Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

arbitrum0x912ce59144191c1204e64559fe8253a0e49e6548 1 0 05:00 24/03/2023

Token Arbitrum có mã ký hiệu là ARB hoạt động trên nền tảng arbitrum. Arbitrum/ARB thực hiện 52,422 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 167,713,304.97 USD (95,769.56 ETH)

bsc0x3f8a14f5a3ee2f4a3ed61ccf5eea3c9535c090c8 1 0 05:00 24/03/2023

Token LoopSwap có mã ký hiệu là LSWAP hoạt động trên nền tảng bsc. LoopSwap/LSWAP thực hiện 971 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 494,508.43 USD (1,510.89 ETH)

polygon0x187ae45f2d361cbce37c6a8622119c91148f261b 1 0 05:00 24/03/2023

Token Polylastic có mã ký hiệu là POLX hoạt động trên nền tảng polygon. Polylastic/POLX thực hiện 608 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 145,709.82 USD (129,965.79 ETH)

bsc0x9f8a75436e7e808f3fb348182e0ea42d2dd467cd 1 0 05:00 24/03/2023

Token S Wallet Protocol có mã ký hiệu là SWP hoạt động trên nền tảng bsc. S-Wallet Protocol/SWP thực hiện 1,782 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 938,371.17 USD (2,876.61 ETH)

arbitrum0x93b346b6bc2548da6a1e7d98e9a421b42541425b 1 0 05:00 24/03/2023

Token LUSD Stablecoin có mã ký hiệu là LUSD hoạt động trên nền tảng arbitrum. LUSD Stablecoin/LUSD thực hiện 528 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 599,784.44 USD (340.27 ETH)

eth0xbe00734799a67a62af2819825580318ac1b1e4ec 1 0 05:00 24/03/2023

Token ordinex có mã ký hiệu là ORD hoạt động trên nền tảng eth. ordinex/ORD thực hiện 64 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 97,566.62 USD (54.68 ETH)

bsc0x8ae14ce43f71201bb79babd00cc8d00a7fadb3bd 1 0 05:00 24/03/2023

Token Savant AI có mã ký hiệu là SavantAI hoạt động trên nền tảng bsc. Savant AI/SavantAI thực hiện 238 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 113,268.40 USD (348.89 ETH)

bsc0x2290c6bd9560e6498dfdf10f9ecb17997ca131f2 1 0 05:00 24/03/2023

Token MSTR Token có mã ký hiệu là MSTR hoạt động trên nền tảng bsc. MSTR Token/MSTR thực hiện 576 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 164,116.27 USD (504.99 ETH)

bsc0xce186ad6430e2fe494a22c9edbd4c68794a28b35 1 0 05:00 24/03/2023

Token LoopNetwork có mã ký hiệu là LOOP hoạt động trên nền tảng bsc. LoopNetwork/LOOP thực hiện 1,067 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 317,366.46 USD (971.02 ETH)

polygon0x8f9e8e833a69aa467e42c46cca640da84dd4585f 1 0 05:00 24/03/2023

Token NFT Champions có mã ký hiệu là CHAMP hoạt động trên nền tảng polygon. NFT Champions/CHAMP thực hiện 261 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 71,968.55 USD (63,968.62 ETH)

eth0xe23311294467654e0cab14cd32a169a41be5ca8e 1 0 05:00 24/03/2023

Token Chronoly có mã ký hiệu là CRNO hoạt động trên nền tảng eth. Chronoly/CRNO thực hiện 25 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 48,262.29 USD (27.43 ETH)

optimism0x1f32b1c2345538c0c6f582fcb022739c4a194ebb 1 0 05:00 24/03/2023

Token Wrapped stETH có mã ký hiệu là wstETH hoạt động trên nền tảng optimism. Wrapped liquid staked Ether 2.0/wstETH thực hiện 5,707 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,284,741.44 USD (1,289.95 ETH)

eth0xd6327ce1fb9d6020e8c2c0e124a1ec23dcab7536 1 0 05:00 24/03/2023

Token Cuminu có mã ký hiệu là CUMINU hoạt động trên nền tảng eth. Cum Inu/CUMINU thực hiện 109 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 272,930.79 USD (153.63 ETH)

eth0xc4ee0aa2d993ca7c9263ecfa26c6f7e13009d2b6 1 0 05:00 24/03/2023

Token Hoichi có mã ký hiệu là HOICHI hoạt động trên nền tảng eth. Hoichi 芳一/HOICHI thực hiện 72 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 66,180.69 USD (36.92 ETH)

eth0xa49d7499271ae71cd8ab9ac515e6694c755d400c 1 0 05:00 24/03/2023

Token Mute có mã ký hiệu là MUTE hoạt động trên nền tảng eth. Mute.io/MUTE thực hiện 418 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,735,917.94 USD (964.68 ETH)

eth0x4c6ec08cf3fc987c6c4beb03184d335a2dfc4042 1 0 05:00 24/03/2023

Token MurAll có mã ký hiệu là PAINT hoạt động trên nền tảng eth. Paint/PAINT thực hiện 79 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 85,417.13 USD (47.15 ETH)

eth0x4521c9ad6a3d4230803ab752ed238be11f8b342f 1 0 05:00 24/03/2023

Token Sanin Inu có mã ký hiệu là SANI hoạt động trên nền tảng eth. Sanin Inu/SANI thực hiện 431 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 569,734.27 USD (319.79 ETH)

eth0x17ef75aa22dd5f6c2763b8304ab24f40ee54d48a 1 0 05:00 24/03/2023

Token RevolutionPopuli ERC20 Token có mã ký hiệu là RVP hoạt động trên nền tảng eth. RevolutionPopuli ERC20 Token/RVP thực hiện 30 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 74,219.84 USD (42.29 ETH)

arbitrum0x93c15cd7de26f07265f0272e0b831c5d7fab174f 1 0 05:00 24/03/2023

Token Liquid có mã ký hiệu là LIQD hoạt động trên nền tảng arbitrum. Liquid/LIQD thực hiện 145 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 94,899.00 USD (54.42 ETH)

bsc0x2ed9a5c8c13b93955103b9a7c167b67ef4d568a3 1 0 05:00 24/03/2023

Token Mask Network có mã ký hiệu là MASK hoạt động trên nền tảng bsc. Mask Network/MASK thực hiện 1,049 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 239,744.16 USD (734.65 ETH)

polygon0x2b9e7ccdf0f4e5b24757c1e1a80e311e34cb10c7 1 0 05:00 24/03/2023

Token Mask Network có mã ký hiệu là MASK hoạt động trên nền tảng polygon. Mask Network (PoS)/MASK thực hiện 571 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 62,576.16 USD (55,886.79 ETH)

eth0x6bea7cfef803d1e3d5f7c0103f7ded065644e197 1 0 05:00 24/03/2023

Token Gamma Strategies có mã ký hiệu là GAMMA hoạt động trên nền tảng eth. Gamma/GAMMA thực hiện 61 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 185,872.49 USD (103.11 ETH)

eth0x5a3e6a77ba2f983ec0d371ea3b475f8bc0811ad5 1 0 05:00 24/03/2023

Token 0x0 ai AI Smart Contract có mã ký hiệu là 0x0 hoạt động trên nền tảng eth. 0x0.ai: AI Smart Contract Auditor/0x0 thực hiện 248 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 342,631.96 USD (194.13 ETH)

eth0x686f2404e77ab0d9070a46cdfb0b7fecdd2318b0 1 0 05:00 24/03/2023

Token LORDS có mã ký hiệu là LORDS hoạt động trên nền tảng eth. Lords/LORDS thực hiện 60 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 89,296.36 USD (49.13 ETH)

optimism0xe405de8f52ba7559f9df3c368500b6e6ae6cee49 1 0 05:00 24/03/2023

Token Synthetic Ether có mã ký hiệu là sETH hoạt động trên nền tảng optimism. Synth sETH/sETH thực hiện 507 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,090,874.46 USD (619.59 ETH)

eth0x69af81e73a73b40adf4f3d4223cd9b1ece623074 1 0 05:00 24/03/2023

Token MaskNetwork có mã ký hiệu là MASK hoạt động trên nền tảng eth. Mask Network/MASK thực hiện 365 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 974,667.30 USD (548.07 ETH)

eth0x58b6a8a3302369daec383334672404ee733ab239 1 0 05:00 24/03/2023

Token Livepeer có mã ký hiệu là LPT hoạt động trên nền tảng eth. Livepeer Token/LPT thực hiện 177 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 127,746.02 USD (72.55 ETH)

polygon0x33b6d77c607ea499ab5db7e2201c5a516a78a5db 1 0 05:00 24/03/2023

Token Aimedis NEW có mã ký hiệu là AIMX hoạt động trên nền tảng polygon. Aimedis/AIMX thực hiện 769 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 53,784.92 USD (47,758.85 ETH)

bsc0x09f423ac3c9babbff6f94d372b16e4206e71439f 1 0 05:00 24/03/2023

Token Wrapped Enjinstarter có mã ký hiệu là WEJS hoạt động trên nền tảng bsc. Wrapped Enjinstarter/WEJS thực hiện 238 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 78,786.43 USD (241.93 ETH)

arbitrum0x031d35296154279dc1984dcd93e392b1f946737b 1 0 05:00 24/03/2023

Token Cap có mã ký hiệu là CAP hoạt động trên nền tảng arbitrum. Cap/CAP thực hiện 119 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 324,995.89 USD (186.51 ETH)

bsc0x426c72701833fddbdfc06c944737c6031645c708 1 0 05:00 24/03/2023

Token DEFINA TOKEN có mã ký hiệu là FINA hoạt động trên nền tảng bsc. DEFINA TOKEN/FINA thực hiện 459 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 133,320.85 USD (406.40 ETH)

arbitrum0x27d8de4c30ffde34e982482ae504fc7f23061f61 1 0 05:00 24/03/2023

Token My MetaTrader có mã ký hiệu là MMT hoạt động trên nền tảng arbitrum. MyMetaTrader Token/MMT thực hiện 499 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 253,801.01 USD (145.63 ETH)

eth0x4f9254c83eb525f9fcf346490bbb3ed28a81c667 1 0 05:00 24/03/2023

Token Celer Network có mã ký hiệu là CELR hoạt động trên nền tảng eth. CelerToken/CELR thực hiện 55 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 49,958.11 USD (28.25 ETH)

eth0x6468e79a80c0eab0f9a2b574c8d5bc374af59414 1 0 05:00 24/03/2023

Token E-RADIX có mã ký hiệu là eXRD hoạt động trên nền tảng eth. E-RADIX/eXRD thực hiện 128 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 298,816.73 USD (165.05 ETH)

bsc0x9fd87aefe02441b123c3c32466cd9db4c578618f 1 0 05:00 24/03/2023

Token Thetan Gem có mã ký hiệu là THG hoạt động trên nền tảng bsc. Thetan Gem/THG thực hiện 1,412 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 409,781.23 USD (1,256.10 ETH)

bsc0xed00fc7d48b57b81fe65d1ce71c0985e4cf442cb 1 0 05:00 24/03/2023

Token Chirpley có mã ký hiệu là CHRP hoạt động trên nền tảng bsc. Chirpley Token/CHRP thực hiện 459 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 80,166.49 USD (245.52 ETH)

eth0xc91a71a1ffa3d8b22ba615ba1b9c01b2bbbf55ad 1 0 05:00 24/03/2023

Token ZigZag có mã ký hiệu là ZZ hoạt động trên nền tảng eth. ZigZag/ZZ thực hiện 616 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 699,939.57 USD (390.99 ETH)

eth0x2d886570a0da04885bfd6eb48ed8b8ff01a0eb7e 1 0 05:00 24/03/2023

Token Blockchain Bets có mã ký hiệu là BCB hoạt động trên nền tảng eth. Blockchain Bets/BCB thực hiện 71 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 62,401.15 USD (35.26 ETH)

polygon0xfa68fb4628dff1028cfec22b4162fccd0d45efb6 1 0 05:00 24/03/2023

Token Liquid Staking Matic có mã ký hiệu là MaticX hoạt động trên nền tảng polygon. Liquid Staking Matic (PoS)/MaticX thực hiện 223 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 73,087.08 USD (65,211.43 ETH)

bsc0x69bfa36d50d92e8985d27e6aa6e685c0325ce7b4 1 0 05:00 24/03/2023

Token Cryptorg có mã ký hiệu là CTG hoạt động trên nền tảng bsc. Cryptorg/CTG thực hiện 226 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 104,578.85 USD (320.52 ETH)