Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0xa99149a570af8705d4c62cd08873fe520280a27a 3 0 13:10 02/06/2023

Token TheLineCoin có mã ký hiệu là line hoạt động trên nền tảng bsc. TheLineCoin/line thực hiện 23 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 76,106.52 USD (246.95 ETH)

eth0xe3bb1e47d8bf5ff05ec7886d37a01a8ca8c7b948 3 0 13:10 02/06/2023

Token Uniswap V2 có mã ký hiệu là UNI-V2 hoạt động trên nền tảng eth. Uniswap V2/UNI-V2 thực hiện 42 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 6,928.95 USD (3.66 ETH)

bsc0xb38a5cdc7304ad3d53ce280a8dc63b2921d0a72f 1 0 13:00 02/06/2023

Token Doge Blue có mã ký hiệu là DOGEBLUE hoạt động trên nền tảng bsc. Doge Blue/DOGEBLUE thực hiện 526 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 299,442.56 USD (983.18 ETH)

arbitrum0x6d038130b9b379a373b1d33a29d5904ed1bb9026 1 0 13:00 02/06/2023

Token Quick Intel có mã ký hiệu là QUICKI hoạt động trên nền tảng arbitrum. Quick Intel/QUICKI thực hiện 75 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 69,943.16 USD (37.48 ETH)

eth0x0e5c8c387c5eba2ecbc137ad012aed5fe729e251 1 0 13:00 02/06/2023

Token Rangers Protocol có mã ký hiệu là RPG hoạt động trên nền tảng eth. Rangers Protocol Gas/RPG thực hiện 174 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 409,631.20 USD (220.28 ETH)

bsc0xc2098a8938119a52b1f7661893c0153a6cb116d5 1 0 13:00 02/06/2023

Token Rangers Protocol có mã ký hiệu là RPG hoạt động trên nền tảng bsc. Rangers Protocol Gas/RPG thực hiện 131 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 99,699.85 USD (326.69 ETH)

eth0x20cdecbf5d56870b4068a255580a58d068446c92 1 0 13:00 02/06/2023

Token Monkeys Token có mã ký hiệu là MONKEYS hoạt động trên nền tảng eth. Monkeys Token/MONKEYS thực hiện 387 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 421,244.75 USD (225.51 ETH)

bsc0x837a130aed114300bab4f9f1f4f500682f7efd48 1 0 13:00 02/06/2023

Token WeSendit có mã ký hiệu là WSI hoạt động trên nền tảng bsc. WeSendit/WSI thực hiện 747 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 564,061.60 USD (1,851.12 ETH)

bsc0x92ed61fb8955cc4e392781cb8b7cd04aadc43d0c 1 0 13:00 02/06/2023

Token Oggy Inu có mã ký hiệu là OGGY hoạt động trên nền tảng bsc. Oggy Inu/OGGY thực hiện 710 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 95,591.93 USD (313.51 ETH)

bsc0xcb5327ed4649548e0d73e70b633cdfd99af6da87 1 0 13:00 02/06/2023

Token PRIMAL có mã ký hiệu là PRIMAL hoạt động trên nền tảng bsc. PRIMAL Token/PRIMAL thực hiện 363 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 62,344.95 USD (204.66 ETH)

bsc0x91d6d6af7635b7b23a8ced9508117965180e2362 1 0 13:00 02/06/2023

Token unshETHing_Token có mã ký hiệu là USH hoạt động trên nền tảng bsc. unshETHing_Token/USH thực hiện 389 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 121,461.79 USD (398.33 ETH)

eth0xdc63269ea166b70d4780b3a11f5c825c2b761b01 1 0 13:00 02/06/2023

Token PAWSWAP có mã ký hiệu là PAW hoạt động trên nền tảng eth. PAWSWAP/PAW thực hiện 113 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 199,197.84 USD (106.94 ETH)

bsc0xd9907fcda91ac644f70477b8fc1607ad15b2d7a8 1 0 13:00 02/06/2023

Token Multichain BTC có mã ký hiệu là multiBTC hoạt động trên nền tảng bsc. Multichain BTC/multiBTC thực hiện 30 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 157,627.33 USD (517.75 ETH)

eth0xba386a4ca26b85fd057ab1ef86e3dc7bdeb5ce70 1 0 13:00 02/06/2023

Token Jesus Coin có mã ký hiệu là JESUS hoạt động trên nền tảng eth. Jesus Coin/JESUS thực hiện 658 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,283,708.50 USD (688.90 ETH)

eth0xe60779cc1b2c1d0580611c526a8df0e3f870ec48 1 0 13:00 02/06/2023

Token unshETH có mã ký hiệu là USH hoạt động trên nền tảng eth. unshETHing_Token/USH thực hiện 190 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 400,136.92 USD (214.59 ETH)

eth0x1aa51bc7eb181ce48ce626bf62f8956fa9555136 1 0 13:00 02/06/2023

Token PAWZONE có mã ký hiệu là PAW hoạt động trên nền tảng eth. PAWZONE/PAW thực hiện 66 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 188,550.26 USD (101.10 ETH)

bsc0xe4f3252f268b6b5beae4b02a4b99b369bbea12f1 1 0 13:00 02/06/2023

Token Enigma Gaming có mã ký hiệu là ENG hoạt động trên nền tảng bsc. Enigma Gaming/ENG thực hiện 204 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 49,732.39 USD (163.28 ETH)

bsc0x6d6ba21e4c4b29ca7bfa1c344ba1e35b8dae7205 1 0 13:00 02/06/2023

Token Katana Inu có mã ký hiệu là KATA hoạt động trên nền tảng bsc. Katana Inu/KATA thực hiện 483 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 199,556.47 USD (655.09 ETH)

bsc0x41fe2441c9eeab2158e29185d128ebab82aa8198 1 0 13:00 02/06/2023

Token Streakk có mã ký hiệu là STKK hoạt động trên nền tảng bsc. Streakk/STKK thực hiện 2,092 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 412,034.23 USD (1,351.91 ETH)

eth0xa735a3af76cc30791c61c10d585833829d36cbe0 1 0 13:00 02/06/2023

Token Image Generation AI có mã ký hiệu là imgnAI hoạt động trên nền tảng eth. Image Generation AI | imgnAI.com/imgnAI thực hiện 204 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 377,882.37 USD (202.79 ETH)

eth0xe76c6c83af64e4c60245d8c7de953df673a7a33d 1 0 13:00 02/06/2023

Token Railgun có mã ký hiệu là RAIL hoạt động trên nền tảng eth. Rail/RAIL thực hiện 22 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 139,195.86 USD (74.40 ETH)

eth0xaada04204e9e1099daf67cf3d5d137e84e41cf41 1 0 13:00 02/06/2023

Token Peepo có mã ký hiệu là PEEPO hoạt động trên nền tảng eth. PEEPO/PEEPO thực hiện 95 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 116,008.56 USD (62.25 ETH)

eth0x397b102deccace4aa8e5ba63eedb8e65ad83e20c 1 0 13:00 02/06/2023

Token Encryption AI có mã ký hiệu là 0xEncrypt hoạt động trên nền tảng eth. Encryption AI/0xEncrypt thực hiện 124 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 184,294.25 USD (98.82 ETH)

bsc0xa75d9ca2a0a1d547409d82e1b06618ec284a2ced 1 0 13:00 02/06/2023

Token Wombex có mã ký hiệu là WMX hoạt động trên nền tảng bsc. Wombex Token/WMX thực hiện 175 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,647.24 USD (182.64 ETH)

bsc0x4d1e90ab966ae26c778b2f9f365aa40abb13f53c 1 0 13:00 02/06/2023

Token STA có mã ký hiệu là STA hoạt động trên nền tảng bsc. STA TOKEN/STA thực hiện 4,326 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,408,336.29 USD (7,857.31 ETH)

eth0x49642110b712c1fd7261bc074105e9e44676c68f 1 0 13:00 02/06/2023

Token DinoLFG có mã ký hiệu là DINO hoạt động trên nền tảng eth. DinoLFG/DINO thực hiện 86 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 84,103.67 USD (45.01 ETH)

eth0xf3dcbc6d72a4e1892f7917b7c43b74131df8480e 1 0 13:00 02/06/2023

Token Big Data Protocol có mã ký hiệu là BDP hoạt động trên nền tảng eth. BDPToken/BDP thực hiện 41 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 61,843.13 USD (33.17 ETH)

eth0xff8c479134a18918059493243943150776cf8cf2 1 0 13:00 02/06/2023

Token Renq Finance có mã ký hiệu là RENQ hoạt động trên nền tảng eth. Renq Finance/RENQ thực hiện 365 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 478,756.93 USD (255.65 ETH)

bsc0x06dc293c250e2fb2416a4276d291803fc74fb9b5 1 0 13:00 02/06/2023

Token The Kingdom Coin có mã ký hiệu là TKC hoạt động trên nền tảng bsc. The Kingdom Coin/TKC thực hiện 1,074 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 146,078.14 USD (479.48 ETH)

eth0xe53ec727dbdeb9e2d5456c3be40cff031ab40a55 1 0 13:00 02/06/2023

Token SuperFarm có mã ký hiệu là SUPER hoạt động trên nền tảng eth. SuperFarm/SUPER thực hiện 352 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,439,538.99 USD (774.36 ETH)

bsc0xf85be0902a16fb87d447021d6e4517b38a15087d 1 0 13:00 02/06/2023

Token PalmPay có mã ký hiệu là PALM hoạt động trên nền tảng bsc. PalmPay/PALM thực hiện 452 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 135,293.01 USD (444.16 ETH)

arbitrum0xd77b108d4f6cefaa0cae9506a934e825becca46e 1 0 13:00 02/06/2023

Token WINR Protocol có mã ký hiệu là WINR hoạt động trên nền tảng arbitrum. WINR/WINR thực hiện 99 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 123,329.03 USD (66.13 ETH)

eth0xb9d99c33ea2d86ec5ec6b8a4dd816ebba64404af 1 0 13:00 02/06/2023

Token k21.kanon.art có mã ký hiệu là K21 hoạt động trên nền tảng eth. k21.kanon.art/K21 thực hiện 14 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 58,915.27 USD (31.56 ETH)

arbitrum0x4e352cf164e64adcbad318c3a1e222e9eba4ce42 1 0 13:00 02/06/2023

Token MCDEX Token có mã ký hiệu là MCB hoạt động trên nền tảng arbitrum. MCDEX Token/MCB thực hiện 111 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 289,955.41 USD (155.79 ETH)

eth0xa8c8cfb141a3bb59fea1e2ea6b79b5ecbcd7b6ca 1 0 13:00 02/06/2023

Token Syntropy có mã ký hiệu là NOIA hoạt động trên nền tảng eth. NOIA Token/NOIA thực hiện 52 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 85,139.70 USD (45.66 ETH)

bsc0xac68931b666e086e9de380cfdb0fb5704a35dc2d 1 0 13:00 02/06/2023

Token BNB Tiger Inu có mã ký hiệu là BNBTiger hoạt động trên nền tảng bsc. Bnb Tiger Inu/BNBTiger thực hiện 1,832 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 174,349.41 USD (572.35 ETH)

eth0xa71d0588eaf47f12b13cf8ec750430d21df04974 1 0 13:00 02/06/2023

Token Shiba Predator có mã ký hiệu là QOM hoạt động trên nền tảng eth. Shiba Predator/QOM thực hiện 52 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 249,227.11 USD (133.39 ETH)

eth0x2e85ae1c47602f7927bcabc2ff99c40aa222ae15 1 0 13:00 02/06/2023

Token Katana Inu có mã ký hiệu là KATA hoạt động trên nền tảng eth. Katana Inu/KATA thực hiện 66 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 140,729.34 USD (75.67 ETH)

fantom0x21ada0d2ac28c3a5fa3cd2ee30882da8812279b6 1 0 13:00 02/06/2023

Token Oath Token có mã ký hiệu là OATH hoạt động trên nền tảng fantom. Oath Token/OATH thực hiện 2,135 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 136,277.42 USD (432,903.43 ETH)

eth0x6bea7cfef803d1e3d5f7c0103f7ded065644e197 1 0 13:00 02/06/2023

Token Gamma Strategies có mã ký hiệu là GAMMA hoạt động trên nền tảng eth. Gamma/GAMMA thực hiện 39 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 200,897.35 USD (107.67 ETH)