Đề bài - bài 7 trang 6 sbt toán 6 tập 2

Tính giá trị của \(\dfrac{{ - 28}}{4}\) và \( \dfrac{{ - 21}}{7}\), từ đó tìm được khoảng giá trị của \(x\), sau đó dựa vào điều kiện \(x \mathbb Z\) để tìm \(x.\)

Đề bài

Viết tập hợp \(A\) các số nguyên \(x\), biết rằng:\(\dfrac{{ - 28}}{4} \leqslant x < \dfrac{{ - 21}}{7}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính giá trị của \(\dfrac{{ - 28}}{4}\) và \( \dfrac{{ - 21}}{7}\), từ đó tìm được khoảng giá trị của \(x\), sau đó dựa vào điều kiện \(x \mathbb Z\) để tìm \(x.\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\dfrac{{ - 28}}{4} \leqslant x < \dfrac{{ - 21}}{7}\)

\( \Rightarrow -7 x < -3\)

Mà\(x \mathbb Z\)

\( \Rightarrow \) \(x \in \left\{ { - 7; - 6; - 5; - 4} \right\}\)

Vậy \(A=\left\{ { - 7; - 6; - 5; - 4} \right\}\)