Cho tập hợp có phần tử, số tập con có hai phần tử của là

Cho tập hợp M có 2020 phần tử. Số tập con của M có...

Câu hỏi: Cho tập hợp M có 2020 phần tử. Số tập con của M có 2 phần tử là:

A \(A_{2020}^2\)

B \({2^{2020}}\)

C \(C_{2020}^2\)

D \({2020^2}\)

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

30 bài tập trắc nghiệm hoán vị chỉnh hợp tổ hợp mức độ nhận biết