Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

polygon0xce829a89d4a55a63418bcc43f00145adef0edb8e 1 0 16:00 03/10/2022

Token renDOGE có mã ký hiệu là renDOGE hoạt động trên nền tảng polygon. renDOGE/renDOGE thực hiện 26 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 241,908.66 USD (403,631.44 ETH)

eth0xae86f48c0b00f2a3eaef4ba4c23d17368f0f63f4 1 0 16:00 03/10/2022

Token Amatsu Mikaboshi có mã ký hiệu là Mikaboshi hoạt động trên nền tảng eth. Amatsu-Mikaboshi/Mikaboshi thực hiện 179 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 106,284.07 USD (82.08 ETH)

polygon0x146e58d34eab0bff7e0a63cfe9332908d680c667 1 0 16:00 03/10/2022

Token pddollar có mã ký hiệu là PDDOLLAR hoạt động trên nền tảng polygon. pddollar/PDDOLLAR thực hiện 133 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 8,245,219.98 USD (13,758,834.85 ETH)

eth0xe0a189c975e4928222978a74517442239a0b86ff 1 0 16:00 03/10/2022

Token Keys có mã ký hiệu là KEYS hoạt động trên nền tảng eth. Keys/KEYS thực hiện 68 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 8,818,990.72 USD (6,762.43 ETH)

bsc0xa64455a4553c9034236734faddaddbb64ace4cc7 1 0 16:00 03/10/2022

Token FC Santos Fan Token có mã ký hiệu là SANTOS hoạt động trên nền tảng bsc. FC Santos Fan Token/SANTOS thực hiện 717 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 164,074.40 USD (578.04 ETH)

bsc0x6d3a160b86edcd46d8f9bba25c2f88cccade19fc 1 0 16:00 03/10/2022

Token QATAR 2022 TOKEN có mã ký hiệu là Fwc hoạt động trên nền tảng bsc. QATAR 2022 TOKEN/Fwc thực hiện 1,062 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 206,573.62 USD (729.04 ETH)

polygon0x8a953cfe442c5e8855cc6c61b1293fa648bae472 1 0 16:00 03/10/2022

Token PolyDoge có mã ký hiệu là PolyDoge hoạt động trên nền tảng polygon. PolyDoge/PolyDoge thực hiện 1,860 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 135,257,764.12 USD (225,690,606.65 ETH)

eth0x7b4328c127b85369d9f82ca0503b000d09cf9180 1 0 16:00 03/10/2022

Token Dogechain Token có mã ký hiệu là DC hoạt động trên nền tảng eth. Dogechain Token/DC thực hiện 214 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 360,550.57 USD (279.86 ETH)

eth0xd23367155b55d67492dfdc0fc7f8bb1df7114fd9 1 0 16:00 03/10/2022

Token AmpliFi có mã ký hiệu là AMPLIFI hoạt động trên nền tảng eth. Amplifi/AMPLIFI thực hiện 81 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 109,486.21 USD (84.55 ETH)

bsc0x6a0b66710567b6beb81a71f7e9466450a91a384b 1 0 16:00 03/10/2022

Token PEAR DAO có mã ký hiệu là PEX hoạt động trên nền tảng bsc. PEAR DAO/PEX thực hiện 108 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 89,587.70 USD (315.86 ETH)

eth0xc5fb36dd2fb59d3b98deff88425a3f425ee469ed 1 0 16:00 03/10/2022

Token Dejitaru Tsuka có mã ký hiệu là TSUKA hoạt động trên nền tảng eth. Dejitaru Tsuka/TSUKA thực hiện 562 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 648,661.57 USD (501.06 ETH)

eth0x3506424f91fd33084466f402d5d97f05f8e3b4af 1 0 16:00 03/10/2022

Token chiliZ có mã ký hiệu là CHZ hoạt động trên nền tảng eth. chiliZ/CHZ thực hiện 177 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 340,771.37 USD (263.61 ETH)

bsc0x9e24415d1e549ebc626a13a482bb117a2b43e9cf 1 0 16:00 03/10/2022

Token Lovely Inu finance có mã ký hiệu là LOVELY hoạt động trên nền tảng bsc. Lovely Inu Finance/LOVELY thực hiện 462 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 85,625.10 USD (301.12 ETH)

avalanche0x250bdca7d1845cd543bb55e7d82dca24d48e9f0f 1 0 16:00 03/10/2022

Token Dragon Crypto Argenti có mã ký hiệu là DCAR hoạt động trên nền tảng avalanche. Dragon Crypto Argenti/DCAR thực hiện 363 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 96,901.38 USD (5,794.93 ETH)

bsc0xa865197a84e780957422237b5d152772654341f3 1 0 16:00 03/10/2022

Token OpenLeverage có mã ký hiệu là OLE hoạt động trên nền tảng bsc. OpenLeverage/OLE thực hiện 303 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 150,994.13 USD (531.81 ETH)

bsc0x154a9f9cbd3449ad22fdae23044319d6ef2a1fab 1 0 16:00 03/10/2022

Token CryptoBlades Skill Token có mã ký hiệu là SKILL hoạt động trên nền tảng bsc. CryptoBlades Skill Token/SKILL thực hiện 685 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 70,363.00 USD (247.23 ETH)

bsc0x0566b9a8ffb8908682796751eed00722da967be0 1 0 16:00 03/10/2022

Token Freedom God DAO có mã ký hiệu là FGD hoạt động trên nền tảng bsc. FGDTOKEN/FGD thực hiện 771 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 248,291.02 USD (871.67 ETH)

bsc0xc17c30e98541188614df99239cabd40280810ca3 1 0 16:00 03/10/2022

Token EverRise có mã ký hiệu là RISE hoạt động trên nền tảng bsc. EverRise/RISE thực hiện 182 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 66,065.59 USD (233.13 ETH)

arbitrum0x51318b7d00db7acc4026c88c3952b66278b6a67f 1 0 16:00 03/10/2022

Token PlutusDAO có mã ký hiệu là PLS hoạt động trên nền tảng arbitrum. Plutus/PLS thực hiện 477 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 67,682.38 USD (52.46 ETH)

eth0x1559fa1b8f28238fd5d76d9f434ad86fd20d1559 1 0 16:00 03/10/2022

Token Eden có mã ký hiệu là EDEN hoạt động trên nền tảng eth. Eden/EDEN thực hiện 29 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 79,967.59 USD (61.43 ETH)

eth0x89b69f2d1adffa9a253d40840b6baa7fc903d697 1 0 16:00 03/10/2022

Token Dione có mã ký hiệu là Dione hoạt động trên nền tảng eth. Dione/Dione thực hiện 94 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 53,697.92 USD (41.52 ETH)

bsc0xba552586ea573eaa3436f04027ff4effd0c0abbb 1 0 16:00 03/10/2022

Token Meer (bsc) có mã ký hiệu là MEER hoạt động trên nền tảng bsc. Meer (bsc)/MEER thực hiện 1,350 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 657,511.05 USD (2,314.08 ETH)

bsc0x6d6ba21e4c4b29ca7bfa1c344ba1e35b8dae7205 1 0 16:00 03/10/2022

Token Katana Inu có mã ký hiệu là KATA hoạt động trên nền tảng bsc. Katana Inu/KATA thực hiện 358 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 108,205.14 USD (382.99 ETH)

bsc0x17e65e6b9b166fb8e7c59432f0db126711246bc0 1 0 16:00 03/10/2022

Token TiFi Token có mã ký hiệu là TIFI hoạt động trên nền tảng bsc. TiFi Token/TIFI thực hiện 343 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 130,819.71 USD (459.41 ETH)

eth0x0b452278223d3954f4ac050949d7998e373e7e43 1 0 16:00 03/10/2022

Token Shita-Kiri Suzume có mã ký hiệu là SUZUME hoạt động trên nền tảng eth. Shita-Kiri Suzume/SUZUME thực hiện 125 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 101,025.89 USD (78.23 ETH)

eth0x9ae380f0272e2162340a5bb646c354271c0f5cfc 1 0 16:00 03/10/2022

Token Conic có mã ký hiệu là CNC hoạt động trên nền tảng eth. Conic Finance Token/CNC thực hiện 71 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 189,764.50 USD (146.60 ETH)

bsc0x0e2b41ea957624a314108cc4e33703e9d78f4b3c 1 0 16:00 03/10/2022

Token Greenheart có mã ký hiệu là CBD hoạt động trên nền tảng bsc. Greenheart/CBD thực hiện 120 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 80,367.99 USD (284.26 ETH)

avalanche0x8f47416cae600bccf9530e9f3aeaa06bdd1caa79 1 0 16:00 03/10/2022

Token THOR v2 có mã ký hiệu là THOR hoạt động trên nền tảng avalanche. THOR v2/THOR thực hiện 962 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 116,953.21 USD (6,995.69 ETH)

eth0xb6ca7399b4f9ca56fc27cbff44f4d2e4eef1fc81 1 0 16:00 03/10/2022

Token MUSE có mã ký hiệu là MUSE hoạt động trên nền tảng eth. Muse/MUSE thực hiện 29 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 61,741.24 USD (47.68 ETH)

bsc0x49f2145d6366099e13b10fbf80646c0f377ee7f6 1 0 16:00 03/10/2022

Token FC Porto có mã ký hiệu là PORTO hoạt động trên nền tảng bsc. FC Porto Fan Token/PORTO thực hiện 215 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 47,644.65 USD (167.86 ETH)

eth0x39fbbabf11738317a448031930706cd3e612e1b9 1 0 16:00 03/10/2022

Token WrappedXRP có mã ký hiệu là WXRP hoạt động trên nền tảng eth. Wrapped XRP/WXRP thực hiện 85 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 210,966.33 USD (162.77 ETH)

bsc0x5774b2fc3e91af89f89141eacf76545e74265982 1 0 16:00 03/10/2022

Token NFTY Labs có mã ký hiệu là NFTY hoạt động trên nền tảng bsc. NFTY Token/NFTY thực hiện 188 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 48,143.94 USD (169.25 ETH)

bsc0x1d2f0da169ceb9fc7b3144628db156f3f6c60dbe 1 0 16:00 03/10/2022

Token XRP Token có mã ký hiệu là XRP hoạt động trên nền tảng bsc. XRP Token/XRP thực hiện 2,496 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,269,397.28 USD (4,476.78 ETH)

avalanche0x83a283641c6b4df383bcddf807193284c84c5342 1 0 16:00 03/10/2022

Token VaporNodes có mã ký hiệu là VPND hoạt động trên nền tảng avalanche. VaporNodes/VPND thực hiện 786 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 75,589.99 USD (4,522.86 ETH)

eth0xaf9f549774ecedbd0966c52f250acc548d3f36e5 1 0 16:00 03/10/2022

Token Rio Fuel Token có mã ký hiệu là RFuel hoạt động trên nền tảng eth. Rio Fuel Token/RFuel thực hiện 73 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,410.96 USD (49.02 ETH)

bsc0x8b303d5bbfbbf46f1a4d9741e491e06986894e18 1 0 16:00 03/10/2022

Token Woonkly Power có mã ký hiệu là WOOP hoạt động trên nền tảng bsc. Woonkly Power/WOOP thực hiện 265 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 127,934.13 USD (448.61 ETH)

eth0xce3f08e664693ca792cace4af1364d5e220827b2 1 0 16:00 03/10/2022

Token SAITAMA có mã ký hiệu là SAITAMA hoạt động trên nền tảng eth. SAITAMA/SAITAMA thực hiện 143 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 98,179.70 USD (75.84 ETH)

polygon0xc17c30e98541188614df99239cabd40280810ca3 1 0 16:00 03/10/2022

Token EverRise có mã ký hiệu là RISE hoạt động trên nền tảng polygon. EverRise/RISE thực hiện 20 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 59,880.13 USD (96,215.18 ETH)

bsc0x77d547256a2cd95f32f67ae0313e450ac200648d 1 0 16:00 03/10/2022

Token Lazio Fan Token có mã ký hiệu là LAZIO hoạt động trên nền tảng bsc. FC Lazio Fan Token/LAZIO thực hiện 318 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 83,240.35 USD (293.01 ETH)

bsc0x477bc8d23c634c154061869478bce96be6045d12 1 0 16:00 03/10/2022

Token SeedifyFund có mã ký hiệu là SFUND hoạt động trên nền tảng bsc. SeedifyFund/SFUND thực hiện 1,434 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 710,355.92 USD (2,495.44 ETH)