Đề bài - bài 6 trang 30 sbt sử 8

Nét mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ đầu thế kỉ XX thể hiện như thế nào? Nêu kết quả và ý nghĩa của phong trào?

Đề bài

Nét mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ đầu thế kỉ XX thể hiện như thế nào? Nêu kết quả và ý nghĩa của phong trào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ

Lời giải chi tiết

- Nét mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ đầu thế kỉ XX:

+ Phong trào đấu tranh mang đậm ý thức dân tộc, thực hiện mục tiêu đấu tranh vì một nước Ấn Độ độc lập, dân chủ.

+ Lần đầu tiên công dân tham gia phong trào dân tộc, thể hiện vai trò ngày càng cao trong phong trào.

- Kết quả và ý nghĩa của phong trào:

+ Bị thực dân Anh đàn áp dã man, các phong trào lần lượt thất bại, tuy nhiên đó là cơ sở cho những thắng lợi sau này.