Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng lớp 11

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Công thức tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau và bài tập áp dụng, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Công thức tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau và bài tập áp dụng:
Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Phương pháp. Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng chéo nhau: Có vectơ chỉ phương u và đi qua M. Khi đó khoảng cách giữa d1 và d2 được tính bởi công thức. Ví dụ: Trong không gian Oxyz, tính khoảng cách giữa hai đường thẳng. Đường thẳng d đi qua điểm M(1; 2; 0) và có một vectơ chỉ phương u. Đường thẳng d2 đi qua điểm N(1; 1; 2) và có một vectơ chỉ phương.
Bài tập 1. Cho phương trình mặt phẳng (Pxyz), đường thẳng d và điểm A(0; 2; 1). Viết phương trình đường thẳng d đi qua A nằm trong (P) sao cho khoảng cách d và d1 đạt giá trị lớn nhất. Gọi d1 là đường thẳng đi qua A và song song với d2. Trên đường thẳng d1 lấy điểm B(1; 0; 0). Gọi (Q) là mặt phẳng chứa d và d1. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi trong đó H là hình chiếu của B lên d1. Vậy phương trình của đường thẳng d là. Lưu ý: Vì đường thẳng d đi qua A nên ta có thể loại đáp án bằng cách thay tọa độ điểm A vào các đáp án trong bài.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 • Viết phương trình đường thẳng d là đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau cho trước
 • Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song, khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song
 • Viết phương trình đường thẳng d song song và cách đều hai đường thẳng song song cho trước và nằm trong mặt phẳng chứa hai đường thẳng đó
 • Viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm M và vuông góc với hai đường thẳng chéo nhau d1 và d2
 • Viết phương trình đường thẳng d song song với đường thẳng d đồng thời cắt cả hai đường thẳng d1 và d2
 • Viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm A, vuông góc với đường thẳng d1 và cắt đường thẳng d1
 • Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm A, vuông góc với đường thẳng d1 và cắt đường thẳng d2
 • Công thức tính khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng và bài tập áp dụng
 • Công thức tính góc giữa hai đường thẳng và bài tập áp dụng
 • Công thức tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng và bài tập áp dụng
 • Viết phương trình đường thẳng d nằm trong mặt phẳng (P) đồng thời cắt cả hai đường thẳng d1 và d2
 • Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm A đồng thời cắt cả hai đường thẳng d1 và d2
 • Phương pháp tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng trong không gian
 • Viết phương trình tham số của đường thẳng d là hình chiếu của đường thẳng d trên mặt phẳng (P)
 • Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm M và song song với một đường thẳng cho trước

Video liên quan