Công cuộc cải cách - mở cửa ở Trung Quốc 1978 đến 2000 được đánh giá là

Nêu nội dung cơ bản của đường lối cải cách của Trung Quốc và những thành tựu chính mà Trung Quốc đạt được trong những năm 1978 - 2000

Đề bài

Nêu nội dung cơ bản của đường lối cải cách của Trung Quốc và những thành tựu chính mà Trung Quốc đạt được trong những năm 1978 - 2000.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

* Nội dung cơ bản của đường lối cải cách của Trung Quốc:

- Tháng 12/1978: Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối đổi mới. Đường lối này được nâng lên thành đường lối chung của Đại hội XII, XIII, với nội dung:

+ Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm.

+ Tiến hành cải cách và mở cửa.

+ Chuyển nền kinn tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa linh hoạt hơn.

+ Nhằm hiện đại hóa và xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

+ Biến Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ, văn minh.

* Thành tựu Trung Quốc đạt được trong những năm 1978 - 2000:

- Về kinh tế:

+ GDP tăng trung bình hàng năm trên 8%.

+ Cơ cấu tổng thu nhập trong nước theo khu vực kinh tế có sự thay đổi lớn: cơ cấu công nghiệp - dịch vụ tăng cao.

+ Thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh.

- Về khoa học - kĩ thuật: đạt được nhiều thành tựu quan trọng:

+ Năm 1964: Trung Quốc thử thành công bom nguyên tử.

+ Từ tháng 11 - 1999 đến tháng 3 - 2003: phóng 4 con tàu Thần Châu với chế độ tự động.

+ Năm 2003: con tàu Thần Châu 5 cùng nhà du hành Dương Lợi Vĩ bay vào không gian vũ trụ.

- Về đối ngoại: Chính sách đối ngoại có sự điều chỉnh, vai trò và địa vị quốc tế của Trung Quốc ngày càng được nâng cao.

Loigiaihay.com

Bài liên quan
 • Lập niên biểu các sự kiện thể hiện sự biến đổi của khu vực Đông Bắc Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai

  Lập niên biểu các sự kiện thể hiện sự biến đổi của khu vực Đông Bắc Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai

  Giải bài tập Bài 1 trang 25 SGK Lịch sử 12

 • Lập niên biểu các sự kiện chính trong lịch sử Trung Quốc từ năm 1949 đến năm 2000

  Lập niên biểu các sự kiện chính trong lịch sử Trung Quốc từ năm 1949 đến năm 2000

  Giải bài tập Bài 2 trang 25 SGK Lịch sử 12

 • Nêu những sự kiện chính trong những năm 1946-1949 dẫn tới việc thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và ý nghĩa của sự thành lập này

  Nêu những sự kiện chính trong những năm 1946-1949 dẫn tới việc thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và ý nghĩa của sự thành lập này

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 24 SGK Lịch sử 12

 • Khu vực Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới thứ hai có sự biến đổi như thế nào?

  Khu vực Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới thứ hai có sự biến đổi như thế nào?

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 20 SGK Lịch sử 12

 • Trung Quốc

  Trung Quốc

  Tóm tắt mục II. Trung Quốc

 • Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ Tĩnh

  Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ Tĩnh

  Tóm tắt mục II. Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ Tĩnh

 • Hội nghị Ianta (2-1945) và những thỏa thuận của ba cường quốc

  Hội nghị Ianta (2-1945) và những thỏa thuận của ba cường quốc

  Tóm tắt mục I. Hội nghị Ianta (2-1945) và những thỏa thuận của ba cường quốc

 • Những khó khăn của cách mạng nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã được Đảng và Chính phủ Cách mạng giải quyết như thế nào ? Nêu kết quả và ý nghĩa

  Những khó khăn của cách mạng nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã được Đảng và Chính phủ Cách mạng giải quyết như thế nào ? Nêu kết quả và ý nghĩa

  Giải bài tập Bài 1 trang 129 SGK Lịch sử 12

 • Chủ trương của Đảng được đề ra tại các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 11 - 1939 và lần thứ 8 (5 - 1941) như thế nào?

  Chủ trương của Đảng được đề ra tại các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 11 - 1939 và lần thứ 8 (5 - 1941) như thế nào?

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 112 SGK Lịch sử 12

Video liên quan