i could give a fuck là gì - Nghĩa của từ i could give a fuck

i could give a fuck có nghĩa là

Cách nói mỉa mai "Tôi không thể đưa ra một cái quái" Điều đó thực sự có nghĩa là "Tôi không quan tâm" hoặc "Tôi không thể quan tâm ít hơn"

Thí dụ

Freind: "OMG, bạn có nghe thấy những gì Taylor nói về Kanye không?"
Tôi: "Vâng, tôi có thể cho một cái quái"