Cách Quy đồng mẫu số lớp 8

Chương I. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC

Nhân đơn thức với đa thức.

 • Lý thuyết nhân đơn thức với đa thức.
 • Bài 1 trang 5 sgk toán 8 tập 1.
 • Bài 2 trang 5 sgk toán 8 tập 1.
 • Bài 3 trang 5 sgk toán 8 tập 1.
 • Bài 4 trang 5 sgk toán 8 tập 1.
 • Bài 5 trang 6 sgk toán 8 tập 1.
 • Bài 6 trang 6 sgk toán 8 tập 1.

Nhân đa thức với đa thức.

 • Lý thuyết Nhân đa thức với đa thức.
 • Bài 7 trang 8 sgk toán 8 tập 1.
 • Bài 8 trang 8 sgk toán 8 tập 1.
 • Bài 9 trang 8 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 10 trang 8 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 11 trang 8 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 12 trang 8 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 13 trang 9 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 14 trang 9 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 15 trang 9 sgk toán 8 tập 1

Những hằng đẳng thức đáng nhớ.

 • Lý thuyết Những hằng đằng thức đáng nhớ.
 • Bài 16 trang 11 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 17 trang 11 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 18 trang 11 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 19 trang 12 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 20 trang 12 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 21 trang 12 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 22 trang 12 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 23 trang 12 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 24 trang 12 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 25 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp). (Phần 1)

 • Lý thuyết Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp).
 • Bài 26 trang 14 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 27 trang 14 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 28 trang 14 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 29 trang 14 sgk toán 8 tập 1

Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp).

 • Lý thuyết hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp).
 • Bài 30 trang 16 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 31 trang 16 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 32 trang 16 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 33 trang 16 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 34 trang 17 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 35 trang 17 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 36 trang 17 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 37 trang 17 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 38 trang 17 sgk toán 8 tập 1

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung.

 • Lý thuyết Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung.
 • Bài 39 trang 19 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 40 trang 19 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 41 trang 19 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 42 trang 19 sgk toán 8 tập 1

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức.

 • Lý thuyết Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức.
 • Bài 43 trang 20 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 44 trang 20 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 45 trang 20 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 46 trang 21 sgk toán 8 tập 1

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử.

 • Lý thuyết Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử.
 • Bài 47 trang 22 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 48 trang 22 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 49 trang 22 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 50 trang 23 sgk toán 8 tập 1

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp.

 • Lý thuyết Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp.
 • Bài 51 trang 24 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 52 trang 24 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 53 trang 24 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 54 trang 25 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 55 trang 25 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 56 trang 25 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 57 trang 25 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 58 trang 25 sgk toán 8 tập 1

Chia đơn thức cho đơn thức.

 • Lý thuyết Chia đơn thức cho đơn thức.
 • Bài 59 trang 26 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 60 trang 27 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 61 trang 27 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 62 trang 27 sgk toán 8 tập 1

Chia đa thức cho đơn thức.

 • Lý thuyết Chia đa thức cho đơn thức.
 • Bài 63 trang 28 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 64 trang 28 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 65 trang 29 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 66 trang 29 sgk toán 8 tập 1

Chia đa thức một biến đã sắp xếp.

 • Lý thuyết Chia đa thức một biến đã sắp xếp.
 • Bài 67 trang 31 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 68 trang 31 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 69 trang 31 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 70 trang 32 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 71 trang 32 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 72 trang 32 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 73 trang 32 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 74 trang 32 sgk toán 8 tập 1

Ôn tập chương I - Phép nhân và phép chia các đa thức

 • Bài 75 trang 33 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 76 trang 33 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 77 trang 33 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 78 trang 33 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 79 trang 33 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 80 trang 33 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 81 trang 33 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 82 trang 33 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 83 trang 33 sgk toán 8 tập 1
CHƯƠNG II.PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Phân thức đại số

 • Lý thuyết về phân thức đại số
 • Bài 1 trang 36 sách giáo khoa toán 8 tập 1
 • Bài 2 trang 36 sách giáo khoa toán 8 tập 1
 • Bài 3 trang 36 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Tính chất cơ bản của phân thức

 • Lý thuyết tính chất cơ bản của phân thức
 • Bài 4 trang 38 sách giáo khoa toán 8 tập 1
 • Bài 5 trang 38 sách giáo khoa toán 8 tập 1
 • Bài 6 trang 38 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Rút gọn phân thức

 • Lý thuyết rút gọn phân thức
 • Bài 7 trang 39 sách giáo khoa toán 8 tập 1
 • Bài 8 trang 40 sách giáo khoa toán 8 tập 1
 • Bài 9 trang 40 sách giáo khoa toán 8 tập 1
 • Bài 10 trang 40 sách giáo khoa lớp 8 tập 1
 • Bài 11 trang 40 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 12 trang 40 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 13 trang 40 sgk toán 8 tập 1

Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

 • Lý thuyết quy đồng mẫu thức nhiều phân thức
 • Bài 14 trang 43 sách giáo khoa toán 8 tập 1
 • Bài 15 trang 43 sách giáo khoa toán 8 tập 1
 • Bài 16 trang 43 sách giáo khoa toán 8 tập 1
 • Bài 17 trang 43 sách giáo khoa toán 8 tập 1
 • Bài 18 trang 43 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 19 trang 43 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 20 trang 43 sgk toán 8 tập 1

Phép cộng các phân thức đại số

 • Lý thuyết phép cộng các phân thức đại số
 • Bài 21 trang 46 sách giáo khoa toán 7 tập 1
 • Bài 22 trang 46 sách giáo khoa toán 8 tập 1
 • Bài 23 trang 46 sách giáo khoa toán 8 tập 1
 • Bài 24 trang 46 sách giáo khoa toán 8 tập 1
 • Bài 25 trang 47 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 26 trang 47 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 27 trang 48 sgk toán 8 tập 1

Phép trừ các phân thức đại số

 • Lý thuyết phép trừ các phân thức đại số
 • Bài 28 trang 49 sách giáo khoa toán 8 tập 1
 • Bài 29 trang 50 sách giáo khoa toán 8 tập 1
 • Bài 30 trang 50 sách giảo khoa toán 8 tập 1
 • Bài 31 trang 50 sách giáo khoa toán 8 tập 1
 • Bài 32 trang 50 sách giáo khoa toán 8 tập 1
 • Bài 33 trang 50 sách giáo khoa toán 8 tập 1
 • Bài 33 trang 50 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 34 trang 50 sách giáo khoa toán 8 tập 1
 • Bài 34 trang 50 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 35 trang 50 sách giáo khoa toán 8 tập 1
 • Bài 35 trang 50 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 36 trang 51 sách giáo khoa toán 8 tập 1
 • Bài 36 trang 51 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 37 trang 51 sách giáo khoa toán 8 tập 1
 • Bài 37 trang 51 sgk toán 8 tập 1

Phép nhân các phân thức đại số

 • Lý thuyết phép nhân các phân thức đại số
 • Bài 38 trang 52 sách giáo khoa toán 8 tập 1
 • Bài 39 trang 52 sách giáo khoa toán 8 tập 1
 • Bài 40 trang 53 sách giáo khoa toán 8 tập 1
 • Bài 41 trang 53 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Phép chia các phân thức đại số

 • Lý thuyết phép chia các phân thức địa số
 • Bài 42 trang 54 sách giáo khoa toán 8 tập 1
 • Bài 43 trang 54 sách giáo khoa toán 8 tập 1
 • Bài 44 trang 54 sách giáo khoa toán 8 tập 1
 • Bài 45 trang 55 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

 • Lý thuyết biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức
 • Bài 46 trang 57 sách giáo khoa toán 8 tập 1
 • Bài 47 trang 57 sách giáo khoa toán 8 tập 1
 • Bài 48 trang 58 sách giáo khoa toán 8 tập 1
 • Bài 49 trang 58 sách giáo khoa toán 8 tập 1
 • Bài 50 trang 58 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 51 trang 58 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 52 trang 58 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 53 trang 58 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 54 trang 59 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 55 trang 59 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 56 trang 59 sgk toán 8 tập 1

Ôn tập chương II- Phân thức đại số

 • Bài 57 trang 61 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 58 trang 62 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 59 trang 62 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 61 trang 62 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 60 trang 62 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 62 trang 62 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 64 trang 62 sgk toán 8 tập 1
CHƯƠNG I. TỨ GIÁC

Tứ giác

 • Lý thuyết tứ giác.
 • Bài 1 trang 66 sgk toán lớp 8 tập 1
 • Bài 2 trang 66 sgk toàn 8 tập 1
 • Bài 3 trang 67 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 4 trang 67 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 5 trang 67 sgk toán 8 tập 1

Hình thang

 • Lý thuyết hình thang
 • Bài 6 trang 70 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 7 trang 71 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 8 trang 71 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 9 trang 71 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 10 trang 71 sgk toán 8 tập 1

Hình thang cân

 • Lý thuyết hình thang cân
 • Bài 11 trang 74 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 12 trang 74 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 13 trang 74 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 14 trang 75 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 15 trang 75 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 16 trang 75 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 17 trang 75 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 18 trang 75 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 19 trang 75 sgk toán 8 tập 1

Đường trung bình của tam giác, của hình thang

 • Lý thuyết đường trung bình của tam giác, của hình thang
 • Bài 20 trang 79 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 21 trang 79 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 22 trang 80 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 23 trang 80 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 24 trang 80 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 25 trang 80 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 26 trang 80 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 27 trang 80 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 28 trang 80 sgk toán 8 tập 1

Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang

 • Lý thuyết dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang
 • Bài 29 trang 83 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 30 trang 83 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 31 trang 83 sgk toán 8 tập 1

Đối xứng trục

 • Lý thuyết đối xứng trục
 • Bài 35 trang 87 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 36 trang 87 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 37 trang 87 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 38 trang 88 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 39 trang 88 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 40 trang 88 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 41 trang 88 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 42 trang 89 sgk toán 8 tập 1

Hình bình hành

 • Lý thuyết hình bình hành
 • Bài 43 trang 92 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 44 trang 92 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 45 trang 92 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 46 trang 92 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 47 trang 93 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 48 trang 93 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 49 trang 93 sgk toán 8 tập 1

Đối xứng tâm

 • Lý thuyết đối xứng tâm
 • Bài 50 trang 95 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 51 trang 96 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 52 trang 96 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 53 trang 96 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 54 trang 96 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 55 trang 96 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 56 trang 96 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 57 trang 96 sgk toán 8 tập 1

Hình chữ nhật

 • Lý thuyết hình chữ nhật
 • Bài 58 trang 99 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 59 trang 99 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 60 trang 99 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 61 trang 99 sgk Toán 8 tập 1
 • Bài 62 trang 99 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 63 trang 100 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 64 trang 100 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 65 trang 100 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 66 trang 100 sgk toán 8 tập 1

Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

 • Lý thuyết đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
 • Bài 67 trang 102 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 68 trang 102 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 69 trang 103 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 70 trang 103 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 71 trang 103 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 72 trang 103 sgk toán 8 tập 1

Hình thoi

 • Lý thuyết hình thoi
 • Bài 73 trang 105sgk toán 8 tập 1
 • Bài 74 trang 106 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 75 trang 106 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 76 trang 106 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 77 trang 106 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 78 trang 106 sgk toán 8 tập 1

Hình vuông

 • Lý thuyết hình vuông
 • Bài 79 trang 108 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 80 trang 108 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 81 trang 108 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 82 trang 108 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 83 trang 109 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 84 trang 109 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 85 trang 109 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 86 trang 109 sgk toán 8 tập 1

Ôn tập chương I. Tứ giác - Hình học lớp 8 tập 1

 • Bài 87 trang 111 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 88 trang 111 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 89 trang 111 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 90 trang 112 sgk toán 8 tập 1
CHƯƠNG II. ĐA GIÁC, DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

Đa giác. Đa giác đều

 • Lý thuyết đa giác - đa giác đều
 • Bài 1 trang 115 sgk toán lớp 8 tập 1
 • Bài 2 trang 115 sgk toán lớp 8 tập 1
 • Bài 3 trang 115 sgk toán lớp 8 tập 1
 • Bài 4 trang 115 sgk toán lớp 8 tập 1
 • Bài 5 trang 115 sgk toán lớp 8 tập 1

Diện tích hình chữ nhật

 • Lý thuyết diện tích hình chữ nhật
 • Bài 6 trang 118 sgk toán lớp 8 tập 1
 • Bài 7 trang 118 sgk toán lớp 8 tập 1
 • Bài 8 trang 118 sgk toán lớp 8 tập 1
 • Bài 9 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1
 • Bài 10 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1
 • Bài 12 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1
 • Bài 13 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1
 • Bài 14 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1
 • Bài 15 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

Diện tích tam giác

 • Lý thuyết diện tích tam giác
 • Bài 16 trang 121 sgk toán lớp 8 tập 1
 • Bài 17 trang 121 sgk toán lớp 8 tập 1
 • Bài 18 trang 121 sgk toán lớp 8 tập 1
 • Bài 19 trang 122 sgk toán lớp 8 tập 1
 • Bài 20 trang 122 sgk toán lớp 8 tập 1
 • Bài 21 trang 122 sgk toán lớp 8 tập 1
 • Bài 22 trang 122 sgk toán lớp 8 tập 1
 • Bài 23 trang 123 sgk toán lớp 8 tập 1
 • Bài 24 trang 123 sgk toán lớp 8 tập 1
 • Bài 25 trang 123 sgk toán lớp 8 tập 1

Diện tích hình thang

 • Lý thuyết diện tích hình thang
 • Bài 26 trang 125 sgk toán lớp 8 tập 1
 • Bài 27 trang 125 sgk toán lớp 8 tập 1
 • Bài 28 trang 126 sgk toán lớp 8 tập 1
 • Bài 29 trang 126 sgk toán lớp 8 tập 1
 • Bài 30 trang 126 sgk toán lớp 8 tập 1
 • Bài 31 trang 126 sgk toán lớp 8 tập 1

Diện tích hình thoi

 • Bài 32 trang 128 sgk toán lớp 8 tập 1
 • Bài 33 trang 128 sgk toán lớp 8 tập 1
 • Bài 34 trang 128 sgk toán lớp 8 tập 1
 • Bài 35 trang 129 sgk toán lớp 8 tập 1
 • Bài 36 trang 129 sgk toán lớp 8 tập 1

Diện tích đa giác

 • Lý thuyết diện tích đa giác
 • Bài 37 trang 130 sgk toán lớp 8 tập 1
 • Bài 38 trang 130 sgk toán lớp 8 tập 1
 • Bài 39 trang 131 sgk toán lớp 8 tập 1
 • Bài 40 trang 131 sgk toán lớp 8 tập 1

Ôn tập chương II - Đa giác. Điện tích đa giác

 • Bài 41 trang 132 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 42 trang 132 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 43 trang 132 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 44 trang 133 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 45 trang 133 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 46 trang 133 sgk toán 8 tập 1
 • Bài 47 trang 133 sgk toán 8 tập 1
Chương III. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Mở đầu về phương trình

 • Lý thuyết mở đầu về phương trình
 • Bài 1 trang 6 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 2 trang 6 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 3 trang 6 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 4 trang 7 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 5 trang 7 sgk toán 8 tập 2

Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

 • Lý thuyết phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
 • Bài 6 trang 9 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 7 trang 10 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 8 trang 10 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 9 trang 10 sgk toán 8 tập 2

Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0

 • Lý thuyết phương trình đưa được về dạng ax + b = 0
 • Bài 10 trang 12 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 11 trang 13 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 12 trang 13 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 13 trang 13 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 14 trang 13 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 15 trang 13 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 16 trang 13 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 17 trang 14 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 18 trang 14 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 19 trang 14 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 20 trang 14 sgk toán 8 tập 2

Phương trình tích

 • Lý thuyết phương trình tích
 • Bài 21 trang 17 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 22 trang 17 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 23 trang 17 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 24 trang 17 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 25 trang 17 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 26 trang 17 sgk toán 8 tập 2

Phương trình chứa ẩn ở mẫu

 • Lý thuyết phương trình chứa ẩn ở mẫu
 • Bài 27 trang 22 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 28 trang 22 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 29 trang 22 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 30 trang 23 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 31 trang 23 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 32 trang 23 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 33 trang 23 sgk toán 8 tập 2

Giải bài toán bằng cách lập phương trình - Toán 8

 • Lý thuyết giải bài toán bằng cách lập phương trình
 • Bài 34 trang 25 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 35 trang 25 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 36 trang 26 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 37 trang 30 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 38 trang 30 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 39 trang 30 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 40 trang 31 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 41 trang 31 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 42 trang 31 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 43 trang 31 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 44 trang 31 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 45 trang 31 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 46 trang 31 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 47 trang 32 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 48 trang 32 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 49 trang 32 sgk toán 8 tập 2

Ôn tập chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn - Toán 8

 • Bài 50 trang 33 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 51 trang 33 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 52 trang 33 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 53 trang 34 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 54 trang 34 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 55 trang 34 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 56 trang 34 sgk toán 8 tập 2
CHƯƠNG IV.BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

 • Lý thuyết liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
 • Bài 1 trang 37 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 2 trang 37 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 3 trang 37 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 4 trang 37 sgk toán 8 tập 2

Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

 • Lý thuyết liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
 • Bài 5 trang 39 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 6 trang 39 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 7 trang 40 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 8 trang 40 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 9 trang 40 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 10 trang 40 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 11 trang 40 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 12 trang 40 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 13 trang 40 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 14 trang 40 sgk toán 8 tập 2

Bất phương trình một ẩn

 • Lý thuyết bất phương trình một ẩn
 • Bài 15 trang 43 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 16 trang 43 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 17 trang 43 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 18 trang 43 sgk toán 8 tập 2

Bất phương trình bậc nhất một ẩn

 • Lý thuyết bất phương trình bậc nhất một ẩn
 • Bài 19 trang 47 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 20 trang 47 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 21 trang 47 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 22 trang 47 sách giáo khoa toán 8 tập 2
 • Bài 23 trang 47 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 24 trang 47 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 25 trang 47 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 26 trang 47 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 27 trang 48 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 29 trang 48 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 30 trang 48 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 31 trang 48 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 32 trang 48 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 33 trang 48 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 34 trang 49 sgk toán 8 tập 2

Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

 • Lý thuyết phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
 • Bài 35 trang 51 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 36 trang 51 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 37 trang 51 sgk toán 8 tập 2

Ôn tập chương IV- Bất phương trình bậc nhất một ẩn

 • Bài 38 trang 53 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 39 trang 53 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 40 trang 53 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 41 trang 53 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 42 trang 53 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 43 trang 53 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 44 trang 54 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 45 trang 54 sgk toán 8 tập 2
CHƯƠNG III.TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

Định lí TaLet trong tam giác

 • Lý thuyết. Định lí TaLet trong tam giác
 • Bài 1 trang 58 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2
 • Bài 5 trang 58 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2
 • Bài 2 trang 59 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2
 • Bài 3 trang 59 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2
 • Bài 4 trang 59 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Định lí đảo và hệ quả của định lí Talet

 • Lý thuyết. Định lí đảo và hệ quả của định lí Talet
 • Bài 6 trang 62 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2
 • Bài 7 trang 62 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2
 • Bài 8 trang 63 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2
 • Bài 9 trang 63 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2
 • Bài 10 trang 63 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2
 • Bài 11 trang 63 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2
 • Bài 12 trang 64 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2
 • Bài 13 trang 64 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2
 • Bài 14 trang 64 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Tính chất đường phân giác của tam giác

 • Lý thuyết. Tính chất đường phân giác của tam giác
 • Bài 15 trang 67 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2
 • Bài 16 trang 67 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2
 • Bài 17 trang 68 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2
 • Bài 18 trang 68 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2
 • Bài 19 trang 68 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2
 • Bài 20 trang 68 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2
 • Bài 21 trang 68 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2
 • Bài 22 trang 68 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Hai tam giác đồng dạng

 • Lý thuyết. Hai tam giác đồng dạng
 • Bài 23 trang 71 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2
 • Bài 24 trang 72 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2
 • Bài 25 trang 72 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2
 • Bài 26 trang 72 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2
 • Bài 27 trang 72 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2
 • Bài 28 trang 72 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Trường hợp đồng dạng thứ nhất

 • Lý thuyết. Trường hợp đồng dạng thứ nhất
 • Bài 29 trang 74 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2
 • Bài 30 trang 75 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2
 • Bài 31 trang 75 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Trường hợp đồng dạng thứ hai

 • Lý thuyết. Trường hợp đồng dạng thứ hai
 • Bài 32 trang 77 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2
 • Bài 33 trang 77 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2
 • Bài 34 trang 77 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Trường hợp đồng dạng thứ ba

 • Lý thuyết. Trường hợp đồng dạng thứ ba
 • Bài 35 trang 79 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2
 • Bài 36 trang 79 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2
 • Bài 37 trang 79 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2
 • Bài 38 trang 79 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2
 • Bài 39 trang 79 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2
 • Bài 40 trang 80 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2
 • Bài 41 trang 80 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2
 • Bài 42 trang 80 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2
 • Bài 43 trang 80 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2
 • Bài 44 trang 80 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 45 trang 80 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

 • Lý thuyết. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
 • Bài 46 trang 84 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2
 • Bài 47 trang 84 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2
 • Bài 48 trang 84 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2
 • Bài 49 trang 84 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2
 • Bài 50 trang 84 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2
 • Bài 51 trang 84 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2
 • Bài 52 trang 85 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

 • Bài 53 trang 87 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2
 • Bài 54 trang 87 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2
 • Bài 55 trang 87 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Ôn tập chương III - Tam giác đồng dạng

 • Bài 56 trang 92 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 57 trang 92 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 58 trang 92 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 59 trang 92 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 60 trang 92 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 61 trang 92 sgk toán 8 tập 2
CHƯƠNG IV-HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG.HÌNH CHÓP ĐỀU

Hình hộp chữ nhật

 • Lý thuyết hình hộp chữ nhật
 • Bài 1 trang 96 sgk toán lớp 8 - tập 2
 • Bài 2 trang 96 sgk toán lớp 8 - tập 2
 • Bài 3 trang 97 sgk toán lớp 8 - tập 2
 • Bài 4 trang 97 sgk toán lớp 8 - tập 2

Hình hộp chữ nhật (tiếp theo)

 • Lý thuyết hình hộp chữ nhật (tiếp theo)
 • Bài 5 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2
 • Bài 6 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2
 • Bài 7 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2
 • Bài 8 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2
 • Bài 9 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Thể tích của hình hộp chữ nhật

 • Lý thuyết thể tích của hình hộp chữ nhật
 • Bài 10 trang 103 sgk toán lớp 8 - tập 2
 • Bài 11 trang 104 sgk toán lớp 8 - tập 2
 • Bài 12 trang 104 sgk toán lớp 8 - tập 2
 • Bài 13 trang 104 sgk toán lớp 8 - tập 2
 • Bài 14 trang 104 sgk toán lớp 8 - tập 2
 • Bài 15 trang 105 sgk toán lớp 8 - tập 2
 • Bài 16 trang 105 sgk toán lớp 8 - tập 2
 • Bài 17 trang 105 sgk toán lớp 8 - tập 2
 • Bài 18 trang 105 sgk toán lớp 8 - tập 2

Hình lăng trụ đứng

 • Lý thuyết hình lăng trụ đứng
 • Bài 19 trang 108 sgk toán lớp 8 - tập 2
 • Bài 20 trang 108 sgk toán lớp 8 - tập 2
 • Bài 21 trang 109 sgk toán lớp 8 - tập 2
 • Bài 22 trang 109 sgk toán lớp 8 - tập 2

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

 • Lý thuyết diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng
 • Bài 23 trang 111 sgk toán lớp 8 - tập 2
 • Bài 24 trang 111 sgk toán lớp 8 - tập 2
 • Bài 25 trang 111 sgk toán lớp 8 - tập 2
 • Bài 26 trang 112 sgk toán lớp 8 - tập 2

Thể tích của hình lăng trụ đứng

 • Lý thuyết thể tích của hình lăng trụ đứng
 • Bài 27 trang 113 sgk toán lớp 8 - tập 2
 • Bài 28 trang 114 sgk toán lớp 8 - tập 2
 • Bài 29 trang 114 sgk toán lớp 8 - tập 2
 • Bài 30 trang 114 sgk toán lớp 8 - tập 2
 • Bài 31 trang 114 sgk toán lớp 8 - tập 2
 • Bài 32 trang 114 sgk toán lớp 8 - tập 2
 • Bài 33 trang 115 sgk toán lớp 8 - tập 2
 • Bài 34 trang 115 sgk toán lớp 8 - tập 2
 • Bài 35 trang 115 sgk toán lớp 8 - tập 2

Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

 • Lý thuyết hình chóp đều và hình chóp cụt đều
 • Bài 36 trang 118 sgk toán lớp 8 - tập 2
 • Bài 37 trang 118 sgk toán lớp 8 - tập 2
 • Bài 38 trang 119 sgk toán lớp 8 - tập 2
 • Bài 39 trang 119 sgk toán lớp 8 - tập 2

Diện tích xung quanh của hình chóp

 • Lý thuyết diện tích xung quanh của hình chóp
 • Bài 40 trang 121 sgk toán lớp 8 - tập 2
 • Bài 41 trang 121 sgk toán lớp 8 - tập 2
 • Bài 42 trang 121 sgk toán lớp 8 - tập 2
 • Bài 43 trang 122 sgk toán lớp 8 - tập 2

Thể tích của hình chóp đều

 • Lý thuyết thể tích của hình chóp đều
 • Bài 44 trang 123 sgk toán lớp 8 - tập 2
 • Bài 45 trang 123 sgk toán lớp 8 - tập 2
 • Bài 46 trang 123 sgk toán lớp 8 - tập 2
 • Bài 47 trang 124 sgk toán lớp 8 - tập 2
 • Bài 48 trang 124 sgk toán lớp 8 - tập 2
 • Bài 49 trang 125 sgk toán lớp 8 - tập 2
 • Bài 50 trang 125 sgk toán lớp 8 - tập 2

Ôn tập chương IV - Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

 • Bài 51 trang 127 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 52 trang 128 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 53 trang 128 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 54 trang 128 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 55 trang 128 sgk toán 8 tập 2.
 • Bài 56 trang 129 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 57 trang 129 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 58 trang 129 sgk toán 8 tập 2
BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM - TOÁN 8

Phần Đại số - Ôn tập cuối năm - Toán 8

 • Bài 1 trang 130 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 2 trang 130 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 3 trang 130 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 4 trang 130 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 5 trang 131 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 6 trang 131 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 7 trang 131 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 8 trang 131 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 9 trang 131 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 10 trang 131 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 11 trang 131 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 12 trang 131 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 13 trang 131 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 14 trang 131 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 15 trang 132 sgk toán 8 tập 2

Phần Hình học - Ôn tập cuối năm - Toán 8

 • Bài 1 trang 132 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 2 trang 132 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 3 trang 132 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 4 trang 132 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 5 trang 133 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 6 trang 133 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 7 trang 133 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 8 trang 133 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 9 trang 133 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 10 trang 133 sgk toán 8 tập 2
 • Bài 11 trang 133 sgk toán 8 tập 2

Video liên quan