Explaining là gì

Nghĩa là gì: explain explain /iks'plein/
 • động từ
  • giảng, giảng giải, giải nghĩa
  • giải thích, thanh minh
   • to explain one's attitude: thanh minh về thái độ của mình
  • to explain away
   • thanh minh (lời nói bất nhã...)
  • giải thích làm cho hết sợ (ma...)