mid-poop là gì - Nghĩa của từ mid-poop

mid-poop có nghĩa là

Khi người bạn dừng lại ở giữa lấy một bãi rác để cho một người bạn khác trong tàn khốc cần đi tiểu.

Ví dụ

Này John cảm ơn vì điều đó Mid-Poop Tôi nghĩ rằng tôi sẽ tự mình đi tiểu.