khi cho hai dây dẫn song song dài vô hạn cách nhau a, mang hai dòng điện cùng chiều

Hai dòng điện vô hạn đặt song song cách nhau 30cm mang hai dòng điện cùng chiều ((I_1) = 20A;(I_2) = 40A ) . Cần đặt dòng I3 cách I1, I2 một khoảng bao nhiêu để lực từ tác dụng lên I3 bằng 0?


Câu 6881 Vận dụng

Hai dòng điện vô hạn đặt song song cách nhau 30cm mang hai dòng điện cùng chiều \({I_1} = 20A;{I_2} = 40A\) . Cần đặt dòng I3 cách I1, I2 một khoảng bao nhiêu để lực từ tác dụng lên I3 bằng 0?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Vận dụng quy tắc tổng hợp lực

+ Vận dụng biểu thức xác định lực từ tác dụng lên mỗi đơn vị chiều dài dây: \(F = {2.10^{ - 7}}\frac{{{I_1}{I_2}}}{r}\)

Tương tác giữa hai dòng điện song song --- Xem chi tiết
...