Sắp xếp các nguyên tố sau theo chiều tăng dần bán kính nguyên tử Giải thích Si S, Cl Na Cl, P Mg, Al

Hãy cho biết cách sắp xếp nào sau đây theo chiều tính phi kim giảm dần: A.Cl, P, S, Si. B.Cl, S, Si, P. C.Cl, S, P, Si.

D.S, Cl, Si, P.

Dựa vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, hãy So sánh mức độ hoạt động hoá học của Si, P, S, Cl.

Hãy sắp xếp các phi kim sau theo thứ tự mức độ hoạt động hoá học giảm dần : Br, Cl, F, I.

Hãy sắp xếp các nguyên tố sau đây theo thứ tự tăng dần của bán kính nguyên tử : Cl, Al, Na, P, F.

Hãy sắp xếp các nguyên tố sau đây theo thứ tự tăng dần độ âm điện của nguyên tử : Cl, Al, Na, P, F.

Trong cùng một chu kì, bán kính nguyên tử giảm khi đi từ trái sang phải. Vì vậy, đối với 4 trong số 5 nguyên tử trên, bán kính nguyên tử tăng dần theo thứ tự : Cl, P, Al, Na.

Trong cùng một nhóm, bán kính nguyên tử tăng theo số thứ tự của chu kì nên bán kính nguyên tử của F nhỏ hơn bán kính của Cl.

Tóm lại, bán kính nguyên tử tăng theo thứ tự : F, Cl, P, Al, Na.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trong các nguyên tố sau, nguyên tử của nguyên tố có bán kính lớn nhất là

A. Al.    B. P     C. S .     D. K.

Xem đáp án » 28/05/2020 13,725

Tính bazơ trong dãy hiđroxit NaOH, MgOH2, AlOH3 biến đổi theo chiều nào cho dưới đây ?

A. Tăng dần.     B. Giảm dần.

C. Không thay đổi.     D. Không biến đổi một chiều.

Xem đáp án » 28/05/2020 11,897

Độ âm điện của các nguyên tố trong dãy : Na11 - Mg12 - Al13 - P15 - Cl17 biến đổi theo chiều nào cho sau đây ?

A. Tăng dần.     B. Giảm dần.

C. Không thay đổi.    D. Không biến đổi một chiều.

Xem đáp án » 28/05/2020 9,303

Trong nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính kim loại biến đổi theo chiều nào cho dưới đây ?

A. Tăng dần.     B. Giảm dần.

C. Không thay đổi.    D. Không biến đổi một chiều.

Xem đáp án » 28/05/2020 8,823

Hãy sắp xếp các nguyên tố sau đây theo thứ tự tăng dần độ âm điện của nguyên tử : Cl, Al, Na, P, F.

Xem đáp án » 28/05/2020 8,455

Dãy nguyên tố nào sau đây sắp xếp theo chiều tăng dần của bán kính nguyên tử ?

A. Be, F, O, C, Mg.     B. Mg, Be, C, O, F.

C. F, O, C, Be, Mg.    D. F, Be, C, Mg, O.

Xem đáp án » 28/05/2020 8,387

Hãy sắp xếp các nguyên tô sau đây theo thứ tự tăng dần của bán kính nguyên tử : Cl, Al, Na, P, F.. Bài 2.43 trang 22 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 – BÀI 9. SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC . ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

 Hãy sắp xếp các nguyên tô sau đây theo thứ tự tăng dần của bán kính nguyên tử : Cl, Al, Na, P, F.

Trong cùng một chu kì, bán kính nguyên tử giảm khi đi từ trái sang phải. Vì vậy, đối với 4 trong số 5 nguyên tử trên, bán kính nguyên tử tăng dần theo thứ tự : Cl, P, Al, Na.

Trong cùng một nhóm, bán kính nguyên tử tăng theo số thứ tự của chu kì nên bán kính nguyên tử của F nhỏ hơn bán kính của Cl.

Tóm lại, bán kính nguyên tử tăng theo thứ tự : F, Cl, P, Al, Na.

Trong một nhóm A, bán kính nguyên tử của các nguyên tố:

Độ âm điện đặc trưng cho khả năng

Trong bảng hệ thống tuần hoàn, khi đi từ trái sang phải trong 1 chu kì thì

Nguyên tố có độ âm điện lớn nhất trong bảng tuần hoàn là

Dãy sắp xếp các nguyên tử theo chiều tăng dần bán kính nguyên tử là

Lời giải:

Trong cùng một chu kì, bán kính nguyên tử giảm khi đi từ trái sang phải. Vì vậy, đối với 4 trong số 5 nguyên tử trên, bán kính nguyên tử tăng dần theo thứ tự : Cl, P, Al, Na.

Trong cùng một nhóm, bán kính nguyên tử tăng theo số thứ tự của chu kì nên bán kính nguyên tử của F nhỏ hơn bán kính của Cl.

Tóm lại, bán kính nguyên tử tăng theo thứ tự : F, Cl, P, Al, Na.

Công thức cấu tạo của rượu etylic là (Hóa học - Lớp 9)

2 trả lời

Tính khối lượng H2O thu được sau phản ứng (Hóa học - Lớp 8)

1 trả lời