Hai điện tích điểm đặt trong không khí tại hai điểm A và B cách nhau 8 cm

Hay nhất
Đáp án:2,25.