Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

eth0xf3dcbc6d72a4e1892f7917b7c43b74131df8480e 1 0 20:00 02/02/2023

Token BDPToken có mã ký hiệu là BDP hoạt động trên nền tảng eth. BDPToken/BDP thực hiện 1,470 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,969,287.26 USD (1,777.64 ETH)

eth0xf36c5f04127f7470834ed6f98bddc1be62aba48d 1 0 20:00 02/02/2023

Token CryptoAI có mã ký hiệu là CAI hoạt động trên nền tảng eth. CryptoAI/CAI thực hiện 1,664 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,932,890.05 USD (1,170.27 ETH)

eth0xf0a163a26601d9dc8aef26b388eadb7b1c620d24 1 0 20:00 02/02/2023

Token Tickr có mã ký hiệu là TICKR hoạt động trên nền tảng eth. Tickr/TICKR thực hiện 356 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 271,776.96 USD (162.85 ETH)

eth0x52f4d5ee6c91e01be67ca1f64b11ed0ee370817d 1 0 20:00 02/02/2023

Token CIA có mã ký hiệu là CIA hoạt động trên nền tảng eth. CIA/CIA thực hiện 109 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 110,874.54 USD (66.47 ETH)

avalanche0x18706c65b12595edb43643214eacdb4f618dd166 1 0 20:00 02/02/2023

Token BAYMAX có mã ký hiệu là BAY hoạt động trên nền tảng avalanche. BAYMAX/BAY thực hiện 289 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 217,627.46 USD (9,978.44 ETH)

eth0x922e2708462c7a3d014d8344f7c4d92b27ecf332 1 0 20:00 02/02/2023

Token Neuroni AI có mã ký hiệu là NEURONI hoạt động trên nền tảng eth. Neuroni.AI/NEURONI thực hiện 375 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,037,252.67 USD (629.69 ETH)

arbitrum0xc47d9753f3b32aa9548a7c3f30b6aec3b2d2798c 1 0 20:00 02/02/2023

Token Tender fi có mã ký hiệu là TND hoạt động trên nền tảng arbitrum. TND/TND thực hiện 869 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,094,115.92 USD (659.27 ETH)

bsc0xd5ffab1841b9137d5528ed09d6ebb66c3088aede 1 0 20:00 02/02/2023

Token Twoge Inu có mã ký hiệu là TWOGE hoạt động trên nền tảng bsc. Twoge Inu/TWOGE thực hiện 1,666 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 286,828.01 USD (918.44 ETH)

eth0xa735a3af76cc30791c61c10d585833829d36cbe0 1 0 20:00 02/02/2023

Token Image Generation AI | imgnAI.com có mã ký hiệu là imgnAI hoạt động trên nền tảng eth. Image Generation AI | imgnAI.com/imgnAI thực hiện 2,872 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 5,325,153.95 USD (3,245.46 ETH)

fantom0x01e77288b38b416f972428d562454fb329350bac 1 0 20:00 02/02/2023

Token Mummy Finance có mã ký hiệu là MMY hoạt động trên nền tảng fantom. MUMMY/MMY thực hiện 3,548 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,485,381.23 USD (4,392,143.66 ETH)

eth0xad0891abb1687fb994a2c1c9699520422573996f 1 0 20:00 02/02/2023

Token Ether Tech có mã ký hiệu là ETHER hoạt động trên nền tảng eth. ETHER/ETHER thực hiện 81 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 102,229.03 USD (62.97 ETH)

arbitrum0xdd8e557c8804d326c72074e987de02a23ae6ef84 1 0 20:00 02/02/2023

Token ArbInu có mã ký hiệu là ARBINU hoạt động trên nền tảng arbitrum. ArbInu/ARBINU thực hiện 278 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 66,997.09 USD (41.01 ETH)

bsc0x853a8ab1c365ea54719eb13a54d6b22f1fbe7feb 1 0 20:00 02/02/2023

Token Investdex có mã ký hiệu là INVEST hoạt động trên nền tảng bsc. Investdex/INVEST thực hiện 526 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 279,461.96 USD (874.88 ETH)

bsc0x01e0d17a533e5930a349c2bb71304f04f20ab12b 1 0 20:00 02/02/2023

Token REVOLVE_GAMES có mã ký hiệu là RPG hoạt động trên nền tảng bsc. REVOLVE_GAMES/RPG thực hiện 265 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 70,773.03 USD (217.89 ETH)

avalanche0xeb8343d5284caec921f035207ca94db6baaacbcd 1 0 20:00 02/02/2023

Token Echidna có mã ký hiệu là ECD hoạt động trên nền tảng avalanche. Echidna Token/ECD thực hiện 154 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 121,485.56 USD (5,675.97 ETH)

arbitrum0x02150e97271fdc0d6e3a16d9094a0948266f07dd 1 0 20:00 02/02/2023

Token Hamachi có mã ký hiệu là HAMI hoạt động trên nền tảng arbitrum. Hamachi/HAMI thực hiện 286 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 221,799.65 USD (133.95 ETH)

bsc0xd9de2b1973e57dc9dba90c35d6cd940ae4a3cbe1 1 0 20:00 02/02/2023

Token Milo Inu có mã ký hiệu là MILO hoạt động trên nền tảng bsc. Milo Inu/MILO thực hiện 1,554 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 802,882.96 USD (2,473.08 ETH)

eth0x0f2d719407fdbeff09d87557abb7232601fd9f29 1 0 20:00 02/02/2023

Token Synapse có mã ký hiệu là SYN hoạt động trên nền tảng eth. Synapse/SYN thực hiện 2,487 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 20,504,002.42 USD (12,459.65 ETH)

eth0x0d02755a5700414b26ff040e1de35d337df56218 1 0 20:00 02/02/2023

Token Bend Token có mã ký hiệu là BEND hoạt động trên nền tảng eth. Bend Token/BEND thực hiện 181 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 502,579.07 USD (303.61 ETH)

eth0x0aa7efe4945db24d95ca6e117bba65ed326e291a 1 0 20:00 02/02/2023

Token Ojamu Token có mã ký hiệu là OJA hoạt động trên nền tảng eth. Ojamu Token/OJA thực hiện 173 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 269,839.48 USD (163.68 ETH)

bsc0x9abdba20edfba06b782126b4d8d72a5853918fd0 1 0 20:00 02/02/2023

Token TABOO TOKEN có mã ký hiệu là TABOO hoạt động trên nền tảng bsc. TABOO TOKEN/TABOO thực hiện 185 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 54,226.31 USD (166.39 ETH)

optimism0xcdb4bb51801a1f399d4402c61bc098a72c382e65 1 0 20:00 02/02/2023

Token OPX Finance có mã ký hiệu là OPX hoạt động trên nền tảng optimism. OPX/OPX thực hiện 96 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 71,924.69 USD (42.25 ETH)

eth0x1e4746dc744503b53b4a082cb3607b169a289090 1 0 20:00 02/02/2023

Token IPOR Token có mã ký hiệu là IPOR hoạt động trên nền tảng eth. IPOR Token/IPOR thực hiện 380 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,275,252.67 USD (765.12 ETH)

eth0x6bb61215298f296c55b19ad842d3df69021da2ef 1 0 20:00 02/02/2023

Token Drops Ownership Power có mã ký hiệu là DOP hoạt động trên nền tảng eth. Drops Ownership Power/DOP thực hiện 213 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 234,730.25 USD (140.56 ETH)

eth0x98585dfc8d9e7d48f0b1ae47ce33332cf4237d96 1 0 20:00 02/02/2023

Token New Order có mã ký hiệu là NEWO hoạt động trên nền tảng eth. New Order/NEWO thực hiện 167 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 737,341.28 USD (442.24 ETH)

avalanche0x4bfc90322dd638f81f034517359bd447f8e0235a 1 0 20:00 02/02/2023

Token New Order có mã ký hiệu là NEWO hoạt động trên nền tảng avalanche. New Order/NEWO thực hiện 81 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 72,725.72 USD (3,399.35 ETH)

eth0xa71d0588eaf47f12b13cf8ec750430d21df04974 1 0 20:00 02/02/2023

Token Shiba Predator có mã ký hiệu là QOM hoạt động trên nền tảng eth. Shiba Predator/QOM thực hiện 198 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 533,374.76 USD (320.13 ETH)

eth0xddd6a0ecc3c6f6c102e5ea3d8af7b801d1a77ac8 1 0 20:00 02/02/2023

Token UniX Gaming có mã ký hiệu là UNIX hoạt động trên nền tảng eth. UniX Gaming/UNIX thực hiện 56 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 79,183.23 USD (47.35 ETH)

eth0x86ed939b500e121c0c5f493f399084db596dad20 1 0 20:00 02/02/2023

Token SpaceChainV2 có mã ký hiệu là SPC hoạt động trên nền tảng eth. SpaceChainV2/SPC thực hiện 136 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 100,130.64 USD (59.48 ETH)

fantom0x85dec8c4b2680793661bca91a8f129607571863d 1 0 20:00 02/02/2023

Token PaintSwap Token có mã ký hiệu là BRUSH hoạt động trên nền tảng fantom. PaintSwap Token/BRUSH thực hiện 662 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 395,865.81 USD (698,448.72 ETH)

bsc0xf218184af829cf2b0019f8e6f0b2423498a36983 1 0 20:00 02/02/2023

Token MATH Token có mã ký hiệu là MATH hoạt động trên nền tảng bsc. MATH Token/MATH thực hiện 1,016 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 339,902.69 USD (1,051.89 ETH)

arbitrum0x539bde0d7dbd336b79148aa742883198bbf60342 1 0 20:00 02/02/2023

Token Magic có mã ký hiệu là MAGIC hoạt động trên nền tảng arbitrum. MAGIC/MAGIC thực hiện 6,024 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 8,652,266.75 USD (5,253.23 ETH)

eth0xc9fe6e1c76210be83dc1b5b20ec7fd010b0b1d15 1 0 20:00 02/02/2023

Token Fringe có mã ký hiệu là FRIN hoạt động trên nền tảng eth. Fringe/FRIN thực hiện 98 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 148,420.34 USD (90.01 ETH)

eth0x5732046a883704404f284ce41ffadd5b007fd668 1 0 20:00 02/02/2023

Token Bluzelle Token có mã ký hiệu là BLZ hoạt động trên nền tảng eth. Bluzelle Token/BLZ thực hiện 293 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 462,740.23 USD (277.90 ETH)

arbitrum0x32eb7902d4134bf98a28b963d26de779af92a212 1 0 20:00 02/02/2023

Token Dopex Rebate có mã ký hiệu là RDPX hoạt động trên nền tảng arbitrum. Dopex Rebate Token/RDPX thực hiện 764 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,740,059.23 USD (1,060.26 ETH)

optimism0x3c8b650257cfb5f272f799f5e2b4e65093a11a05 1 0 20:00 02/02/2023

Token Velodrome có mã ký hiệu là VELO hoạt động trên nền tảng optimism. Velodrome/VELO thực hiện 10,158 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,282,660.65 USD (776.16 ETH)

eth0x173e552bf97bbd50b455514ac52991ef639ba703 1 0 20:00 02/02/2023

Token Shido có mã ký hiệu là SHIDO hoạt động trên nền tảng eth. Shido Inu/SHIDO thực hiện 57 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 76,389.94 USD (46.67 ETH)

fantom0x0e249130b3545a2a287de9f27d805cab95f03db9 1 0 20:00 02/02/2023

Token Firebird Aggregator có mã ký hiệu là FBA hoạt động trên nền tảng fantom. Firebird Aggregator/FBA thực hiện 90 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 77,913.03 USD (135,310.14 ETH)

fantom0xb66b5d38e183de42f21e92abcaf3c712dd5d6286 1 0 20:00 02/02/2023

Token PILLS Token có mã ký hiệu là PILLS hoạt động trên nền tảng fantom. PILLS Token/PILLS thực hiện 649 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 162,167.46 USD (283,498.80 ETH)

eth0x24ccedebf841544c9e6a62af4e8c2fa6e5a46fde 1 0 20:00 02/02/2023

Token BlueSparrow có mã ký hiệu là BlueSparrow hoạt động trên nền tảng eth. BlueSparrowToken/BlueSparrow thực hiện 79 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 92,857.35 USD (56.41 ETH)