hood fantasy là gì - Nghĩa của từ hood fantasy

hood fantasy có nghĩa là

Thuật ngữ để mô tả khi một người phụ nữ chỉ muốn hẹn hò với những người đàn ông da đen thỏa thuận ma túy, chỉ nói bằng tiếng lóng hoặc thể hiện bất kỳ bức tranh biếm họa đen nào khác thường bị Demonized bởi phương tiện truyền thông trắng.

Thí dụ

Người bạn 1: "Đợi đã, sao Keisha từ chối Nigga đó với sự ổn định 9-5?" Bạn 2: "Gurl, cô ấy nói anh ấy hối hả đủ, cô ấy vẫn đang tìm kiếm một ảo mộng mui xe."