Liên kết câu bằng cách lặp từ có nghĩa là

Liên kết câu bằng từ ngữ nối

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (386.68 KB, 13 trang )

LUYỆN TỪ VÀ CÂU
LIÊN KẾT CÁC CÂU TRONG BÀI BẰNG
TỪ NGỮ NỐI

Người soạn: Hồ Thị Anh Thơ
Lớp: TU3B


KIỂM TRA BÀI CŨ

Em hãy đọc một số câu tục ngữ, ca dao nói về
truyền thống nhân ái hoặc truyền thống đoàn kết
của nhân dân ta.


LUYỆN TỪ VÀ CÂU
LIÊN KẾT CÁC CÂU TRONG BÀI BẰNG TỪ NGỮ NỐI
I.

Nhận xét:

1. Mỗi từ ngữ được in đậm dưới dây có tác dụng gì?
Miêu tả một em bé hoặc một chú mèo, một cái cây,
một dòng sông mà ai cũng miêu tả giống nhau thì không
ai thích đọc. Vì vậy ngay trong quan sát để miêu tả,
người viết phải tìm ra cái mới, cái riêng.
Theo Phạm Hổ
- Từ hoặc nối từ em bé với chú mèo ở câu 1
- Cụm từ vì vậy nối câu 1 với câu 2.2. Tìm thêm những từ ngữ mà em biết có tác
dụng giống như cụm từ vì vậy ở đoạn văn trên.
Một số cụm từ nối có nghĩa giống như vì
vậy ở đoạn văn như : tuy nhiên, mặc dù,
nhưng, thậm chí, cuối cùng, ngoài ra, mặt
khác, vậy thì, vì thế, rồi, trái lại, đồng thời,


-Em hiểu thế nào là liên kết câu bằng từ nối?
-Em hiểu thế nào là liên kết câu bằng từ nối?
Liên
kếtkết
câucâu
bằng
phép
nối nối
là dùng
các từ
Liên
bằng
phép
là dùng
các từ
ngữ
kếtnối
nối để
đểliên
liênkết
kết
câu,

các đoạn
ngữcó
có tác
tác dụng
dụng kết
câu,
các
trong
vềbài.
nội dung.
đoạn bài
trong
-- Hãy
nêu một
mộtsố
sốtừtừngữ
ngữcócó
dụng
Hãy nêu
táctác
dụng
kếtkết
nốinối
cáccác
câu,
câu,
các đoạn
các đoạn
trong trong
bài. bài.

Các từ ngữ có tác dụng kết nối như: nhưng,
từ ngữ
có chí,
tác dụng
nối ngoài
như: nhưng,
tuyCác
nhiên,
thậm
cuối kết
cùng,
ra, mặttuy
khác,
trái
lai,thậm
đồngchí,
thời,mặc
dù,
nhiên,
cuối cùng,
ngoài ra, mặt khác, trái
lai, đồng thời,mặc dù,


II. Ghi nhớ
Để thể hiện mối quan hệ về nội dung giữa các
câu trong bài, ta có thể liên kết các câu ấy bằng
quan hệ từ hoặc một số từ ngữ có tác dụng kết nối
như: nhưng, tuy nhiên, thậm chí, cuối cùng, ngoài
ra, mặt khác, trái lại, đồng thời,III.Luyện tập:

Bài tập 1: Đọc bài văn Qua những mùa hoa SGK
trang 98.Tìm các từ ngữ có tác dụng nối trong ba
đoạn văn đầu hoặc bốn đoạn văn cuối.


Ba đoạn văn đầu
Đoạn 1:
- Nhưng nối câu 3 với câu 2
Đoạn 2:
- Vì thế nối câu 4 với câu 3,nối đoạn 2 với đoạn 1.
- Rồi nối câu 5 với câu 4.
Đoạn 3:
- Nhưng nối câu 6 với câu 5,nối đoạn 3 với đoạn 2.
- Rồi nối câu 7 với câu 6.


Đoạn 6:
- Nhưng nối câu 13 với câu 12,nối đoạn 6 với
đoạn 5.
- Mãi đến nối câu 14 với câu 13.
Đoạn 7:
- Đến khi nối câu 15 với câu 14,nối đoạn 7 với
đoạn 6.
- Rồi nối câu 16 với câu 15.Bốn đoạn văn cuối

Đoạn 4:
- Đến nối câu 8 với câu 7,nối đoạn 4 với đoạn 3.
Đoạn 5:
- Đến nối câu 11 với câu 9,10.
- Sáng đến nối câu 12 với các câu 9,10,11.


Bài tập 2: Mẩu chuyện vui dưới đây có một chỗ dùng sai từ
để nối,em hãy chữa lại cho đúng:
-Bố ơi,bố có thể viết trong bóng tối được không?
-Bố viết được.
-Nhưng bố hãy tắt đèn đi và kí vào sổ liên lạc cho con.
-?!
Minh Châu sưu tầm


Cách chữa
Thay từ nhưng bằng vậy,vậy thì,thế
thì,nếu thế thì,nếu vậy thì.
Câu văn sẽ là:
Vậy ( vậy thì,nếu vậy thì,thế thì,nếu thế thì )
bố hãy tắt đèn đi và kí vào sổ liên lạc cho con.


TIẾT HỌC KẾT THÚC
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
Video liên quan