i can’t belive its not butter là gì - Nghĩa của từ i can’t belive its not butter

i can’t belive its not butter có nghĩa là

The Fucking ngu ngốc nhất shit u có thể đặt tên cho một sản phẩm

Thí dụ

Tôi không thể tin nó không phải là bơ! KYS