pump n munch là gì - Nghĩa của từ pump n munch

pump n munch có nghĩa là

bơm đề cập đến sự xâm nhập âm đạo dương vật.Munched đề cập đến việc nhận ăn hết.

ví dụ

chỉ là một gurl tryna nhận bơm 'n' munched.