Ngày 8 tháng 1 năm 2023 Dương lịch

Tháng GiêngS

Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa

M

Thánh và Thánh, giám mục và tiến sĩ của Giáo hội

Thứ Ba của Mùa Giáng Sinh

m

Thánh Danh Chúa Giêsu

Thứ Tư Mùa Giáng Sinh

Thứ Năm Mùa Giáng Sinh

S

Lễ Hiển Linh của Chúa

thứ bảy sau lễ hiển linh

m

Thánh, linh mục

F

Phép Rửa của Chúa

Thứ Hai trong Tuần 1ˢᵗ Thường Niên

Thứ Ba trong Tuần 1ˢᵗ Thường niên

Thứ Tư trong Tuần 1ˢᵗ Thường Niên

Thứ Năm trong Tuần 1ˢᵗ Thường niên

Thứ Sáu trong Tuần 1ˢᵗ Thường Niên

m

Thánh, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Thứ Bảy trong Tuần 1ˢᵗ Thường niên

m

Đức Trinh Nữ Maria vào Thứ Bảy

2ⁿᵈ Chúa Nhật Thường Niên

Thứ Hai trong Tuần 2ⁿᵈ Thường niên

M

Thánh, tu viện trưởng

Thứ Tư trong Tuần 2ⁿᵈ Thường Niên

Thứ Năm trong Tuần 2ⁿᵈ Thường niên

Thứ Sáu trong Tuần 2ⁿᵈ Thường niên

m

Thánh Fabianô, giáo hoàng và tử đạo

m

Thánh tử đạo

M

Thánh, trinh nữ và tử đạo

3ʳᵈ Chúa Nhật Thường Niên

Thứ Hai trong Tuần 3ʳᵈ Thường niên

M

Thánh, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

F

Sự hoán cải của thánh tông đồ

M

Thánh và Thánh, giám mục

Thứ Sáu trong Tuần 3ʳᵈ Thường niên

m

Thánh, trinh nữ

M

Thánh, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

4ᵗʰ Chúa Nhật Thường Niên

Thứ Hai trong Tuần 4ᵗʰ Thường niên

M

Thánh, linh mục

Tháng hai

Thứ Tư trong Tuần 4ᵗʰ Thường niên

F

Sự trình bày của Chúa

Thứ Sáu trong Tuần 4ᵗʰ Thường niên

m

Thánh, giám mục

m

Thánh, giám mục và tử đạo

Thứ Bảy trong Tuần 4ᵗʰ Thường niên

m

Đức Trinh Nữ Maria vào Thứ Bảy

5ᵗʰ Chúa Nhật Thường Niên

M

Thánh, tử đạo

Thứ Ba trong Tuần 5ᵗʰ Thường niên

Thứ Tư trong Tuần 5ᵗʰ Thường niên

m

Thánh, linh mục

m

Thánh, trinh nữ

Thứ Năm trong Tuần 5ᵗʰ Thường niên

M

Thánh, trinh nữ

Thứ Bảy trong Tuần 5ᵗʰ Thường niên

m

Đức Mẹ Lộ Đức

6ᵗʰ Chúa Nhật Thường Niên

Thứ Hai trong Tuần 6ᵗʰ Thường niên

M

Thánh, tu sĩ, và Thánh, giám mục

Thứ Tư trong Tuần 6ᵗʰ Thường niên

Thứ Năm trong Tuần 6ᵗʰ Thường niên

Thứ Sáu trong Tuần 6ᵗʰ Thường niên

m

tôn giáo

Thứ Bảy trong Tuần 6ᵗʰ Thường niên

m

Đức Trinh Nữ Maria vào Thứ Bảy

7ᵗʰ Chúa Nhật Thường Niên

Thứ Hai trong Tuần 7ᵗʰ Thường niên

Thứ Ba trong Tuần 7ᵗʰ Thường niên

m

Thánh, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Thứ Tư Lễ Tro

Thứ Năm sau Thứ Tư Lễ Tro

m*

Thánh, giám mục và tử đạo

Thứ Sáu sau Thứ Tư Lễ Tro

Thứ Bảy sau Thứ Tư Lễ Tro

1ˢᵗ Chúa Nhật Mùa Chay

Thứ Hai trong Tuần 1ˢᵗ Mùa Chay

m*

Thánh, tu viện trưởng và tiến sĩ Hội Thánh

Thứ Ba trong Tuần 1ˢᵗ Mùa Chay

Bước đều

Thứ Tư trong Tuần 1ˢᵗ Mùa Chay

Thứ Năm trong Tuần 1ˢᵗ Mùa Chay

Thứ Sáu trong Tuần 1ˢᵗ Mùa Chay

Thứ Bảy trong Tuần 1ˢᵗ Mùa Chay

m*

thánh

2ⁿᵈ Chúa Nhật Mùa Chay

Thứ Hai trong Tuần 2ⁿᵈ Mùa Chay

Thứ Ba trong Tuần 2ⁿᵈ Mùa Chay

m*

Thánh và Thánh, tử đạo

Thứ Tư trong Tuần 2ⁿᵈ Mùa Chay

m*

Thánh, tôn giáo

Thứ Năm trong 2ⁿᵈ Tuần Mùa Chay

m*

Thánh, tôn giáo

Thứ Sáu trong Tuần 2ⁿᵈ Mùa Chay

Thứ Bảy trong Tuần 2ⁿᵈ Mùa Chay

3ʳᵈ Chúa Nhật Mùa Chay

Thứ Hai trong 3ʳᵈ Tuần Mùa Chay

Thứ Ba trong 3ʳᵈ Tuần Mùa Chay

Thứ Tư trong 3ʳᵈ Tuần Mùa Chay

Thứ Năm trong 3ʳᵈ Tuần Mùa Chay

Thứ Sáu trong 3ʳᵈ Tuần Mùa Chay

m*

Thánh, giám mục

Thứ Bảy trong 3ʳᵈ Tuần Mùa Chay

m*

Thánh, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

4ᵗʰ Chúa Nhật Mùa Chay (Laetare)

S

Thánh, chồng của Mary

Thứ Ba trong Tuần 4ᵗʰ Mùa Chay

Thứ Tư trong Tuần 4ᵗʰ Mùa Chay

Thứ Năm trong Tuần 4ᵗʰ Mùa Chay

m*

Thánh, giám mục

Thứ Sáu trong Tuần 4ᵗʰ Mùa Chay

S

Truyền tin của Chúa

5ᵗʰ Chúa Nhật Mùa Chay

Thứ Hai trong Tuần 5ᵗʰ Mùa Chay

Thứ Ba trong Tuần 5ᵗʰ Mùa Chay

Thứ Tư trong Tuần 5ᵗʰ Mùa Chay

Thứ Năm trong Tuần 5ᵗʰ Mùa Chay

Thứ Sáu trong Tuần 5ᵗʰ Mùa Chay

Tháng tư

Thứ Bảy trong Tuần 5ᵗʰ Mùa Chay

Chúa Nhật Lễ Lá về Cuộc Thương Khó của Chúa

Thứ Hai Tuần Thánh

Thứ Ba Tuần Thánh

Thứ Tư Tuần Thánh

Thứ Năm Tuần Thánh Lễ Tiệc Thánh

Thứ Sáu Tuần Thánh Cuộc Khổ Nạn của Chúa

Thứ Bảy Tuần Thánh

Chúa Nhật Phục Sinh Chúa Phục Sinh

S

Thứ Hai trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

S

Thứ Ba trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

S

Thứ Tư trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

S

Thứ Năm trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

S

Thứ Sáu trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

S

Thứ Bảy trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

2ⁿᵈ Chúa Nhật Phục Sinh (Lòng Chúa Thương Xót)

Thứ Hai trong Tuần lễ Phục sinh thứ 2ⁿᵈ

Thứ Ba trong Tuần lễ Phục sinh thứ 2ⁿᵈ

Thứ Tư trong Tuần 2ⁿᵈ Phục Sinh

Thứ Năm trong Tuần lễ Phục sinh thứ 2ⁿᵈ

Thứ Sáu trong Tuần 2ⁿᵈ Phục Sinh

m

Thánh, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Thứ Bảy trong Tuần 2ⁿᵈ Phục Sinh

3ʳᵈ Chúa Nhật Phục Sinh

Thứ Hai trong Tuần lễ Phục sinh thứ 3ʳᵈ

m

Thánh, linh mục và tử đạo

F

Thánh nhân, nhà truyền giáo

Thứ Tư trong Tuần lễ Phục sinh thứ 3ʳᵈ

Thứ Năm trong 3ʳᵈ Tuần Lễ Phục Sinh

Thứ Sáu trong 3ʳᵈ Tuần Lễ Phục Sinh

m

Thánh, linh mục

m

Thánh, linh mục và tử đạo

M

Thánh nữ, trinh nữ và tiến sĩ Hội Thánh

Chúa Nhật 4ᵗʰ Phục Sinh

Có thể

Thứ Hai trong Tuần lễ Phục sinh thứ 4ᵗʰ

m

Thánh thợ

M

Thánh, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

F

Thánh và Thánh, tông đồ

Thứ Năm trong Tuần lễ Phục sinh thứ 4ᵗʰ

Thứ Sáu trong Tuần lễ Phục sinh thứ 4ᵗʰ

Thứ Bảy trong Tuần lễ Phục sinh thứ 4ᵗʰ

5ᵗʰ Chúa Nhật Phục Sinh

Thứ Hai trong Tuần lễ Phục sinh thứ 5ᵗʰ

Thứ Ba trong Tuần lễ Phục sinh thứ 5ᵗʰ

Thứ Tư trong Tuần lễ Phục sinh thứ 5ᵗʰ

m

Thánh, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

Thứ Năm trong Tuần lễ Phục sinh thứ 5ᵗʰ

Thứ Sáu trong Tuần lễ Phục sinh thứ 5ᵗʰ

m

Thánh và Thánh, tử đạo

m

Thánh tử đạo

Thứ Bảy trong Tuần lễ Phục sinh thứ 5ᵗʰ

m

Đức Mẹ Fatima

6ᵗʰ Chúa Nhật Phục Sinh

Thứ Hai trong Tuần lễ Phục sinh thứ 6ᵗʰ

Thứ Ba trong Tuần lễ Phục sinh thứ 6ᵗʰ

Thứ Tư trong Tuần lễ Phục sinh thứ 6ᵗʰ

S

Thăng Thiên của Chúa

Thứ Sáu trong Tuần lễ Phục sinh thứ 6ᵗʰ

Thứ Bảy trong Tuần lễ Phục sinh thứ 6ᵗʰ

m

Thánh, linh mục

7ᵗʰ Chúa Nhật Phục Sinh

Thứ Hai trong Tuần lễ Phục sinh thứ 7ᵗʰ

m

Thánh, tôn giáo

Thứ Ba trong Tuần lễ Phục sinh thứ 7ᵗʰ

Thứ Tư trong Tuần lễ Phục sinh thứ 7ᵗʰ

Thứ Năm trong Tuần lễ Phục sinh thứ 7ᵗʰ

m

Thánh, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

m

Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng

m

Thánh, trinh nữ

M

Thánh, linh mục

Thứ Bảy trong Tuần lễ Phục sinh thứ 7ᵗʰ

m

Thánh, giám mục

S

Chúa Nhật Lễ Ngũ Tuần

M

Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo Hội

Thứ Ba trong Tuần 8ᵗʰ Thường niên

F

Đức Trinh Nữ Maria Thăm Viếng

tháng sáuM

Thánh tử đạo

Thứ Sáu trong Tuần 8ᵗʰ Thường niên

m

Thánh và Thánh, tử đạo

M

Thánh, tử đạo

S

Chúa Ba Ngôi Chí Thánh

M

Thánh, giám mục và tử đạo

Thứ Ba trong Tuần 9ᵗʰ Thường niên

m

Thánh, giám mục

Thứ Tư trong Tuần 9ᵗʰ Thường niên

S

Mình và Máu Thánh Chúa Kitô

Thứ Sáu trong Tuần 9ᵗʰ Thường niên

m

Thánh, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh

Thứ Bảy trong Tuần 9ᵗʰ Thường niên

m

Đức Trinh Nữ Maria vào Thứ Bảy

10ᵗʰ Chúa Nhật Thường Niên

Thứ Hai trong Tuần 10ᵗʰ Thường niên

M

Thánh, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

Thứ Tư trong Tuần 10ᵗʰ Thường niên

Thứ Năm trong Tuần 10ᵗʰ Thường niên

S

Thánh Tâm Chúa Giêsu

M

Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Trinh Nữ Maria

11ᵗʰ Chúa Nhật Thường Niên

Thứ Hai trong Tuần 11ᵗʰ Thường niên

m

Thánh, tu viện trưởng

Thứ Ba trong Tuần 11ᵗʰ Thường niên

M

Thánh, tôn giáo

Thứ Năm trong Tuần 11ᵗʰ Thường niên

m

Thánh, giám mục và thánh tử đạo

m

Thánh, giám mục

Thứ Sáu trong Tuần 11ᵗʰ Thường niên

S

Sự giáng sinh của Thánh

12ᵗʰ Chúa Nhật Thường Niên

Thứ Hai trong Tuần 12ᵗʰ Thường niên

Thứ Ba trong Tuần 12ᵗʰ Thường niên

m

Thánh, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

M

Thánh, giám mục, tử đạo và tiến sĩ Hội Thánh

S

Thánh Phêrô và Thánh Tông Đồ

Thứ Sáu trong Tuần 12ᵗʰ Thường niên

m

Các vị tử đạo đầu tiên của Giáo hội Rôma

Tháng bảy

Thứ Bảy trong Tuần 12ᵗʰ Thường Niên

m

Đức Trinh Nữ Maria vào Thứ Bảy

13ᵗʰ Chúa Nhật Thường Niên

F

Thánh, tông đồ

Thứ Ba trong Tuần 13ᵗʰ Thường niên

m

thánh

Thứ Tư trong Tuần 13ᵗʰ Thường niên

m

Thánh, linh mục

Thứ Năm trong Tuần 13ᵗʰ Thường niên

m

Thánh, trinh nữ và tử đạo

Thứ Sáu trong Tuần 13ᵗʰ Thường niên

Thứ Bảy trong Tuần 13ᵗʰ Thường niên

m

Đức Trinh Nữ Maria vào Thứ Bảy

14ᵗʰ Chúa Nhật Thường Niên

Thứ Hai trong Tuần 14ᵗʰ Thường niên

M

Thánh, tu viện trưởng

Thứ Tư trong Tuần 14ᵗʰ Thường niên

Thứ Năm trong Tuần 14ᵗʰ Thường niên

m

thánh

Thứ Sáu trong Tuần 14ᵗʰ Thường niên

m

Thánh, linh mục

M

Thánh, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

15ᵗʰ Chúa Nhật Thường Niên

Thứ Hai trong Tuần 15ᵗʰ Thường niên

Thứ Ba trong Tuần 15ᵗʰ Thường niên

Thứ Tư trong Tuần 15ᵗʰ Thường niên

Thứ Năm trong Tuần 15ᵗʰ Thường niên

m

Thánh, giám mục và tử đạo

Thứ Sáu trong Tuần 15ᵗʰ Thường niên

m

Thánh, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

F

thánh

16ᵗʰ Chúa Nhật Thường Niên

Thứ Hai trong Tuần 16ᵗʰ Thường niên

m

Thánh, linh mục

F

Thánh, tông đồ

M

Saint và Saint, cha mẹ của Đức Trinh Nữ Maria

Thứ Năm trong Tuần 16ᵗʰ Thường niên

Thứ Sáu trong Tuần 16ᵗʰ Thường niên

M

Thánh, Thánh và Thánh

17ᵗʰ Chúa Nhật Thường Niên

M

Thánh, linh mục

Tháng TámM

Thánh, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Thứ Tư trong Tuần 17ᵗʰ Thường niên

m

Thánh, giám mục

m

Thánh, linh mục

Thứ Năm trong Tuần 17ᵗʰ Thường niên

M

Thánh, linh mục

Thứ Bảy trong Tuần 17ᵗʰ Thường niên

m

Lễ Cung Hiến Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả ở Rôma

m

Đức Trinh Nữ Maria vào Thứ Bảy

F

Sự Biến Hình của Chúa

Thứ Hai trong Tuần 18ᵗʰ Thường niên

m

Thánh, linh mục

m

Thánh Sixtô II, giáo hoàng và các bạn tử đạo

M

Thánh, linh mục

Thứ Tư trong Tuần 18ᵗʰ Thường niên

m

Thánh, trinh nữ và tử đạo

F

Thánh, phó tế và tử đạo

M

Thánh, trinh nữ

Thứ Bảy trong Tuần 18ᵗʰ Thường niên

m

Thánh, tôn giáo

m

Đức Trinh Nữ Maria vào Thứ Bảy

Chúa Nhật 19ᵗʰ Thường Niên

M

Thánh, linh mục và tử đạo

S

Đức Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời

Thứ Tư trong Tuần 19ᵗʰ Thường niên

m

thánh

Thứ Năm trong Tuần 19ᵗʰ Thường niên

Thứ Sáu trong Tuần 19ᵗʰ Thường niên

Thứ Bảy trong Tuần 19ᵗʰ Thường niên

m

Thánh, linh mục

m

Đức Trinh Nữ Maria vào Thứ Bảy

Chúa nhật 20ᵗʰ Thường niên

M

Thánh Piô X, giáo hoàng

M

Chức Nữ Vương của Đức Trinh Nữ Maria

Thứ Tư trong Tuần 20ᵗʰ Thường niên

m

Thánh, trinh nữ

F

Thánh, tông đồ

Thứ Sáu trong Tuần 20ᵗʰ Thường niên

m

Thánh, linh mục

m

thánh

Thứ Bảy trong Tuần 20ᵗʰ Thường niên

m

Đức Trinh Nữ Maria vào Thứ Bảy

Chúa nhật 21 thường niên

M

Thánh, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

M

Cuộc Khổ nạn của Thánh nhân, tử đạo

Thứ Tư trong Tuần 21ˢᵗ Thường Niên

Thứ Năm trong Tuần 21ˢᵗ Thường Niên

Tháng 9

Thứ Sáu trong Tuần 21ˢᵗ Thường niên

Thứ Bảy trong Tuần 21ˢᵗ Thường Niên

m

Đức Trinh Nữ Maria vào Thứ Bảy

22ⁿᵈ Chúa Nhật Thường Niên

Thứ Hai trong Tuần 22ⁿᵈ Thường Niên

Thứ Ba trong Tuần 22ⁿᵈ Thường Niên

Thứ Tư trong Tuần 22ⁿᵈ Thường Niên

Thứ Năm trong Tuần 22ⁿᵈ Thường Niên

F

Chúa giáng sinh của Đức Trinh Nữ Maria

Thứ Bảy trong Tuần 22ⁿᵈ Thường Niên

m

Thánh, linh mục

m

Đức Trinh Nữ Maria vào Thứ Bảy

23ʳᵈ Chúa Nhật Thường Niên

Thứ Hai trong Tuần 23ʳᵈ Thường niên

Thứ Ba trong Tuần 23ʳᵈ Thường niên

m

Thánh Danh Đức Maria

M

Thánh, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

F

Tôn vinh Thánh giá

M

Phụ nữ đau khổ

M

Thánh Cornêliô, giáo hoàng, và thánh giám mục, tử đạo

Chúa nhật 24ᵗʰ Thường niên

Thứ Hai trong Tuần 24ᵗʰ Thường niên

Thứ Ba trong Tuần 24ᵗʰ Thường niên

m

Thánh, giám mục và tử đạo

M

Thánh , linh mục , thánh tử đạo

F

Thánh, tông đồ và nhà truyền giáo

Thứ Sáu trong Tuần 24ᵗʰ Thường niên

M

Thánh, linh mục

Chúa nhật 25ᵗʰ Thường niên

Thứ Hai trong Tuần 25ᵗʰ Thường niên

Thứ Ba trong Tuần 25ᵗʰ Thường niên

m

Thánh và Thánh, tử đạo

M

Thánh, linh mục

Thứ Năm trong Tuần 25ᵗʰ Thường niên

m

Thánh, tử đạo

m

Thánh tử đạo

F

Thánh Michael, Thánh Gabriel và Thánh Raphael, tổng lãnh thiên thần

M

Thánh, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

Tháng Mười

Chúa nhật 26ᵗʰ Thường niên

M

Các thiên thần hộ mệnh thánh

Thứ Ba trong Tuần 26ᵗʰ Thường niên

M

Thánh, tôn giáo

Thứ Năm trong Tuần 26ᵗʰ Thường niên

m

Thánh, trinh nữ

Thứ Sáu trong Tuần 26ᵗʰ Thường niên

m

Thánh, linh mục

M

Đức Mẹ Mân Côi

Chúa Nhật 27ᵗʰ Thường Niên

Thứ Hai trong Tuần 27ᵗʰ Thường niên

m

Thánh, giám mục và các bạn tử đạo

m

Thánh, linh mục

Thứ Ba trong Tuần 27ᵗʰ Thường niên

Thứ Tư trong Tuần 27ᵗʰ Thường niên

m

Thánh Gioan XXIII, giáo hoàng

Thứ Năm trong Tuần 27ᵗʰ Thường niên

Thứ Sáu trong Tuần 27ᵗʰ Thường niên

Thứ Bảy trong Tuần 27ᵗʰ Thường Niên

m

Thánh Callistô I, giáo hoàng, tử đạo

m

Đức Trinh Nữ Maria vào Thứ Bảy

Chúa nhật 28ᵗʰ Thường niên

Thứ Hai trong Tuần 28ᵗʰ Thường niên

m

Thánh, tôn giáo

m

Thánh, trinh nữ

M

Thánh, giám mục và tử đạo

F

Thánh nhân, nhà truyền giáo

Thứ Năm trong Tuần 28ᵗʰ Thường niên

m

Thánh , Thánh , linh mục , và , tử đạo

m

Thánh, linh mục

Thứ Sáu trong Tuần 28ᵗʰ Thường niên

Thứ Bảy trong Tuần 28ᵗʰ Thường niên

m

Đức Trinh Nữ Maria vào Thứ Bảy

Chúa nhật 29ᵗʰ Thường niên

Thứ Hai trong Tuần 29ᵗʰ Thường niên

m

Thánh, linh mục

Thứ Ba trong Tuần 29ᵗʰ Thường niên

m

Thánh, giám mục

Thứ Tư trong Tuần 29ᵗʰ Thường niên

Thứ Năm trong Tuần 29ᵗʰ Thường niên

Thứ Sáu trong Tuần 29ᵗʰ Thường niên

F

Thánh và Thánh, tông đồ

Chúa nhật 30ᵗʰ thường niên

Thứ Hai trong Tuần 30ᵗʰ Thường niên

Thứ Ba trong Tuần 30ᵗʰ Thường niên

tháng mười mộtS

Tất cả các vị thánh

Lễ tưởng niệm tất cả những người trung thành đã ra đi (Tất cả các linh hồn)

Thứ Sáu trong Tuần 30ᵗʰ Thường niên

m

Thánh, tôn giáo

M

Thánh, giám mục

31ˢᵗ Chúa Nhật Thường Niên

Thứ Hai trong Tuần 31ˢᵗ Thường Niên

Thứ Ba trong Tuần 31ˢᵗ Thường Niên

Thứ Tư trong Tuần 31ˢᵗ Thường niên

F

Lễ Cung Hiến Vương Cung Thánh Đường Lateran ở Rôma

M

Thánh Lêô Cả, giáo hoàng tiến sĩ Hội Thánh

M

Thánh, giám mục

32ⁿᵈ Chúa Nhật Thường Niên

Thứ Hai trong Tuần 32ⁿᵈ Thường Niên

Thứ Ba trong Tuần 32ⁿᵈ Thường Niên

Thứ Tư trong Tuần 32ⁿᵈ Thường Niên

m

Thánh, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Thứ Năm trong Tuần 32ⁿᵈ Thường Niên

m

Thánh, trinh nữ

m

thánh

M

Thánh, tôn giáo

Thứ Bảy trong Tuần 32ⁿᵈ Thường Niên

m

Lễ Cung Hiến Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ ở Rôma

m

Đức Trinh Nữ Maria vào Thứ Bảy

33ʳᵈ Chúa Nhật Thường Niên

Thứ Hai trong Tuần 33ʳᵈ Thường niên

M

Lễ Dâng Đức Trinh Nữ Maria

M

Thánh, trinh nữ và tử đạo

Thứ Năm trong Tuần 33ʳᵈ Thường niên

m

Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo

m

Thánh, tu viện trưởng

M

Thánh, linh mục, và tử đạo

Thứ Bảy trong Tuần 33ʳᵈ Thường niên

m

Thánh, trinh nữ và tử đạo

m

Đức Trinh Nữ Maria vào Thứ Bảy

S

Chúa Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ, Chúa chúng ta

Thứ Hai trong Tuần 34ᵗʰ Thường niên

Thứ Ba trong Tuần 34ᵗʰ Thường niên

Thứ Tư trong Tuần 34ᵗʰ Thường niên

F

Thánh, tông đồ

Tháng 12

Thứ Sáu trong Tuần 34ᵗʰ Thường niên

Thứ Bảy trong Tuần 34ᵗʰ Thường niên

m

Đức Trinh Nữ Maria vào Thứ Bảy

1ˢᵗ Chúa Nhật Mùa Vọng

Thứ Hai trong Tuần 1ˢᵗ Mùa Vọng

m

Thánh, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

Thứ Ba trong Tuần 1ˢᵗ Mùa Vọng

Thứ Tư trong Tuần 1ˢᵗ Mùa Vọng

m

Thánh, giám mục

M

Thánh, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

S

Sự Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Trinh Nữ Maria

Thứ Bảy trong Tuần 1ˢᵗ Mùa Vọng

m

thánh

2ⁿᵈ Chúa Nhật Mùa Vọng

Thứ Hai trong Tuần thứ 2ⁿᵈ của Mùa Vọng

m

Thánh Damasus I, giáo hoàng

Thứ Ba trong Tuần 2ⁿᵈ Mùa Vọng

m

Đức Mẹ Guadalupe

M

Thánh, trinh nữ và tử đạo

M

Thánh, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

Thứ Sáu trong 2ⁿᵈ Tuần Mùa Vọng

Thứ Bảy trong 2ⁿᵈ Tuần Mùa Vọng

3ʳᵈ Chúa Nhật Mùa Vọng (Gaudete)

Ngày trong tuần Mùa Vọng (18 tháng 12)

Ngày trong tuần Mùa Vọng (19 tháng 12)

Ngày trong tuần Mùa Vọng (20 tháng 12)

Ngày trong tuần Mùa Vọng (21 tháng 12)

m*

Thánh, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

Ngày trong tuần Mùa Vọng (22 tháng 12)

Ngày trong tuần Mùa Vọng (23 tháng 12)

m*

Thánh, linh mục

Chúa Nhật 4ᵗʰ Mùa Vọng

S

Giáng sinh của Chúa (Giáng sinh)

F

Vị thánh tử đạo đầu tiên

F

Thánh, tông đồ và nhà truyền giáo

F

Các thánh vô tội, tử đạo

5ᵗʰ Ngày trong Bát nhật Giáng sinh

m*

Thánh, giám mục và tử đạo

6ᵗʰ Ngày trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

F

Thánh Gia Thất Chúa Giêsu, Mẹ Maria và

Công giáo ngày 8 tháng 1 năm 2023 là ngày lễ của ai?

Lễ Chúa Hiển Linh - 08/01/2023 - Lịch Phụng vụ. Văn hóa Công giáo.

Ngày 8 tháng 1 năm 2023 là ngày lễ gì?

Suy niệm về Lễ Chúa Hiển Linh - ngày 8 tháng 1 năm 2023. Lễ Hiển Linh và lễ Chúa chịu Phép Rửa kết thúc mùa Giáng Sinh. Lễ Hiển Linh là cuộc hiển linh của Chúa cho muôn dân. Các quốc gia được đại diện bởi Ba vị vua (Magi).

Ngày lễ Công giáo nào là ngày 8 tháng 1?

This Sunday is the Feast of Epiphany, the conclusion of the Twelve Days of Christmas which commemorates the revelation of Jesus Christ, the Incarnate God, to the whole world

What Catholic holiday is in January 2023?

Sunday, January 1, 2023 – The Solemnity of Mary, the Mother of God . Friday, January 6, 2023 – The Epiphany of the Lord, Solemnity. Chúa nhật 08/01/2023 – Chúa chịu phép rửa. Wednesday, February 22, 2023 – Ash Wednesday.