Contact card issuer nghĩa là gì

Ý nghĩa của từ Card/bank issuer là gì:
Card/bank issuer nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Card/bank issuer. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Card/bank issuer mình

Video liên quan