo

A. Mười lăm nghìn không trăm bốn lăm

B. Mười năm nghìn không trăm bốn mươi lăm

C. Mười lăm nghìn không trăm bốn năm

D. Mười lăm nghìn không trăm bốn mươi lăm

Câu 2: Chữ số thích hợp để khi viết vào ô trống ta được 270 Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 28 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án chia hết cho cả 2,3,5,9 là ?

A. 0 B. 3

C. 6 D .9

Câu 3: Phân số chỉ phần tô đậm của hình dưới là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 28 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 28 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 4: Các số 45 897 ; 45 798 ; 45 987 ; 50 101 được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là ?

A. 45 897 ; 45 798 ; 45 987 ; 50 101

B. 45 798 ; 45 897 ; 45 987 ; 50 101

C. 45 798 ; 45 987 ; 45 897 ; 50 101

D. 50 101 ; 45 987 ; 45 897 ; 45 798

Câu 5: số thích hợp viết vào chỗ chấm của dãy số 1, 4, 9,16 , là ?

Quảng cáo

A. 25,35 B. 24,34

C. 20,30 D. 25 , 36

Câu 6: Phân số Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 28 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án rút gọn về phân số tối giản là ?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 28 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 1: Hai tỉnh A và B cách nhau 196km. Lúc 7 giờ xe thứ nhất đi từ A đến B, xe thứ hai đi từ B đến A. Hai xe gặp nhau lúc 9 giờ. Tính vận tốc mỗi xe, biết vận tốc xe thứ nhất nhanh hơn xe thứ hai là 6km/giờ.

Câu 2: Một xe máy đi từ B lúc 6 giờ 30 phút đến C với vận tốc 36 km/giờ. Cùng lúc đó một ô tô đi từ A cách B 45 km đuổi theo xe máy với vận tốc 51 km/giờ. Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi ô tô đuổi kịp xe máy lúc mấy giờ ?

- Hs khoanh tròn mỗi câu đúng được 1 điểm

Quảng cáo
Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án D A C B D C

Câu 1: (2 điểm)

Bài giải:

Thời gian mỗi xe đi đến lúc gặp nhau là:

9 giờ - 7 giờ = 2 (giờ)

Tổng vận tốc hai xe là:

196 : 2 = 98 (km/ giờ )

Vận tốc xe thứ nhất là:

(98 + 6) : 2= 52( km/ giờ )

Vận tốc xe thứ hai là:

98 - 52 = 46 (km/ giờ)

Đáp số: 52 km/ giờ; 46 km/ giờ

Câu 2: (2 điểm)

Bài giải:

Sau mỗi giờ ô tô gần xe máy là:

51 36 = 15 (km )

Thời gian để ô tô đuổi kịp xe máy là:

45 : 15 = 3 (giờ )

Ô tô đuổi kịp xe máy lúc:

6 giờ 30 phút + 3 giờ = 9 giờ 30 phút

Đáp số: 9 giờ 30 phút

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 28

Thời gian: 45 phút

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số 12 034 609 chữ sô 1 thuộc hàng:

A. Hàng triệu

B. Hàng chục triệu

C. Hàng trăm nghìn

D. Hàng chục nghìn

Câu 2: Cho số 34x20 tất cả giá trị của chữ số để số 34x20 chia hết cho cả 2,3,5,9 là ?

A. x = 0 B. x = 9

C. x = 3 D. x = 0 và 9

Câu 3: Phân số chỉ phần không tô đậm của hình bên là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 28 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 28 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 4: Số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau chia hết cho 5 là ?

A. 98760 B. 10345

C. 98765 D. 12345

Câu 5: Dấu thích hợp viết vào chỗ chấm của Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 28 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp ánBài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 28 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án là?

A. < B. > C. =

Câu 6: Xe máy đi từ A đến B với vận tốc 30 km/ giờ . Sau nửa giờ ô tô đi từ A đến B với vận tốc 50km/ giờ và đuổi theo xe máy . Hỏi ô tô đi hết bao nhiêu thời gian thì đuổi kịp xe máy ?

A. 15 phút B. 35 phút

C. 45 phút D. 55 phút

Câu 1: Quy đồng mẫu số các phân số:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 28 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 2: Quãng đường AB dài 46km. Xe thứ nhất đi từ A đến B với vận tốc 30km/giờ.Sau 30 phút xe thứ hai đi từ B đến A với vận tốc 32km/ giờ. Hỏi xe thứ hai khởi hành sau bao lâu thì gặp xe thứ nhất ?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 28

Thời gian: 45 phút

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm để Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 28 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án là:

A. 6 B. 7

C. 8 D. 9

Câu 2: Số 1050 chia hết cho những số nào ?

A. 9,5 và 2 B. 3,5 và 9

C. 2,3 và 9 D. 2,3 và 5

Câu 3: Phân số nào bằng 1:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 28 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 4: Phân số thích hợp viết vào vạch ở giữa Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 28 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án trên tia số là :

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 28 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 28 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 5: Dấu thích hợp viết vào chỗ chấm của Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 28 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án là ?

A. < B. > C. =

Câu 6: Trong các vận tốc sau , vận tốc nào lớn nhất ?

A. 12,5 m/ giây

B. 0,78 km/ phút

C. 800 m/ phút

D. 45,9 km/ giờ

Bài Toán:

Một người đi bộ đi từ A lúc 6 giờ với vận tốc 5km/giờ . Sau 2 giờ 30 phút giờ một người đi xe đạp cũng đi từ A đuổi theo với vận tốc gấp 3 lần vận tốc người đi bộ . Hỏi:

a. Hai người gặp nhau lúc mấy giờ ?

b. Quãng đường từ A đến chỗ gặp nhau dài bao nhiêu ki lô- mét ?

Tải xuống

Xem thêm các Đề kiểm tra, Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube Tôi

Video liên quan