có bao nhiêu ancol thơm, công thức c8h10o khi tác.d với cuo đun nóng cho ra anđehit?

Có bao nhiêu ancol thơm, công thức C8H10O khi tác dụng với CuO đun nóng cho ra anđehit?

A.2

B.3

C.4

D.5

Video liên quan