ôn tập về dấu câu (dấu phẩy) lớp 5 trang 138

Những chủ nhân tương lai Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) trang 138 sgk Tiếng Việt 5 tập 2. 1. Có thể đặt dấu chấm hay dấu phẩy vào những chỗ nào ở hai bức thư trong mẩu chuyện sau ? 2. Viết một đoạn văn khoảng 5 câu nói vê các hoạt động của học sinh trong giờ ra chơi ở sân trường em. Nêu tác dụng của từng dấu phẩy được dùng trong đoạn văn.