easy friend là gì - Nghĩa của từ easy friend

easy friend có nghĩa là

Ai đó bạn trở thành bạn với quá nhanh và dễ dàng, dẫn bạn tin tưởng họ khi bạn không biết họ

Thí dụ

Không bao giờ tin tưởng một người bạn dễ dàng Sau năm phút tôi cảm thấy như mình biết cô ấy mãi mãi, và sau một tháng hình dung cô ấy thật điên rồ và thao túng

easy friend có nghĩa là

Một tiếng lóng Albania đến Canada

Thí dụ

Không bao giờ tin tưởng một người bạn dễ dàng