i cant anymore là gì - Nghĩa của từ i cant anymore

i cant anymore có nghĩa là

Có nghĩa là người đó mệt mỏi sống và muốn chết

Ví dụ

Cô gái 1 "Tôi không thể ..."
Cô gái 2 "Bạn không thể sao! Nói chuyện với tôi"
Cô gái 1 "Tôi không thể làm điều này nữa ..."
Cô gái 1 tự sát

i cant anymore có nghĩa là

Khi bạn đã phá vỡ nhiều lần đến nỗi bạn không tin bất cứ ai nữa

Ví dụ

Cô gái 1 "Tôi không thể ..."

i cant anymore có nghĩa là

Cô gái 2 "Bạn không thể sao! Nói chuyện với tôi"
Cô gái 1 "Tôi không thể làm điều này nữa ..."

Ví dụ

Cô gái 1 "Tôi không thể ..."