Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

fantom0xb4f1b417e5c26c3c1e87cbad4a411dddf89c507c 1 0 03:30 06/02/2023

Token Spooky LP có mã ký hiệu là spLP hoạt động trên nền tảng fantom. Spooky LP/spLP thực hiện 158 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 59,849.61 USD (106,388.60 ETH)

bsc0xc5e7499751699b9d345943a47b02c2b143f4a69e 1 0 03:10 06/02/2023

Token Pancake LPs có mã ký hiệu là Cake-LP hoạt động trên nền tảng bsc. Pancake LPs/Cake-LP thực hiện 256 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 211,200.32 USD (647.10 ETH)

eth0x2f4404c4012476929b6503e1397707480bf23b7f 1 0 03:00 06/02/2023

Token AITravis có mã ký hiệu là tAI hoạt động trên nền tảng eth. AITravis/tAI thực hiện 354 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 242,738.60 USD (145.95 ETH)

eth0x0d02755a5700414b26ff040e1de35d337df56218 1 0 03:00 06/02/2023

Token BendDAO có mã ký hiệu là BEND hoạt động trên nền tảng eth. Bend Token/BEND thực hiện 290 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 865,224.15 USD (521.41 ETH)

arbitrum0x02150e97271fdc0d6e3a16d9094a0948266f07dd 1 0 03:00 06/02/2023

Token Hamachi Finance có mã ký hiệu là HAMI hoạt động trên nền tảng arbitrum. Hamachi/HAMI thực hiện 221 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 144,390.00 USD (86.96 ETH)

eth0xb9d99c33ea2d86ec5ec6b8a4dd816ebba64404af 1 0 03:00 06/02/2023

Token K21 có mã ký hiệu là K21 hoạt động trên nền tảng eth. k21.kanon.art/K21 thực hiện 60 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 130,057.99 USD (78.31 ETH)

bsc0x426c72701833fddbdfc06c944737c6031645c708 1 0 03:00 06/02/2023

Token Defina Finance có mã ký hiệu là FINA hoạt động trên nền tảng bsc. DEFINA TOKEN/FINA thực hiện 1,939 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 678,208.35 USD (2,057.23 ETH)

eth0x9dfad1b7102d46b1b197b90095b5c4e9f5845bba 1 0 03:00 06/02/2023

Token Botto có mã ký hiệu là BOTTO hoạt động trên nền tảng eth. Botto/BOTTO thực hiện 98 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 416,621.77 USD (251.16 ETH)

eth0x6bea7cfef803d1e3d5f7c0103f7ded065644e197 1 0 03:00 06/02/2023

Token Gamma Strategies có mã ký hiệu là GAMMA hoạt động trên nền tảng eth. Gamma/GAMMA thực hiện 44 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 215,474.09 USD (130.88 ETH)

fantom0x5cc61a78f164885776aa610fb0fe1257df78e59b 1 0 03:00 06/02/2023

Token SpiritSwap Token có mã ký hiệu là SPIRIT hoạt động trên nền tảng fantom. SpiritSwap Token/SPIRIT thực hiện 853 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 96,158.56 USD (161,042.28 ETH)

eth0x1e4746dc744503b53b4a082cb3607b169a289090 1 0 03:00 06/02/2023

Token IPOR Token có mã ký hiệu là IPOR hoạt động trên nền tảng eth. IPOR Token/IPOR thực hiện 267 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,134,928.07 USD (684.86 ETH)

eth0xabe580e7ee158da464b51ee1a83ac0289622e6be 1 0 03:00 06/02/2023

Token Offshift có mã ký hiệu là XFT hoạt động trên nền tảng eth. Offshift/XFT thực hiện 108 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 246,996.43 USD (148.62 ETH)

eth0x922e2708462c7a3d014d8344f7c4d92b27ecf332 1 0 03:00 06/02/2023

Token Neuroni AI có mã ký hiệu là NEURONI hoạt động trên nền tảng eth. Neuroni.AI/NEURONI thực hiện 83 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 66,371.26 USD (39.87 ETH)

optimism0x3c8b650257cfb5f272f799f5e2b4e65093a11a05 1 0 03:00 06/02/2023

Token Velodrome có mã ký hiệu là VELO hoạt động trên nền tảng optimism. Velodrome/VELO thực hiện 7,848 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,109,703.80 USD (660.78 ETH)

arbitrum0x32eb7902d4134bf98a28b963d26de779af92a212 1 0 03:00 06/02/2023

Token Dopex Rebate có mã ký hiệu là RDPX hoạt động trên nền tảng arbitrum. Dopex Rebate Token/RDPX thực hiện 708 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,566,036.05 USD (940.32 ETH)

bsc0xd85ad783cc94bd04196a13dc042a3054a9b52210 1 0 03:00 06/02/2023

Token TribeOne có mã ký hiệu là HAKA hoạt động trên nền tảng bsc. TribeOne/HAKA thực hiện 33 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 8,429.20 USD (25.62 ETH)

arbitrum0x51318b7d00db7acc4026c88c3952b66278b6a67f 1 0 03:00 06/02/2023

Token Plutus có mã ký hiệu là PLS hoạt động trên nền tảng arbitrum. Plutus/PLS thực hiện 2,763 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 840,323.59 USD (506.56 ETH)

eth0xee573a945b01b788b9287ce062a0cfc15be9fd86 1 0 03:00 06/02/2023

Token Exeedme có mã ký hiệu là XED hoạt động trên nền tảng eth. Exeedme/XED thực hiện 90 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 120,009.98 USD (72.06 ETH)

arbitrum0x6c2c06790b3e3e3c38e12ee22f8183b37a13ee55 1 0 03:00 06/02/2023

Token Dopex Governance Token có mã ký hiệu là DPX hoạt động trên nền tảng arbitrum. Dopex Governance Token/DPX thực hiện 1,831 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,257,397.20 USD (758.59 ETH)

eth0x045da4bfe02b320f4403674b3b7d121737727a36 1 0 03:00 06/02/2023

Token Defi Franc có mã ký hiệu là DCHF hoạt động trên nền tảng eth. Defi Franc/DCHF thực hiện 15 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 157,622.92 USD (94.80 ETH)

eth0x686f2404e77ab0d9070a46cdfb0b7fecdd2318b0 1 0 03:00 06/02/2023

Token LORDS có mã ký hiệu là LORDS hoạt động trên nền tảng eth. Lords/LORDS thực hiện 27 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 62,718.48 USD (37.72 ETH)

optimism0x1db2466d9f5e10d7090e7152b68d62703a2245f0 1 0 03:00 06/02/2023

Token Sonne có mã ký hiệu là SONNE hoạt động trên nền tảng optimism. Sonne/SONNE thực hiện 772 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 169,287.88 USD (99.76 ETH)

avalanche0x18706c65b12595edb43643214eacdb4f618dd166 1 0 03:00 06/02/2023

Token BayMax Finance có mã ký hiệu là BAY hoạt động trên nền tảng avalanche. BAYMAX/BAY thực hiện 729 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 730,973.28 USD (35,219.92 ETH)

optimism0xe405de8f52ba7559f9df3c368500b6e6ae6cee49 1 0 03:00 06/02/2023

Token Synthetic Ether có mã ký hiệu là sETH hoạt động trên nền tảng optimism. Synth sETH/sETH thực hiện 574 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 475,844.91 USD (286.35 ETH)

fantom0xc60d7067dfbc6f2caf30523a064f416a5af52963 1 0 03:00 06/02/2023

Token Retreeb có mã ký hiệu là TREEB hoạt động trên nền tảng fantom. Treeb/TREEB thực hiện 458 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 164,842.84 USD (286,239.70 ETH)

eth0xe80c0cd204d654cebe8dd64a4857cab6be8345a3 1 0 03:00 06/02/2023

Token JPEG’d Governance Token có mã ký hiệu là JPEG hoạt động trên nền tảng eth. JPEG’d Governance Token/JPEG thực hiện 194 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 898,331.22 USD (540.62 ETH)

fantom0xde5ed76e7c05ec5e4572cfc88d1acea165109e44 1 0 03:00 06/02/2023

Token DEUS Finance có mã ký hiệu là DEUS hoạt động trên nền tảng fantom. DEUS/DEUS thực hiện 1,308 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 680,885.99 USD (1,128,634.61 ETH)

arbitrum0x65c936f008bc34fe819bce9fa5afd9dc2d49977f 1 0 03:00 06/02/2023

Token Y2K có mã ký hiệu là Y2K hoạt động trên nền tảng arbitrum. Y2K/Y2K thực hiện 436 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 803,500.53 USD (486.10 ETH)

bsc0x66cafcf6c32315623c7ffd3f2ff690aa36ebed38 1 0 03:00 06/02/2023

Token Brokoli Token [via ChainPort.io] có mã ký hiệu là BRKL hoạt động trên nền tảng bsc. Brokoli Token [via ChainPort.io]/BRKL thực hiện 433 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 87,999.44 USD (266.65 ETH)

eth0x7b4328c127b85369d9f82ca0503b000d09cf9180 1 0 03:00 06/02/2023

Token Dogechain Token có mã ký hiệu là DC hoạt động trên nền tảng eth. Dogechain Token/DC thực hiện 301 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 531,886.70 USD (322.14 ETH)

bsc0x5621b5a3f4a8008c4ccdd1b942b121c8b1944f1f 1 0 03:00 06/02/2023

Token Exeedme có mã ký hiệu là XED hoạt động trên nền tảng bsc. Exeedme/XED thực hiện 311 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 92,673.82 USD (280.39 ETH)

fantom0xe0654c8e6fd4d733349ac7e09f6f23da256bf475 1 0 03:00 06/02/2023

Token Scream có mã ký hiệu là SCREAM hoạt động trên nền tảng fantom. Scream/SCREAM thực hiện 250 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,823.95 USD (109,362.70 ETH)

eth0xb3ad645db386d7f6d753b2b9c3f4b853da6890b8 1 0 03:00 06/02/2023

Token Concentrator Token có mã ký hiệu là CTR hoạt động trên nền tảng eth. Concentrator Token/CTR thực hiện 62 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 217,478.23 USD (131.84 ETH)

eth0xf3dcbc6d72a4e1892f7917b7c43b74131df8480e 1 0 03:00 06/02/2023

Token BDPToken có mã ký hiệu là BDP hoạt động trên nền tảng eth. BDPToken/BDP thực hiện 486 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 974,822.61 USD (586.68 ETH)

bsc0x686318000d982bc8dcc1cdcf8ffd22322f0960ed 1 0 03:00 06/02/2023

Token Opulous có mã ký hiệu là OPUL hoạt động trên nền tảng bsc. OpulousToken [via ChainPort.io]/OPUL thực hiện 665 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 530,896.77 USD (1,607.75 ETH)

eth0xd417144312dbf50465b1c641d016962017ef6240 1 0 03:00 06/02/2023

Token Covalent Query Token có mã ký hiệu là CQT hoạt động trên nền tảng eth. Covalent Query Token/CQT thực hiện 104 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 91,191.37 USD (54.94 ETH)

eth0x0aa7efe4945db24d95ca6e117bba65ed326e291a 1 0 03:00 06/02/2023

Token Ojamu Token có mã ký hiệu là OJA hoạt động trên nền tảng eth. Ojamu Token/OJA thực hiện 85 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 75,065.47 USD (45.46 ETH)

eth0xfd0205066521550d7d7ab19da8f72bb004b4c341 1 0 03:00 06/02/2023

Token Timeless có mã ký hiệu là LIT hoạt động trên nền tảng eth. Liquidity Incentive Token/LIT thực hiện 133 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 541,777.25 USD (326.97 ETH)

polygon0x2760e46d9bb43dafcbecaad1f64b93207f9f0ed7 1 0 03:00 06/02/2023

Token Metavault Trade có mã ký hiệu là MVX hoạt động trên nền tảng polygon. Metavault Trade/MVX thực hiện 575 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 481,160.68 USD (390,372.52 ETH)

arbitrum0xc47d9753f3b32aa9548a7c3f30b6aec3b2d2798c 1 0 03:00 06/02/2023

Token Tender fi có mã ký hiệu là TND hoạt động trên nền tảng arbitrum. TND/TND thực hiện 846 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 454,532.64 USD (274.79 ETH)