Chủ đề: 1941)

Có 1 bài viết

Đề bài - bài 5 trang 59 sbt sử 11
Đề bài - bài 5 trang 59 sbt sử 11

=> Mặc dù còn có những hạn chế song công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô 1925 - 1941 vẫn đạt được những thành tựu to lớn, tạo nên những biến ...