Function là gì trong tiếng Anh

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh Function
Tiếng Việt Chức Năng, Nhiệm Vụ, Trách Nhiệm; Hàm Số...
Chủ đề Kinh tế