Đề bài - bài 2 trang 110 sgk vật lí 10

=>Trọng tâm càng thấp, diện tích mặt chân đế càng rộng thì mức vững vàng của vật càng cao.

Đề bài

Vị trí trọng tâm của vật có vai trò gì đối với mỗi dạng cân bằng ?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

a)Cân bằng không bền: Trọng tâm ở vị trí cao nhất so với các vị trí lân cận của chính nó.

b)Cân bằng bền: Trọng tâm ở vị trí thấp nhất so với các vị trí lân cận của chính nó.

c)Cân bằng phiếm định: Trọng tâm không thay đổi vị trí.

=>Trọng tâm càng thấp, diện tích mặt chân đế càng rộng thì mức vững vàng của vật càng cao.