Dưới to dân phố là gì

  • Cơ cấu của tổ chức của thôn, tổ dân phố được quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư 14/2018/TT-BNV, cụ thể như sau:

    - Mỗi thôn có Trưởng thôn; mỗi tổ dân phố có Tổ trưởng tổ dân phố. Trường hợp cần thiết thì có 01 Phó Trưởng thôn, 01 Phó Tổ trưởng tổ dân phố.

    - Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố do Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố lựa chọn sau khi thống nhất với Trưởng Ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố; Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố

    Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Video liên quan