Đáp án:HELMET: Mũ bảo hiểm

Cheers,
Peter Hưng, Founder of LeeRit,Tiếng Anh Mỗi Ngày