Độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống dây điện hình trụ

I. Từ trường của Dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài

Cảm ứng từ $\overrightarrow B $ tại một điểm M bởi dòng điện có cường độ I chạy trong dây dẫn thẳng dài PQ như hình vẽ:

Độ lớn của cảm ứng từ: $B = k\frac{I}{r}$ với k=2.10-7 nên $B = 2.10^{ - 7}\frac{I}{r}$.

II. Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn uốn thành vòng tròn

Các đường sức từ của dòng điện tròn là những đường cong có chiều đi vào mặt Nam, đi ra mặt Bắc của dòng điện tròn ấy như hình vẽ. Trong số đó, có đường sức từ đi qua tâm O là đường thẳng vô hạn ở hai đầu. Cảm ứng từ B tại tâm O có phương vuông góc với mặt phẳng chứa dòng điện và có chiều đi vào mặt Nam, đi ra mặt Bắc của dòng điện tròn đó.

Độ lớn cảm ứng từ tại O là: $B = 2\pi {.10^{ - 7}}N\frac{I}{R}$

Với R là bán kính của khung dây tròn được tạo bởi N vòng dây sít nhau.

III. Từ trường của dòng diện chạy trong ống dây dẫn hình trụ

Khi cho dòng điện cường độ I đi vào dây dẫn trong ống dây các đường sức từ là những đường thẳng song song cùng chiều và cách đều nhau như hình vẽ:

Cảm ứng từ trong lòng ống dây là: B=4π.10-7nI

Với n là số vòng dây quấn trên một đơn vị dài của lõi (n = $\frac{N}{l}$, N là tổng số vòng dây, l là độ dài của trụ).

IV. Từ trường của nhiều dòng điện

Phương pháp tính toán tuân theo nguyên lí chồng chất:

Vectơ cảm ứng từ tại một điểm do nhiều dòng điện gây ra bằng tổng các vectơ cảm ứng từ do từng dòng điện gây ra tại điểm ấy.

Video liên quan