Hình bên có bao nhiêu góc nhọn

Cho hình vẽ như sau:Hình dưới trên có bao nhiêu góc nhọn? Bao nhiêu góc vuông?

...

Video liên quan