Bài tập trắc nghiệm câu tường thuật lớp 9

Bài tập câu tường thuật trong tiếng Anh (Phần 1)

Bài tập câu tường thuật

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập câu tường thuật trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Câu tường thuật trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập câu tường thuật:

Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.

Bài 1:Yesterday you sent a friend of yours Steve. You hadn't seen him for a long time. Here are some of the things Steve said to you:

1. I'm living in London.

2. My father isn't very well.

3. Rachel and Mark are getting married next month.

4. My sister has had a baby.

5. I don't know what Frank is doing.

6. I saw Helen at a party in June and she semed fine.

7. I haven't seen Diane recently.

8. I'm not enjoying my job very much.

9. You can come and stay at my place if you're ever in London.

10. My car was stolen a few days ago.

11. I want to go on holiday but I can't afford it.

12. I'll tell Chris I saw you.

Later that day you tell another friend what Steve said. Use reported speech:

1. Steve said that he was living in London.

2. He said that .........................

3. He ...................................

4. ......................................

5. ......................................

6. ......................................

7. ......................................

8. ......................................

9. ......................................

10. ......................................

11. ......................................

12. ......................................

Hiển thị đáp án

2. He said his father wasn't very well.

3. He said Rachle and Mark were getting married next month.

4. He sai his sister had had a baby.

5. He said he didn't know what Frank was doing.

6. He said he had seen Helen at a party.

7. He said he hadfn't seen Diane.

8. He said he wasn't enjoying his job very much.

9. He said I could come and stay at his place if I was ever in London.

10. He said his car had been stolen a few days ago.

11. He said he wanted to go on holiday but he couldn't afford it.

12. He said he'd tell.

Quảng cáo

Bài 2:Somebody says something to you which is the oppsite of what they said earlier. Complete the answers.

1. A: That restaurant is expensive

B: Is it? I thought you said it was cheap.

2. A: Sue is coming to the party tonight.

B: Is she? I thought you said she .....................

3. A: Sarah likes Paul.

B: Does she? Last week you said .......................

4. A: I know lots of people.

B: Do you? I thought you said ........................

5. A: Jane will be here next week.

B: Will she? But didn't you say .......................

6. A: I'm going out this evening.

B: Are you? But you said .............................

7. A: I can speak a little French.

B: Can you? But earlier you said ......................

8. A: I haven't been to the cinema for ages.

B: Haven't you? I thought you said ....................

Quảng cáo
Hiển thị đáp án

Example answers:

2. she wasn't coming somewhere else/ ... she was staying at home.

3. she didn't like him

4. you didn't know anybody

5. she wouldn't be here

6. you were staying at hjome/ you weren't going out

7. you couldn't speak French

8. you went to the cinema last week

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube Tôi

Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh phổ biến tại vietjack.com: