Theo Menđen, yếu tố di truyền nguyên vẹn tử bố mẹ sang con là gì

Câu hỏi và hướng dẫn giải

Nhận biết

Theo Men đen, Yếu tố di truyền nguyên vẹn tử bố mẹ sang con là


A.
Nhân tố di truyền.
B.
alen
C.
tính trạng.
D.
kiểu gen.

Video liên quan