Em phải làm gì để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người học sinh

Để hoàn thành nhiêm vụ : học sinh phải tu dưỡng đạo đức,học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội để phát triển toàn diện nhân cách