Đề bài - bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 83 sbt toán 8 tập 2

- Hai đoạn thẳng \(AB\) và \(CD\) tỉ lệ với hai đoạn thẳng \(A'B'\) và \( C'D'\) nên ta có:\(\dfrac{{AB}}{{CD}} = \dfrac{{A'B'}}{{C'D'}}\), từ đó ta tính được \(C'D'\).

Đề bài

Hai đoạn thẳng \(AB = 35cm, CD = 105cm\) tỉ lệ với hai đoạn thẳng \(AB = 75cm\) và \(CD\)

Đoạn thẳng \(CD\) có độ dài (theo đơn vị cm) là:

A. \(25\)

B. \(49\)

C. \(225\)

D. \(315\)

Hãy chọn kết quả đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo.

- Hai đoạn thẳng \(AB\) và \(CD\) tỉ lệ với hai đoạn thẳng \(A'B'\) và \( C'D'\) nên ta có:\(\dfrac{{AB}}{{CD}} = \dfrac{{A'B'}}{{C'D'}}\), từ đó ta tính được \(C'D'\).

Lời giải chi tiết

Hai đoạn thẳng \(AB\) và \(CD\) tỉ lệ với hai đoạn thẳng \(A'B'\) và \( C'D'\) nên ta có:

\(\dfrac{{AB}}{{CD}} = \dfrac{{A'B'}}{{C'D'}}\)

\( \Rightarrow C'D' = \dfrac{{CD.A'B'}}{{AB}} = \dfrac{{105.75}}{{35}}\)\(\, = 225\,\left( {cm} \right)\).

Chọn C.