Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 tập 2

Soạn và giải chi tiết các bài tập sách giáo khoa (SGK) toàn bộ tập 2 Tiếng Anh 8 Mới giúp các em học tập và củng cố kiến thức hiệu quả

bullet Unit 7: Pollution - Ô nhiễm

 • bullet Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 7 Tiếng Anh 8 mới
 • bullet Getting started Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • bullet A Closer Look 1 Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • bullet A Closer Look 2 Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • bullet Communication Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • bullet Skills 1 Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • bullet Skills 2 Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • bullet Looking back Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • bullet Project Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới

bullet Unit 8: English Speaking Countries - Những quốc gia nói tiếng anh

 • bullet Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 8 Tiếng Anh 8 mới
 • bullet Getting started Unit 8 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • bullet A Closser Look 1 Unit 8 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • bullet A Closer Look 2 Unit 8 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • bullet Communication Unit 8 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • bullet Skills 1 Unit 8 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • bullet Skills 2 Unit 8 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • bullet Looking Back Unit 8 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • bullet Project Unit 8 SGK Tiếng Anh 8 mới

bullet Unit 9: Natural Disasters - Thảm họa thiên nhiên

 • bullet Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 9 Tiếng Anh 8 mới
 • bullet Getting Started Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • bullet A Closer Look 1 Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • bullet A Closser Look 2 Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • bullet Communication Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • bullet Skills 1 Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • bullet Skills 2 Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • bullet Looking back Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • bullet Project Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới

bullet Review 3 trang 36 Tiếng Anh lớp 8 mới

 • bullet Language - Review 3 (Unit 7-8-9) SGK Tiếng Anh lớp 8 mới
 • bullet Skills - Review 3 (Unit 7-8-9) SGK Tiếng Anh 8 mới

bullet Unit 10: Communication - Giao Tiếp

 • bullet Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 10 Tiếng Anh 8 mới
 • bullet Getting Started Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới
 • bullet A Closer Look 1 Unit 10 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • bullet A Closer Look 2 Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới
 • bullet Communication Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới
 • bullet Skills 1 Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới
 • bullet Skills 2 Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới
 • bullet Looking Back Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới
 • bullet Project Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

bullet Unit 11: Science And Technology - Khoa học và công nghệ

 • bullet Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 11 Tiếng Anh 8 mới
 • bullet Getting Started Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới
 • bullet A Closer Look 1 Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới
 • bullet A Closer Look 2 Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới
 • bullet Communication Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới
 • bullet Skills 1 Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới
 • bullet Skills 2 Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới
 • bullet Looking back Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới
 • bullet Project Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

bullet Unit 12: Life On Other Planets - Cuộc Sống Trên Hành Tinh Khác

 • bullet Vocabulary - Phần từ vựng - unit 12 Tiếng Anh 8 mới
 • bullet Getting Started Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới
 • bullet A Closer Look 1 Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới
 • bullet A Closer Look 2 Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới
 • bullet Communication Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới
 • bullet Skills 1 Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới
 • bullet Skills 2 Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới
 • bullet Looking Back Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới
 • bullet Project Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

bullet Review 4 trang 68 Tiếng Anh lớp 8 mới

 • bullet Language - Review 4 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới
 • bullet Skills - Review 4 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới