Thực trạng sử dụng kỹ năng mềm của sinh viên

Luận văn: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kỹ năng mềm cho Sinh viên tại Trường Đại học Thương mại

Luận văn "Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kỹ năng mềm cho Sinh viên tại Trường Đại học Thương mại" gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Tổng quan nghiên cứu đề tài, tóm lược một số vấn đề lý luận về kỹ năng mềm, phương pháp nghiên cứu và kết quả phân tích thực trạng kỹ năng mềm của s... » Xem thêm

Tóm tắt nội dung tài liệu

LUẬN VĂN<br /> Đề tài:<br /> Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kỹ năng mềm cho<br /> Sinh viên tại Trường Đại học Thương mại.<br /> <br />

Video liên quan