street-sense là gì - Nghĩa của từ street-sense

street-sense có nghĩa là

Khả năng có hướng của nơi một người đi vào cuộc sống cho lợi ích lớn hơn.

Thí dụ

John có ý nghĩa đường phố, bởi vì anh ta có một kế hoạch mà anh ta đang thực hiện để cuối cùng thành công.