Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0x3cc93fb3aee3b5ea5a12834295deeee5884d3236 1 0 00:20 10/06/2023

Token Polymath có mã ký hiệu là POLY hoạt động trên nền tảng bsc. Polymath/POLY thực hiện 20 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 35,228.55 USD (134.59 ETH)

eth0x03e52df85c2bff2549bf5133e2b07ba836a17f5d 3 0 00:10 10/06/2023

Token Godzilla có mã ký hiệu là GODZILLA hoạt động trên nền tảng eth. Godzilla/GODZILLA thực hiện 47 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 10,385.71 USD (5.65 ETH)

bsc0x11ac6af070fe1991a457c56fb85c577efe57f0e4 1 0 00:00 10/06/2023

Token DragonKing có mã ký hiệu là DragonKing hoạt động trên nền tảng bsc. DragonKing/DragonKing thực hiện 4,132 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 667,006.33 USD (2,544.81 ETH)

eth0xe9da5e227e3fa4fc933b5f540be021e7ecc3fd81 1 0 00:00 10/06/2023

Token GMFAM có mã ký hiệu là GMFAM hoạt động trên nền tảng eth. GMFAM/GMFAM thực hiện 113 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 128,084.82 USD (69.50 ETH)

eth0x75430d0782a443bd4f1c92c69009599dea53a206 1 0 00:00 10/06/2023

Token Pick Or Rick có mã ký hiệu là RICK hoạt động trên nền tảng eth. Pick Or Rick/RICK thực hiện 438 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 298,900.06 USD (162.28 ETH)

bsc0xb46584e0efde3092e04010a13f2eae62adb3b9f0 1 0 00:00 10/06/2023

Token PepeCoin BSC có mã ký hiệu là PEPE hoạt động trên nền tảng bsc. Pepe Coin/PEPE thực hiện 938 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 162,440.81 USD (622.89 ETH)

eth0xdc63269ea166b70d4780b3a11f5c825c2b761b01 1 0 00:00 10/06/2023

Token PAWSWAP có mã ký hiệu là PAW hoạt động trên nền tảng eth. PAWSWAP/PAW thực hiện 521 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 507,121.71 USD (275.00 ETH)

bsc0x1b9dec855e98d1c01426a3ed615dd25d2947290e 1 0 00:00 10/06/2023

Token Pepe AI có mã ký hiệu là PepeAI hoạt động trên nền tảng bsc. Pepe AI/PepeAI thực hiện 116 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 142,185.24 USD (544.83 ETH)

eth0x00282fd551d03dc033256c4bf119532e8c735d8a 1 0 00:00 10/06/2023

Token Biaocoin có mã ký hiệu là BIAO hoạt động trên nền tảng eth. Biaocoin/BIAO thực hiện 1,479 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,795,404.73 USD (1,515.48 ETH)

eth0xc7a2572fa8fdb0f7e81d6d3c4e3ccf78fb0dc374 1 0 00:00 10/06/2023

Token Ben s Finale có mã ký hiệu là FINALE hoạt động trên nền tảng eth. Bens Finale/FINALE thực hiện 261 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 277,717.53 USD (150.64 ETH)

eth0x7d647b1a0dcd5525e9c6b3d14be58f27674f8c95 1 0 00:00 10/06/2023

Token BYTES có mã ký hiệu là BYTES hoạt động trên nền tảng eth. BYTES/BYTES thực hiện 186 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 268,053.05 USD (145.33 ETH)

bsc0x9767c8e438aa18f550208e6d1fdf5f43541cc2c8 1 0 00:00 10/06/2023

Token MangoMan Intelligent có mã ký hiệu là MMIT hoạt động trên nền tảng bsc. Mango Man Intelligent/MMIT thực hiện 1,763 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 502,820.58 USD (1,926.88 ETH)

bsc0x9321bc6185adc9b9cb503cc211e17cb311c3fa95 1 0 00:00 10/06/2023

Token SGO có mã ký hiệu là SGO hoạt động trên nền tảng bsc. SGO/SGO thực hiện 6,077 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,643,676.90 USD (6,292.81 ETH)

arbitrum0x842216e0aa2ae608699f7b1063f26ce6b30c5311 1 0 00:00 10/06/2023

Token UrDEX Finance có mã ký hiệu là URD hoạt động trên nền tảng arbitrum. URD Token/URD thực hiện 160 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 78,371.68 USD (42.46 ETH)

eth0x72e4f9f808c49a2a61de9c5896298920dc4eeea9 1 0 00:00 10/06/2023

Token HarryPotterObamaSonic10Inu có mã ký hiệu là BITCOIN hoạt động trên nền tảng eth. HarryPotterObamaSonic10Inu/BITCOIN thực hiện 2,843 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 5,886,266.88 USD (3,194.46 ETH)

eth0x78a0a62fba6fb21a83fe8a3433d44c73a4017a6f 1 0 00:00 10/06/2023

Token Open Exchange Token có mã ký hiệu là OX hoạt động trên nền tảng eth. Open Exchange Token/OX thực hiện 616 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 5,019,149.57 USD (2,727.09 ETH)

eth0x3819f64f282bf135d62168c1e513280daf905e06 1 0 00:00 10/06/2023

Token Hedron có mã ký hiệu là HDRN hoạt động trên nền tảng eth. Hedron/HDRN thực hiện 513 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 311,381.57 USD (168.92 ETH)

bsc0xe5ba47fd94cb645ba4119222e34fb33f59c7cd90 1 0 00:00 10/06/2023

Token SAFUU có mã ký hiệu là SAFUU hoạt động trên nền tảng bsc. Safuu/SAFUU thực hiện 951 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 258,611.75 USD (988.95 ETH)

polygon0x78a0a62fba6fb21a83fe8a3433d44c73a4017a6f 1 0 00:00 10/06/2023

Token Open Exchange Token có mã ký hiệu là OX hoạt động trên nền tảng polygon. Open Exchange Token/OX thực hiện 181 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 210,641.48 USD (271,526.10 ETH)

eth0x1936c91190e901b7dd55229a574ae22b58ff498a 1 0 00:00 10/06/2023

Token MEVFree có mã ký hiệu là MEVFree hoạt động trên nền tảng eth. MEVFree/MEVFree thực hiện 132 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 156,551.73 USD (84.92 ETH)

eth0x2b591e99afe9f32eaa6214f7b7629768c40eeb39 1 0 00:00 10/06/2023

Token HEX có mã ký hiệu là HEX hoạt động trên nền tảng eth. HEX/HEX thực hiện 6,709 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 9,683,329.24 USD (5,255.28 ETH)

eth0xfcf8eda095e37a41e002e266daad7efc1579bc0a 1 0 00:00 10/06/2023

Token FLEX Coin có mã ký hiệu là FLEX hoạt động trên nền tảng eth. FLEX Coin/FLEX thực hiện 115 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 185,075.39 USD (100.43 ETH)

arbitrum0x244ae62439c1ef3187f244d8604ac2c391ef2b53 1 0 00:00 10/06/2023

Token Modular Wallet có mã ký hiệu là MOD hoạt động trên nền tảng arbitrum. Modular/MOD thực hiện 262 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 102,398.56 USD (55.52 ETH)

eth0x370a366f402e2e41cdbbe54ecec12aae0cce1955 1 0 00:00 10/06/2023

Token Toad Killer có mã ký hiệu là TOAD hoạt động trên nền tảng eth. TOAD KILLER/TOAD thực hiện 99 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 151,935.58 USD (82.34 ETH)

bsc0x4d1e90ab966ae26c778b2f9f365aa40abb13f53c 1 0 00:00 10/06/2023

Token STA có mã ký hiệu là STA hoạt động trên nền tảng bsc. STA TOKEN/STA thực hiện 2,970 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,300,764.16 USD (4,994.06 ETH)

eth0xfc4913214444af5c715cc9f7b52655e788a569ed 1 0 00:00 10/06/2023

Token Icosa có mã ký hiệu là ICSA hoạt động trên nền tảng eth. Icosa/ICSA thực hiện 146 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,550.24 USD (30.14 ETH)

bsc0xd6fdde76b8c1c45b33790cc8751d5b88984c44ec 1 0 00:00 10/06/2023

Token StrikeX có mã ký hiệu là STRX hoạt động trên nền tảng bsc. StrikeX/STRX thực hiện 916 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 723,875.09 USD (2,761.62 ETH)

eth0x6ee9742d17b527e682248dca85952e4fe190061d 1 0 00:00 10/06/2023

Token Neon có mã ký hiệu là NEON hoạt động trên nền tảng eth. Neon/NEON thực hiện 688 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 467,241.58 USD (253.58 ETH)

eth0x9ab7bb7fdc60f4357ecfef43986818a2a3569c62 1 0 00:00 10/06/2023

Token Guild of Guardians có mã ký hiệu là GOG hoạt động trên nền tảng eth. Guild of Guardians/GOG thực hiện 78 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 58,116.51 USD (31.52 ETH)

eth0xd13cfd3133239a3c73a9e535a5c4dadee36b395c 1 0 00:00 10/06/2023

Token VAIOT Token có mã ký hiệu là VAI hoạt động trên nền tảng eth. VAIOT Token/VAI thực hiện 222 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 216,175.60 USD (117.06 ETH)

eth0x6f222e04f6c53cc688ffb0abe7206aac66a8ff98 1 0 00:00 10/06/2023

Token Roko Network có mã ký hiệu là ROKO hoạt động trên nền tảng eth. ROKO/ROKO thực hiện 61 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 89,835.68 USD (48.72 ETH)

arbitrum0x1f6e4b5ffc94cca08cf6bb1479148d6329d4baf5 1 0 00:00 10/06/2023

Token WAR có mã ký hiệu là WAR hoạt động trên nền tảng arbitrum. WAR/WAR thực hiện 205 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 77,107.84 USD (41.84 ETH)

optimism0x1f32b1c2345538c0c6f582fcb022739c4a194ebb 1 0 00:00 10/06/2023

Token Wrapped liquid staked Ether 2.0 có mã ký hiệu là wstETH hoạt động trên nền tảng optimism. Wrapped liquid staked Ether 2.0/wstETH thực hiện 3,355 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,892,881.55 USD (1,026.08 ETH)

eth0x693c216aa181ebf776730d16c7ba06842548415e 1 0 00:00 10/06/2023

Token PAPI có mã ký hiệu là PAPI hoạt động trên nền tảng eth. Papi/PAPI thực hiện 81 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 81,993.08 USD (44.49 ETH)

eth0x9663677b81c2d427e81c01ef7315ea96546f5bb1 1 0 00:00 10/06/2023

Token TENET có mã ký hiệu là TENET hoạt động trên nền tảng eth. TENET/TENET thực hiện 89 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 201,081.46 USD (109.22 ETH)

eth0x8526be2379e853d5cf02f9823bb9690e1a6ff9e2 1 0 00:00 10/06/2023

Token Habibi có mã ký hiệu là HABIBI hoạt động trên nền tảng eth. HABIBI/HABIBI thực hiện 2,066 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,566,884.57 USD (1,390.29 ETH)

eth0x473037de59cf9484632f4a27b509cfe8d4a31404 1 0 00:00 10/06/2023

Token GreenSatoshiToken có mã ký hiệu là GST hoạt động trên nền tảng eth. GreenSatoshiToken/GST thực hiện 207 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 371,990.57 USD (201.60 ETH)

eth0x335f4e66b9b61cee5ceade4e727fcec20156b2f0 1 0 00:00 10/06/2023

Token ElmoERC có mã ký hiệu là ELMO hoạt động trên nền tảng eth. Elmo/ELMO thực hiện 100 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 60,569.53 USD (32.87 ETH)

arbitrum0x1824a51c106efc27d35a74efb56d9bf54ddb22d4 1 0 00:00 10/06/2023

Token Perpy Finance có mã ký hiệu là PRY hoạt động trên nền tảng arbitrum. Perpy-Token/PRY thực hiện 28 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 22,561.18 USD (12.25 ETH)

eth0xbddf903f43dc7d9801f3f0034ba306169074ef8e 1 0 00:00 10/06/2023

Token Apes Go Bananas có mã ký hiệu là AGB hoạt động trên nền tảng eth. AGBCoin/AGB thực hiện 186 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 232,942.82 USD (126.53 ETH)