Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

eth0xae86f48c0b00f2a3eaef4ba4c23d17368f0f63f4 1 0 07:00 03/10/2022

Token Amatsu-Mikaboshi có mã ký hiệu là Mikaboshi hoạt động trên nền tảng eth. Amatsu-Mikaboshi/Mikaboshi thực hiện 158 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 94,022.18 USD (72.39 ETH)

eth0x9d71ce49ab8a0e6d2a1e7bfb89374c9392fd6804 1 0 07:00 03/10/2022

Token NvirWorld có mã ký hiệu là Nvir hoạt động trên nền tảng eth. NvirWorld/Nvir thực hiện 1,901 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 5,448,395.46 USD (4,176.78 ETH)

eth0x89b69f2d1adffa9a253d40840b6baa7fc903d697 1 0 07:00 03/10/2022

Token Dione có mã ký hiệu là Dione hoạt động trên nền tảng eth. Dione/Dione thực hiện 107 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,664.34 USD (49.03 ETH)

bsc0xba552586ea573eaa3436f04027ff4effd0c0abbb 1 0 07:00 03/10/2022

Token Qitmeer Network có mã ký hiệu là MEER hoạt động trên nền tảng bsc. Meer (bsc)/MEER thực hiện 1,624 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,261,242.02 USD (4,468.44 ETH)

eth0xe0a189c975e4928222978a74517442239a0b86ff 1 0 07:00 03/10/2022

Token Keys có mã ký hiệu là KEYS hoạt động trên nền tảng eth. Keys/KEYS thực hiện 64 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 8,817,518.66 USD (6,761.27 ETH)

eth0x7b4328c127b85369d9f82ca0503b000d09cf9180 1 0 07:00 03/10/2022

Token Dogechain có mã ký hiệu là DC hoạt động trên nền tảng eth. Dogechain Token/DC thực hiện 196 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 343,987.42 USD (266.55 ETH)

bsc0x77d547256a2cd95f32f67ae0313e450ac200648d 1 0 07:00 03/10/2022

Token Lazio Fan Token có mã ký hiệu là LAZIO hoạt động trên nền tảng bsc. FC Lazio Fan Token/LAZIO thực hiện 239 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 52,111.92 USD (184.62 ETH)

bsc0x2c717059b366714d267039af8f59125cadce6d8c 1 0 07:00 03/10/2022

Token MetaShooter có mã ký hiệu là MHUNT hoạt động trên nền tảng bsc. MetaShooter/MHUNT thực hiện 811 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 200,213.94 USD (709.02 ETH)

eth0xd23367155b55d67492dfdc0fc7f8bb1df7114fd9 1 0 07:00 03/10/2022

Token Amplifi có mã ký hiệu là AMPLIFI hoạt động trên nền tảng eth. Amplifi/AMPLIFI thực hiện 97 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 112,233.44 USD (86.20 ETH)

bsc0x6d6ba21e4c4b29ca7bfa1c344ba1e35b8dae7205 1 0 07:00 03/10/2022

Token Katana Inu có mã ký hiệu là KATA hoạt động trên nền tảng bsc. Katana Inu/KATA thực hiện 360 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 114,117.07 USD (404.46 ETH)

bsc0x6d3a160b86edcd46d8f9bba25c2f88cccade19fc 1 0 07:00 03/10/2022

Token Qatar 2022 có mã ký hiệu là Fwc hoạt động trên nền tảng bsc. QATAR 2022 TOKEN/Fwc thực hiện 1,110 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 210,851.34 USD (746.42 ETH)

bsc0x40c8225329bd3e28a043b029e0d07a5344d2c27c 1 0 07:00 03/10/2022

Token AgeOfGods có mã ký hiệu là AOG hoạt động trên nền tảng bsc. AgeOfGods/AOG thực hiện 607 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 114,621.34 USD (405.03 ETH)

bsc0xc17c30e98541188614df99239cabd40280810ca3 1 0 07:00 03/10/2022

Token EverRise có mã ký hiệu là RISE hoạt động trên nền tảng bsc. EverRise/RISE thực hiện 175 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 67,040.52 USD (236.70 ETH)

eth0x6bb61215298f296c55b19ad842d3df69021da2ef 1 0 07:00 03/10/2022

Token Drops Ownership Power có mã ký hiệu là DOP hoạt động trên nền tảng eth. Drops Ownership Power/DOP thực hiện 27 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 52,795.76 USD (40.39 ETH)

avalanche0x83a283641c6b4df383bcddf807193284c84c5342 1 0 07:00 03/10/2022

Token VaporNodes có mã ký hiệu là VPND hoạt động trên nền tảng avalanche. VaporNodes/VPND thực hiện 742 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 57,565.10 USD (3,426.35 ETH)

eth0xf1dc500fde233a4055e25e5bbf516372bc4f6871 1 0 07:00 03/10/2022

Token Saddle DAO có mã ký hiệu là SDL hoạt động trên nền tảng eth. Saddle DAO/SDL thực hiện 90 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 131,558.24 USD (100.71 ETH)

polygon0xce829a89d4a55a63418bcc43f00145adef0edb8e 1 0 07:00 03/10/2022

Token renDOGE có mã ký hiệu là renDOGE hoạt động trên nền tảng polygon. renDOGE/renDOGE thực hiện 21 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 254,107.56 USD (423,995.70 ETH)

bsc0xa865197a84e780957422237b5d152772654341f3 1 0 07:00 03/10/2022

Token OpenLeverage có mã ký hiệu là OLE hoạt động trên nền tảng bsc. OpenLeverage/OLE thực hiện 215 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 107,430.07 USD (379.36 ETH)

avalanche0x250bdca7d1845cd543bb55e7d82dca24d48e9f0f 1 0 07:00 03/10/2022

Token Dragon Crypto Argenti có mã ký hiệu là DCAR hoạt động trên nền tảng avalanche. Dragon Crypto Argenti/DCAR thực hiện 361 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 101,768.58 USD (6,047.28 ETH)

optimism0x50c5725949a6f0c72e6c4a641f24049a917db0cb 1 0 07:00 03/10/2022

Token Lyra có mã ký hiệu là LYRA hoạt động trên nền tảng optimism. Lyra Token/LYRA thực hiện 459 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 109,379.07 USD (83.47 ETH)

eth0xaf9f549774ecedbd0966c52f250acc548d3f36e5 1 0 07:00 03/10/2022

Token Rio DeFi có mã ký hiệu là RFuel hoạt động trên nền tảng eth. Rio Fuel Token/RFuel thực hiện 84 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 76,774.34 USD (59.13 ETH)

eth0x0f2d719407fdbeff09d87557abb7232601fd9f29 1 0 07:00 03/10/2022

Token Synapse có mã ký hiệu là SYN hoạt động trên nền tảng eth. Synapse/SYN thực hiện 193 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,178,671.30 USD (917.58 ETH)

eth0x3506424f91fd33084466f402d5d97f05f8e3b4af 1 0 07:00 03/10/2022

Token Chiliz có mã ký hiệu là CHZ hoạt động trên nền tảng eth. chiliZ/CHZ thực hiện 145 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 269,364.71 USD (207.84 ETH)

bsc0x154a9f9cbd3449ad22fdae23044319d6ef2a1fab 1 0 07:00 03/10/2022

Token CryptoBlades có mã ký hiệu là SKILL hoạt động trên nền tảng bsc. CryptoBlades Skill Token/SKILL thực hiện 769 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 70,362.77 USD (248.36 ETH)

arbitrum0x6c2c06790b3e3e3c38e12ee22f8183b37a13ee55 1 0 07:00 03/10/2022

Token Dopex Governance Token có mã ký hiệu là DPX hoạt động trên nền tảng arbitrum. Dopex Governance Token/DPX thực hiện 1,732 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 613,702.60 USD (473.68 ETH)

bsc0x213503534d927424a5cdf6d580e9fd408be9337a 1 0 07:00 03/10/2022

Token FPS Token có mã ký hiệu là FPS hoạt động trên nền tảng bsc. FPS Token/FPS thực hiện 147 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 67,345.59 USD (238.05 ETH)

eth0x429881672b9ae42b8eba0e26cd9c73711b891ca5 1 0 07:00 03/10/2022

Token Pickle Token có mã ký hiệu là PICKLE hoạt động trên nền tảng eth. PickleToken/PICKLE thực hiện 23 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 13,806.38 USD (10.56 ETH)

eth0x8355dbe8b0e275abad27eb843f3eaf3fc855e525 1 0 07:00 03/10/2022

Token Wolf Game Wool có mã ký hiệu là WOOL hoạt động trên nền tảng eth. WOOL/WOOL thực hiện 104 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 103,071.40 USD (79.25 ETH)

eth0x1559fa1b8f28238fd5d76d9f434ad86fd20d1559 1 0 07:00 03/10/2022

Token EDEN có mã ký hiệu là EDEN hoạt động trên nền tảng eth. Eden/EDEN thực hiện 28 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 73,072.22 USD (56.09 ETH)

bsc0xfe56d5892bdffc7bf58f2e84be1b2c32d21c308b 1 0 07:00 03/10/2022

Token Kyber Network Crystal có mã ký hiệu là KNC hoạt động trên nền tảng bsc. Kyber Network Crystal/KNC thực hiện 352 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 90,050.51 USD (318.62 ETH)

eth0xce3f08e664693ca792cace4af1364d5e220827b2 1 0 07:00 03/10/2022

Token SAITAMA có mã ký hiệu là SAITAMA hoạt động trên nền tảng eth. SAITAMA/SAITAMA thực hiện 145 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 96,178.74 USD (74.00 ETH)

eth0x0202be363b8a4820f3f4de7faf5224ff05943ab1 1 0 07:00 03/10/2022

Token UniLend Finance Token có mã ký hiệu là UFT hoạt động trên nền tảng eth. UniLend Finance Token/UFT thực hiện 69 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 72,628.34 USD (55.89 ETH)

bsc0x4803ac6b79f9582f69c4fa23c72cb76dd1e46d8d 1 0 07:00 03/10/2022

Token TopManager có mã ký hiệu là TMT hoạt động trên nền tảng bsc. TopManager Token/TMT thực hiện 317 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 396,864.42 USD (1,407.28 ETH)

eth0x77f9cf0bd8c500cffdf420e72343893aecc2ec0b 1 0 07:00 03/10/2022

Token LAIKA có mã ký hiệu là LAIKA hoạt động trên nền tảng eth. LAIKA/LAIKA thực hiện 70 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 78,126.12 USD (60.05 ETH)

eth0xc5fb36dd2fb59d3b98deff88425a3f425ee469ed 1 0 07:00 03/10/2022

Token Dejitaru Tsuka có mã ký hiệu là TSUKA hoạt động trên nền tảng eth. Dejitaru Tsuka/TSUKA thực hiện 630 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 951,251.59 USD (730.16 ETH)

eth0x64aa3364f17a4d01c6f1751fd97c2bd3d7e7f1d5 1 0 07:00 03/10/2022

Token Olympus có mã ký hiệu là OHM hoạt động trên nền tảng eth. Olympus/OHM thực hiện 195 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 563,794.08 USD (435.03 ETH)

eth0xf3b9569f82b18aef890de263b84189bd33ebe452 1 0 07:00 03/10/2022

Token A Hunters Dream có mã ký hiệu là CAW hoạt động trên nền tảng eth. A Hunters Dream/CAW thực hiện 170 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 248,204.15 USD (190.57 ETH)

eth0x24e89bdf2f65326b94e36978a7edeac63623dafa 1 0 07:00 03/10/2022

Token Tiger King Coin có mã ký hiệu là TKING hoạt động trên nền tảng eth. Tiger King/TKING thực hiện 54 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 57,184.94 USD (43.92 ETH)

bsc0x8b303d5bbfbbf46f1a4d9741e491e06986894e18 1 0 07:00 03/10/2022

Token Woonkly Power có mã ký hiệu là WOOP hoạt động trên nền tảng bsc. Woonkly Power/WOOP thực hiện 261 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 141,303.02 USD (496.58 ETH)

eth0x6243d8cea23066d098a15582d81a598b4e8391f4 1 0 07:00 03/10/2022

Token Reflexer Ungovernance có mã ký hiệu là FLX hoạt động trên nền tảng eth. Flex Ungovernance Token/FLX thực hiện 48 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 53,464.75 USD (41.18 ETH)