tiida là gì - Nghĩa của từ tiida

tiida có nghĩa là

1. (danh từ) Một trải nghiệm xấu xí và đáng quên, bắt đầu với giả định rằng nó cảm thấy tốt.

2. (Động từ) Để cam kết với một người lái xe sau khi bỏ một siêu mẫu;được trên sự phục hồi.

Tiida là từ trái nghĩa của 'Poolsa'.

Thí dụ

Sau khi Jack chia tay với Jill, anh ta hối hận về Tiida mà anh ta có với Courtney.