Điểm sáng tạo trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng

Cập nhật lúc: 15:10 13-11-2017 Mục tin: Lịch Sử Lớp 12

Đâu là cơ quan ngôn luận của Đông Dương Cộng sản đảng?

Tổ chức tiền thân của Đông Dương cộng sản liên đoàn là tổ chức nào?

Hạn chế lớn nhất của các tổ chức cộng sản xuất hiện năm 1929 là

Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam 1929 có ý nghĩa gì?

Nội dung nào dưới đây thể hiện tính sáng tạo của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng?

A. Đề cao vấn đề giải phóng giai cấp.

B. Kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp.

C. Coi trọng đầu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất.

D. Thể hiện rõ tinh thần quốc tế vô sản.

Hướng dẫn

Phương pháp: suy luận. Cách giải: Cương lĩnh chính trị chính trị là một cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc, giai cấp đúng đắn và sáng tạo: – Về cơ sở lí luận: Cương lĩnh đã dựa trên nền tảng lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin, một hệ thống lí luận tiến bộ đúng đắn và khoa học. Cương lĩnh khẳng định cách mạng Việt Nam phải trải qua hai giai đoạn: Cách mạng tư sản dân quyền và Cách mạng xã hội chủ nghĩa. Hai giai đoạn cách mạng này kế tiếp nhau, không có bức tường nào ngăn cách. Cương lĩnh chủ trương: “làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. Qua đó, ta thấy rằng: ngay từ đầu, Đảng ta đã nhận thức rõ con đường phát triển tất yếu của cách mạng Việt Nam là kết hợp và gương cao hai ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đây là điều hoàn toàn đúng đắn vì nó phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của lịch sử nước ta. Đồng thời, chúng ta cũng thấy được sự vận dụng sáng tạo và hợp lí lí luận cách mạng không ngừng của chủ nghĩa Mác-Lênin. – Cương lĩnh khẳng định, nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền ở nước ta là chống đế quốc và chống phong kiến. Điều này cũng thể hiện tính đúng đắn và sáng tạo của Cương lĩnh. Tính đúng đắn và sáng tạo thể hiện ở chỗ Cương lĩnh đã giải quyết đúng hai mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh cụ thể ở Việt Nam. Mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Việt Nam lúc đó là: Mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược; mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến. Cách mạng Việt Nam muốn đi đến thắng lợi phải giải quyết thành công hai mâu thuẫn đó, nghĩa là phải hoàn thành hai nhiệm vụ mà Cương lĩnh đã đề ra. – Về mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ trên, Cương lĩnh đã đề cao vấn đề dân tộc hơn vấn đề đấu tranh giai cấp và chống phong kiến là đúng đắn và sáng tạo. Vì: Xã hội Việt Nam lúc đó có hai mâu thuẫn như vừa nêu trên, nhưng mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp là mâu thuẫn bao trùm, chi phối việc giải quyết các mâu thuẫn khác, vấn đề giải phóng dân tộc là vấn đề bức xúc nhất. – Về lực lượng cách mạng, Cương lĩnh xác định, ngoài giai cấp công nhân, thì cách mạng “phải hết sức liên lạc với tiểu tư sản, trí thức và trung nông…để kéo họ về phe vô sản giai cấp. Còn đối với phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư bản An Nam mà chưa lộ rõ mặt phản cách mạng thì phải lợi dụng, ít ra cũng làm cho trung lập”. Như vậy, ngoài công nhân và nông dân là hai lực lượng chính của cách mạng, Cương lĩnh chủ trương phải tranh thủ các lực lượng khác: tư sản dân tộc, tiểu tư sản, trung tiểu địa chủ các loại. Điều đó hoàn toàn phù hợp với thực tế của lịch sử Việt Nam. Vì các giai cấp khác ngoài công nhân và nông dân, có một số bộ phận khác cũng có tinh thần yêu nước, như: Tư sản dân tộc, tiểu tư sản, địa chủ yêu nước…, vì thế, cần phải tranh thủ kéo họ về phe cách mạng. Đó cũng là vấn đề thể hiện sự ưu tiên hơn cho nhiệm vụ giải phóng dân tộc của Cương lĩnh, điều hoàn toàn hợp lí và đúng đắn. – Cương lĩnh đã xác định đúng đắn vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng: Cách mạng muốn thắng lợi phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, một chính đảng của giai cấp công nhân. – Cương lĩnh khẳng định, cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới. Đây cũng là một nội dung thể hiện tính đúng đắn và sáng tạo của Cương lĩnh. Vì: giai cấp tư sản ở các nước, trong thực tế đã cấu kết với nhau để đàn áp phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở chính quốc và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa. Cho nên cách mạng ở các nước thuộc địa muốn thắng lợi thì nhân dân các nước thuộc địa phải đoàn kết với nhau và đoàn kết với giai cấp vô sản trên thế giới. => Tóm lại, Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ta là một cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc đúng đắn và sáng tạo, nhuần nhuyễn về quan điểm giai cấp, thấm đượm tính dân tộc và tính nhân văn sâu sắc.

Chọn đáp án: B

Một trong những điểm sáng tạo của cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là gì?

A. Xác định đúng con đường giải phóng dân tộc của cách mạng Việt Nam.

B. Xác định đúng đắn mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới.

C. Xác định đúng vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản.

D. Đánh giá đúng khả năng cách mạng của tiểu tư sản, tư sản dân tộc, trung tiểu địa chủ.

Hướng dẫn

Về lực lượng cách mạng, Cương lĩnh xác định, ngoài giai cấp công nhân, thì cách mạng “phải hết sức liên lạc với tiểu tư sản, trí thức và trung nông… để kéo họ về phe vô sản giai cấp. Còn đối với phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư bản An Nam mà chưa lộ rõ mặt phản cách mạng thì phải lợi dụng, ít ra cũng làm cho trung lập”. Như vậy, ngoài công nhân và nông dân là hai lực lượng chính của cách mạng, Cương lĩnh chủ trương phải tranh thủ các lực lượng khác: tư sản dân tộc, tiểu tư sản, trung tiểu địa chủ các loại. Điều đó hoàn toàn phù hợp với thực tế của lịch sử Việt Nam. Vì các giai cấp khác ngoài công nhân và nông dân, có một số bộ phận khác cũng có tinh thần yêu nước, như: Tư sản dân tộc, tiểu tư sản, địa chủ yêu nước…, vì thế, cần phải tranh thủ kéo họ về phe cách mạng. Đó cũng là vấn đề thể hiện sự ưu tiên hơn cho nhiệm vụ giải phóng dân tộc của Cương lĩnh, điều hoàn toàn hợp lí và đúng đắn.
Đáp án cần chọn là: D

Giảng Viên : Th.s Lê Trung NghĩaSinh Viên Thực Hiện :1.Nguyễn Trần Bảo Ngọc – ĐDSK 3 – Khoa Nghệ thuật Đại chúng2.Trang Xuân Mạnh – THH – Khoa Thông tin thư viện3.Nông Thị Bời4.Nông Thị Lê Vân5.Tất Giáp6.Bùi Thị Khánh Quỳnh7.Bùi Thị Nhật Lệ8.Vũ Thị Diệu – VHH -Đề tài :Chỉ ra tính sángtạo lớn nhấttrong cươnglĩnh chính trịđầu tiên củaĐảng ?• Hoàn cảnh ra đời của Đảng Cộng sản Việt NamR Việt Nam Cuối 1929 - đầu 1930 : phong trào đấu tranh của công nhân ,nông dân ,tiểu tư sản và cáctầng lớp nhân dân khác kết thành 1 làn sóng dân tộc dân chủ ngày càng=> Từ đó cách mạng Việt Nam đặt ra yêu cầu phải có 1 tổ chức cộng sản lãnh đạo. Năm 1929 ,ba tổ chức cộng sản : Đông Dương Cộng Sản Đảng , An Nam Cộng sản Đảng vàĐông Dương cộng sản Liên đoàn đã ra đời và tích cực hoạt động lãnh đạo quần chúngnhân dân đấu tranh . Tuy nhiên các tổ chức cộng sản lại hoạt động riêng rẽ tranh giành cóảnh hưởng lẫn nhau .Tình hình đó đặt ra yêu cầu cấp thiết là phải thống nhất các tổ chứccộng sản thành 1 Đảng duy nhấtTrước tình hình đó được sự ủy nhiệm của quốc tế cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã đứng ratriệu tập và chủ trì hợp nhất các tổ chức cộng sản . Hội nghị bắt đầu từ 6-1-1930 tại CửuLong-Hương Cảng-Trung Quốc.Hội nghị quyết định hợp nhấtcác tổ chức cộng sản thành 1Đảng duy nhất lấy tên là Đảngcộng sản Việt Nam ,thông quachính cương vắn tắt ,sách lượcvắn tắt,chương trình tóm tắtvà điều lệ tóm tắt của Đảng doNguyễn ái Quốc soạn thảo .Đó là cương lĩnh chính trị đầutiên của ĐảngVề tính chất xã hội Việt Nam là xã hội thuộc địa nửa phong kiến.Tồn tại 2 mâu thuẫn cơ bản :Mâu thuẫn giai cấp ( nhândân – địa chủ phong kiến )Mâu thuẫn dân tộc ( dântộc ta – thực dân Pháp )Trong nội dungbản cương lĩnh đãxác định rằng :mâu thuẫn dântộc là mâu thuẫncơ bản nhất. Làvấn đề số 1 cầnphải giải quyết lúcnày• Phương hướng chiến lược : ( 2 giai đoạn )Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ( CM tư sản dân quyền theo lối mới )Cách mạng Xã hội chủ nghĩa.Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xãhội cộng sản. Mục tiêu của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam là"đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến Việt Nam và giai cấp tư sản phản cách mạng, mục tiêu cuối cùng là xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Đảng cộng sản ViệtNam.• Nhiệm vụ :Chủ chương đoàn kết các giai cấpTập chung lực lượng CMĐối với nhiệm vụ đánh đổtoàn bộ giai cấp địa chủphong kiến và nhiệm vụruộng đất, cương lĩnh chủtrương chia ra từng bướcđể tiến hành cho thích hợp.• Lực lượng Cách mạng :- Lãnh đạo Cách mạng là giai cấp công nhân- Nông dân là lực lượng mạnh không thể thiếu- Nòng cốt của lực lượng Cách mạng là khối đoàn kết liên minhHết sức liên hệ với tiểu tư sản ( đặc biệt là trí thức ). Lôi kéo , lợi dụng địa chủ , tư sảnít lâu để họ đứng trung lập . Vì : XH Việt Nam có sự phân hóa giai cấp, xác định dân tộclà vấn đề quan trọng số 1 => để giải phóng dân tộc cần phải có Đảng ra đời.• Vai trò lãnh đạo các mạng :- ĐẢng CS Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp vô sản ViệtNam (lãnh đạo giai cấp mình, lôi kéoquần chúng mình)- Trong quá trình lãnh đạo, Đảngtuyệt đối không nhượng bộ 1 chútquyền lợi của giai cấp để đi vào conđường thỏa hiệp với kẻ thù• Phương pháp Cách mạng :- Cương lĩnh khẳng định cách mạng Việt Namphải tiến bằng bạo lựcquần chúng phải đánhđổ chủ nghĩa đế quốc Pháp và bọn phongkiến rồi"dựng ra chính phủ cách mạng dogiai cấp công nhân lãnh đạo, chứ không phảibằng con đường cải lương, thoả hiệp.• Xác định vấn đề đoàn kết Quốc tế :- CM Việt Nam là 1 bộ phận của CM thế giới,phải đoàn kết với vô sản Thế giới ( đặc biệtlà vô sản Pháp )- Liên hệ với phong trào dân tộc ở các nướcthuộc địa và các nước phụ thuộc trên Thếgiới.- Nhược điểm của Luậncương :• Tuyệt đối hóa lý luậnmac lenin , coi thườngthực tiễn của việt namlúc đó•xác định lực lượng :công nhân và nông dânlà 2 lực lượng chính củacách mạng chưa thấy đckhả năng cách mạng củacác tầng lớp khác…• Trong Cương lĩnhchính trị đầu tiên củaĐảng khi Hồ Chí Minhvận dụng chủ nghĩaMac – Lenin vào cáchmạng Việt Nam Nguồngốc tư tưởng của HồChí Minh chính là giátrị truyền thốngcủadân tộc, tinh hoa vănhoá nhân loại, chủnghĩa Mac – Lenin• HCM đã từng nói: “Chủnghĩa Mac- lenin đối vớichúng ta, những ngườicách mạng và nhân dânViệt Nam không nhữnglà cái cẩm nang thầnkỳ,không những là kimchỉ nam mà còn là mặttrời soi sáng conđườngchúng ta đi tớithắng lợi cuối cùng, đitới chủ nghĩa xã hội vàchủ nghĩa cộng sản”sảnNgười đã sớm nắm vững được cái cốt lõi, linh hồncủa chủ nghĩa Mac- Lenin chính là phương tiện biệnchứng duy vật để giải quyết các vấn đề thực tiễncủa cách mạng Việt Nam.ĐIỂM SÁNG TẠO TRONG CƯƠNG LĨNHThứ nhất : “Nếu như Mac, Enghen, Lenin đãnói nhiều đến vấn đề dân tộc và cũng nói đếnmối quan hệ giữa hai loại nước: chính quốc vàthuộc địa cùng. Hồ Chí Minh tiếp nhận quanđiểm trên và cũng đã khẳng định: “Dù màu dacó khác nhau thì trên thếgiới này chỉ có haigiống người là giống người bóc lột và giốngngười bị bóc lột. Có hai loại nước là chính quốcvà thuộc địa, trong hai loại nướccó cả haigiống người và do còn bọn người bóc lột màkhông một dân tộc nào, cả thuộc địa và chínhquốc có tự do ”=> Mac- Lenin cũng đã nói nhiều đến vấn đềdân tộc nhưng chủ yếu là về dân tộc phươngTây, dân tộc châu Âu tư bản, vì vậy coi dân tộcnhư là sản phẩm của chủ nghĩa tư bản và phêphán chủ nghĩa dân tộc tư sản. Đó là quanniệm đúng.Nhưng áp dụng vào thuộc địa thìnó không đúng nữa.=> Hồ Chí Minh nói nhiều đến dân tộc phươngĐông, dân tộc thuộc địa. Người rút ra nhữngđiểm riêng về kinh tế, chính trị, xã hội của cácnước này khác với phương Tây tư bản.• Hơn nữa, Người còn xác định thếnào là 1 nước thuộc địa: là mộtnước bị đế quốc bên ngoài câu kếtvới bọn phản động bên trong xâmlược và thống trị, biến thànhnơiđầu tư, khai thác, bóc lột và đó lànhững nước nghèo, lạc hậu,kinhtế tự nhiên, phần lớn cư dânlà nông dân, vốn trước đó là nướcphong kiến hoặc tiền phong kiến.• => Cương lĩnh Hồ Chí Minh đã xácđịnh tính chất xã hội Việt Nam là:xã hội thuộc địa nửa phongkiến,tồn tại hai mâu thuẫn cơ bảnlà mâu thuẫn dân tộc , và mâuthuẫn giai cấp trong đó mâuthuẫn dân tộc là mâu thuẫn cơbản nhất.Điểm sáng tạotrong cương lĩnhchính trịThứ hai, nếu xét lí luận kinh điển ta sẽthấy không có khái niệm “cách mạng tưsản dân quyền ”. Nhưng đến Hồ Chí Minhvới sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mac –Lenin thì khái niệm đó đã ra đời. Khi HồChí Minh nói tới phương hướng chiếnlược của cách mạng Việt Nam: làm tư sảndân quyền cách mạng và thổ địa cáchmạng để đi tới xã hội cộng sản, ta nhận rarằng Hồ Chí Minh cố ý nói như vậyMac – Eghen đã nêu rõ :“ Giai cấp vô sản muốn tự giải phóngtrước hết phải giải phóng dân tộc, xâydựng thành một giai cấp dân tộc, phảithành một giai cấp dân tộc, phải tựmình trở thành dân tộc ”Hồ Chí Minh đã khẳng định trongHội nghị Trung ương 8 là :“ Nếu không giải quyết được vấn đề dântộc giải phóng, nếu không đòi được độclập, tự do cho toàn thể dân tộc thì chẳngnhững toàn thể dân tộc cònchịu mãi kiếpngựa trâu mà quyền lợi bộ phận giai cấpđến vạn năm cũng không đòi lại được”Về các giai đoạn của cáchmạng Việt Nam•Theo Hồ Chí Minh, CM dân tộc dânchủ nhân dân tiến lên xã hội chủ nghĩaliên quan mật thiết nội tại với nhau,ảnh hưởng và thúc đẩy lẫn nhau, cuộcvận động trước thành công làm tiềnđề cho cuộc vận động sau thắng lợi.⇒Đó là cuộc vận động giải phóng dântộc về mặt chính trị và kinh tế.⇒Tiến hành kết hợp chặt chẽ hai cuộcvận động CM ấy chính là kết hợpgiữa giải phóng dân tộc với giải phónggiai cấp, xã hội, con người trong xã hội•Việt Nam•Trong cương lĩnh, Đảng đã giảiquyết đúng đắn phương phápcáchmạng bạo lực “đánh đổđế quốc chủ nghĩa Pháp vàbọn phong kiến”, “làmchonước Việt Nam được hoàntoàn độc lập”, “dựng ra chínhphủ côngnông binh”…đó lànhững hành động cụ thể củaphương pháp cách mạng bạolực chứ không phải phươngpháp hoà bình hay cải lương.=> Đồng thời trên cơ sở lực lượngchính trị của quần chúng mà xâydựng lực lượng vũ trang cách mạngVề đoàn kết quốc tế :• Cương lĩnh chính trị đầu tiên khẳng định CM Việt Nam là một bộ phận củacách mạng thế giới.Hồ Chí Minh muốn nhấn mạnh cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa phảiđoàn kết với cách mạng vô sản ở chính quốc, sự nghiệp cách mạng của dân tộcViệt Nam không thể tách rời sự nghiệp cách mạng của giai cấp vô sản thế giới. Nhưng cách mạng thuộc địa không phụ thuộc vào cách mạng vô sản ở chínhquốc màphải có tính độc lập, tự chủ và có khả năng thắng lợi trướcQuan điểm này cũng đối lập với quan điểmcủa Quốc tế Cộng sản khi coi cách mạngthuộc địa chỉ thắng lợi sau khi cách mạngchính quốc thắng lợi. Hồ Chí Minh cho rằng đếquốc là kẻ thù của thuộc địa đồng thời là kẻthù của chính quốc nên yêu cầu cấp bách đặtra là cách mạng thuộc địa và cách mạng vôsản ở chính quốc phải đoàn kết lại chống kẻthù chung.Quan điểm sáng tạo này của Ngườiđã được chứng minh qua thực tiễn cách mạngViệt Nam.TrongTrongđóđóđiểmđiểmsangsangtạotạonhấtnhấttrongtrongcưỡngcưỡnglĩnhlĩnhchínhchínhtrịtrịcủacủaHồHồChíChíMinhMinhvàvàviệcviệcđặtđặtvấnvấnđềđềgiảigiảiquyếtquyếtmâumâuthuẫnthuẫndândântộctộclàlàvấnvấnđềđềsốsố11Cương lĩnh khẳng định, nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền ở nước ta là chống đếquốc và chống phong kiến. Điều này vừa đúng vừa sáng tạo ở chỗ cương lĩnh đã giải quyếtđúng hai mâu thuẫn cơ bản của xã hội VN và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lê vàohoàn cảnh cụ thể ở Việt Nam , mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Việt Nam lúc đó có 2 mâuthuẫn:1 là mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược (mâu thuẫndân tộc)2 là mâu thuẫn giữa nông dân và địa chủ phong kiến (mâu thuẫn giai cấp)Mà muốn cách mạng tại Việt Nam thắng lợi thì cần phải giải quyết được hai vấn đề đó, haivấn đề này coi là nhiệm vụ mà cương lĩnh đặt raCương lĩnh đã đề cao vấn đề dân tộc hơn vấn đề giai cấp vì mâu thuẫn dân tộc ở đây làmẫu thuẫn bao trùm lên toàn thể, sự ảnh hưởng của việc thực dân Pháp xâm lược mangtính bao quát chi phối việc giải quyết các mâu thuẫn khác cho nên giải quyết được vấn đềdân tộc thì vấn đề giai cấp sẽ dễ dàng đạt được.Về lực lượng cách mạng, ngoài giai cấp công nhân thì còn cần hết sức liên lạc vớitiểu tư sản, trung nông, trí thức để kéo họ về phe vô sản. Đối với những tầng lớp địachủ, phú nông hay tư bản, họ chưa lộ mặt nghiêng về phe nào thì cố gắng lợi dụng họsao cho họ trung lập hoặc không phản kháng cách mạng. Ngoài công nhân và nôngdân thì vẫn còn các lực lượng khác cũng có tinh thần yêu nước như tiểu tư sản, tư sảndân tộc… cần phải kéo họ về phe cách mạng chống lại thực dân. Điều này cũng thểhiện nhiệm vụ và mục tiêu giải phóng dân tộc đặt lên hàng đầu. Điểm sáng tạo nhất , đúng đắn nhất là giải quyết mâuthuẫn dân tộc.