Có bao nhiêu cách chia 10 người thành 3 nhóm

Câu hỏi và hướng dẫn giải

Nhận biết

Có tất cả bao nhiêu cách chia 10 người thành hai nhóm, một nhóm có 6 người và một nhóm có 4 người ?


A.
210.
B.
120.
C.
100.
D.
140

Video liên quan