Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

eth0x667210a731447f8b385e068205759be2311b86d4 78 0 04:00 29/11/2023

Token ETF The Token có mã ký hiệu là ETF hoạt động trên nền tảng eth. ETF The Token/ETF đã thực hiện 60 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 157,664.01 USD (77.71 ETH)

polygon0xa3fa99a148fa48d14ed51d610c367c61876997f1 67 0 04:00 29/11/2023

Token miMatic có mã ký hiệu là miMATIC hoạt động trên nền tảng polygon. miMATIC/miMATIC đã thực hiện 1,581 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 181,474.40 USD (244,809.79 ETH)

eth0x6c3ea9036406852006290770bedfcaba0e23a0e8 56 0 04:00 29/11/2023

Token PayPal USD có mã ký hiệu là PYUSD hoạt động trên nền tảng eth. Hopper/XYZ đã thực hiện 4 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 7,923.75 USD (3.92 ETH)

bsc0xa73164db271931cf952cbaeff9e8f5817b42fa5c 73 0 04:00 29/11/2023

Token Landshare Token có mã ký hiệu là LAND hoạt động trên nền tảng bsc. Landshare Token/LAND đã thực hiện 998 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 551,217.62 USD (2,427.64 ETH)

eth0x2ad9addd0d97ec3cdba27f92bf6077893b76ab0b 69 0 04:00 29/11/2023

Token Planet Token có mã ký hiệu là PLANET hoạt động trên nền tảng eth. PLANET/PLANET đã thực hiện 170 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 567,459.46 USD (279.10 ETH)

eth0x955d5c14c8d4944da1ea7836bd44d54a8ec35ba1 67 0 04:00 29/11/2023

Token REFUND có mã ký hiệu là RFD hoạt động trên nền tảng eth. REFUND/RFD đã thực hiện 28 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 142,013.96 USD (70.17 ETH)

eth0x78132543d8e20d2417d8a07d9ae199d458a0d581 64 0 04:00 29/11/2023

Token Luna Inu có mã ký hiệu là LINU hoạt động trên nền tảng eth. Luna Inu/LINU đã thực hiện 259 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 217,145.12 USD (107.35 ETH)

eth0xc14b4d4ca66f40f352d7a50fd230ef8b2fb3b8d4 71 0 04:00 29/11/2023

Token Blocktools có mã ký hiệu là TOOLS hoạt động trên nền tảng eth. BLOCKTOOLS/TOOLS đã thực hiện 112 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 238,261.16 USD (117.42 ETH)

polygon0x3c499c542cef5e3811e1192ce70d8cc03d5c3359 86 0 04:00 29/11/2023

Token USD Coin có mã ký hiệu là USDC hoạt động trên nền tảng polygon. USD Coin/USDC đã thực hiện 13,409 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 9,505,867.59 USD (12,781,948.44 ETH)

eth0xc25a3a3b969415c80451098fa907ec722572917f 55 0 04:00 29/11/2023

Token LP-sCurve có mã ký hiệu là crvPlain3andSUSD hoạt động trên nền tảng eth. Curve.fi DAI/USDC/USDT/sUSD/crvPlain3andSUSD đã thực hiện 16 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,146,782.40 USD (565.52 ETH)

bsc0xf4b5470523ccd314c6b9da041076e7d79e0df267 50 0 04:00 29/11/2023

Token BlockBank có mã ký hiệu là BBANK hoạt động trên nền tảng bsc. BlockBank/BBANK đã thực hiện 273 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 65,045.77 USD (285.25 ETH)

polygon0x7bdf330f423ea880ff95fc41a280fd5ecfd3d09f 72 0 04:00 29/11/2023

Token Euro Tether (PoS) có mã ký hiệu là EURT hoạt động trên nền tảng polygon. Euro Tether (PoS)/EURT đã thực hiện 228 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,923.85 USD (91,962.24 ETH)

bsc0xc632f90affec7121120275610bf17df9963f181c 240 0 04:00 29/11/2023

Token DEBT có mã ký hiệu là DEBT hoạt động trên nền tảng bsc. DEBT/DEBT đã thực hiện 5,855 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 151,463.27 USD (666.56 ETH)

bsc0x7b56748a3ef9970a5bae99c58ad8bc67b26c525f 70 0 04:00 29/11/2023

Token Chappyz có mã ký hiệu là CHAPZ hoạt động trên nền tảng bsc. Chappyz/CHAPZ đã thực hiện 1,109 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 217,775.49 USD (953.54 ETH)

bsc0x29132062319aa375e764ef8ef756f2b28c77a9c9 62 0 04:00 29/11/2023

Token BlokPad có mã ký hiệu là BPAD hoạt động trên nền tảng bsc. BPAD/BPAD đã thực hiện 100 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 46,865.18 USD (205.39 ETH)

eth0x83e9f223e1edb3486f876ee888d76bfba26c475a 56 0 04:00 29/11/2023

Token BlockchainSpace có mã ký hiệu là GUILD hoạt động trên nền tảng eth. BlockchainSpace/GUILD đã thực hiện 68 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 86,601.87 USD (42.71 ETH)

eth0x43a96962254855f16b925556f9e97be436a43448 67 0 04:00 29/11/2023

Token Hord có mã ký hiệu là HORD hoạt động trên nền tảng eth. HORD Token/HORD đã thực hiện 111 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 77,356.12 USD (38.25 ETH)

eth0x423f4e6138e475d85cf7ea071ac92097ed631eea 77 0 04:00 29/11/2023

Token Pond Coin có mã ký hiệu là PNDC hoạt động trên nền tảng eth. Pond Coin/PNDC đã thực hiện 511 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,128,385.42 USD (557.83 ETH)

eth0x94be6962be41377d5beda8dfe1b100f3bf0eacf3 83 0 04:00 29/11/2023

Token DORK LORD có mã ký hiệu là DORKL hoạt động trên nền tảng eth. ᗪOᖇK ᒪOᖇᗪ/DORKL đã thực hiện 85 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,908.07 USD (31.56 ETH)

eth0x34635280737b5bfe6c7dc2fc3065d60d66e78185 69 0 04:00 29/11/2023

Token Convex Prisma có mã ký hiệu là cvxPrisma hoạt động trên nền tảng eth. Convex Prisma/cvxPrisma đã thực hiện 98 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 234,712.28 USD (115.95 ETH)