Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0xf028581ec0f2d75db54d19e9cb245402da55e780 2 0 19:10 06/06/2023

Token LARAVEL NETWORK có mã ký hiệu là LARAVEL hoạt động trên nền tảng bsc. LARAVEL NETWORK/LARAVEL thực hiện 64 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 232,795.69 USD (836.30 ETH)

bsc0x19fc9df1de9b2e42bf7679125fdb939a94aa1134 2 0 19:10 06/06/2023

Token RenQ Finance có mã ký hiệu là RENQ hoạt động trên nền tảng bsc. RenQ Finance/RENQ thực hiện 81 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 283,331.78 USD (1,017.48 ETH)

bsc0xb76e5e6e9f66d428d7c0426145e2c1a473dfb316 2 0 19:10 06/06/2023

Token ROCK có mã ký hiệu là ROCK hoạt động trên nền tảng bsc. ROCK/ROCK thực hiện 929 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 132,102.18 USD (474.57 ETH)

bsc0x5af6d147b713ace4d93788c9b74259317fa94fad 2 0 19:00 06/06/2023

Token Monero có mã ký hiệu là XMR hoạt động trên nền tảng bsc. Monero/XMR thực hiện 15 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 38,107.90 USD (136.88 ETH)

bsc0x9767c8e438aa18f550208e6d1fdf5f43541cc2c8 1 0 19:00 06/06/2023

Token Mango Man Intelligent có mã ký hiệu là MMIT hoạt động trên nền tảng bsc. Mango Man Intelligent/MMIT thực hiện 6,541 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,694,860.29 USD (6,069.74 ETH)

bsc0x5b1baec64af6dc54e6e04349315919129a6d3c23 1 0 19:00 06/06/2023

Token DNAxCAT có mã ký hiệu là DXCT hoạt động trên nền tảng bsc. DNAxCAT/DXCT thực hiện 143 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 102,076.94 USD (370.29 ETH)

bsc0xb82beb6ee0063abd5fc8e544c852237aa62cbb14 1 0 19:00 06/06/2023

Token Square có mã ký hiệu là SQUA hoạt động trên nền tảng bsc. Square Token/SQUA thực hiện 2,156 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,224,712.77 USD (4,434.11 ETH)

eth0x15f20f9dfdf96ccf6ac96653b7c0abfe4a9c9f0f 1 0 19:00 06/06/2023

Token WALL STREET BABY có mã ký hiệu là WSB hoạt động trên nền tảng eth. WALL STREET BABY/WSB thực hiện 111 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 111,053.77 USD (61.40 ETH)

eth0x2a3bff78b79a009976eea096a51a948a3dc00e34 1 0 19:00 06/06/2023

Token Wilder có mã ký hiệu là WILD hoạt động trên nền tảng eth. Wilder/WILD thực hiện 683 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,154,079.06 USD (1,186.37 ETH)

eth0xb69753c06bb5c366be51e73bfc0cc2e3dc07e371 1 0 19:00 06/06/2023

Token POOH có mã ký hiệu là POOH hoạt động trên nền tảng eth. POOH/POOH thực hiện 339 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 431,808.55 USD (239.49 ETH)

arbitrum0x9c8ef67c9168587134e1f29a71405dc753500a45 1 0 19:00 06/06/2023

Token Legends có mã ký hiệu là LG hoạt động trên nền tảng arbitrum. Legends/LG thực hiện 281 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 99,984.29 USD (55.13 ETH)

eth0x0ec78ed49c2d27b315d462d43b5bab94d2c79bf8 1 0 19:00 06/06/2023

Token ZERO có mã ký hiệu là ZERO hoạt động trên nền tảng eth. ZERO/ZERO thực hiện 113 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 242,172.72 USD (132.92 ETH)

eth0x1ce270557c1f68cfb577b856766310bf8b47fd9c 1 0 19:00 06/06/2023

Token MongCoin có mã ký hiệu là $MONG hoạt động trên nền tảng eth. MongCoin/$MONG thực hiện 700 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 852,124.99 USD (469.03 ETH)

eth0x71ab77b7dbb4fa7e017bc15090b2163221420282 1 0 19:00 06/06/2023

Token Highstreet token có mã ký hiệu là HIGH hoạt động trên nền tảng eth. Highstreet token/HIGH thực hiện 118 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 182,324.45 USD (100.11 ETH)

eth0x7d5121505149065b562c789a0145ed750e6e8cdd 1 0 19:00 06/06/2023

Token Victoria VR có mã ký hiệu là VR hoạt động trên nền tảng eth. Victoria VR/VR thực hiện 165 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 101,429.08 USD (55.78 ETH)

eth0x7ca5af5ba3472af6049f63c1abc324475d44efc1 1 0 19:00 06/06/2023

Token Kondux có mã ký hiệu là KNDX hoạt động trên nền tảng eth. Kondux/KNDX thực hiện 40 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 52,408.30 USD (28.76 ETH)

bsc0x5f4bde007dc06b867f86ebfe4802e34a1ffeed63 1 0 19:00 06/06/2023

Token Highstreet Token có mã ký hiệu là HIGH hoạt động trên nền tảng bsc. Highstreet Token/HIGH thực hiện 1,664 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 425,942.21 USD (1,518.36 ETH)

arbitrum0x09e18590e8f76b6cf471b3cd75fe1a1a9d2b2c2b 1 0 19:00 06/06/2023

Token ArbDoge AI có mã ký hiệu là AIDOGE hoạt động trên nền tảng arbitrum. AIDOGE/AIDOGE thực hiện 4,454 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 124,171.65 USD (68.58 ETH)

bsc0x9abdba20edfba06b782126b4d8d72a5853918fd0 1 0 19:00 06/06/2023

Token Taboo có mã ký hiệu là TABOO hoạt động trên nền tảng bsc. TABOO TOKEN/TABOO thực hiện 84 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 53,370.57 USD (190.34 ETH)

bsc0x2cd96e8c3ff6b5e01169f6e3b61d28204e7810bb 1 0 19:00 06/06/2023

Token LuckyBlock có mã ký hiệu là LBlock hoạt động trên nền tảng bsc. LuckyBlock/LBlock thực hiện 212 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 128,577.31 USD (454.86 ETH)

bsc0xc3028fbc1742a16a5d69de1b334cbce28f5d7eb3 1 0 19:00 06/06/2023

Token StarSharks có mã ký hiệu là SSS hoạt động trên nền tảng bsc. StarSharks/SSS thực hiện 136 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 43,275.30 USD (152.13 ETH)

bsc0x7e35d0e9180bf3a1fc47b0d110be7a21a10b41fe 1 0 19:00 06/06/2023

Token OVR có mã ký hiệu là OVR hoạt động trên nền tảng bsc. OVR/OVR thực hiện 245 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 118,091.51 USD (420.71 ETH)

eth0x21bfbda47a0b4b5b1248c767ee49f7caa9b23697 1 0 19:00 06/06/2023

Token OVR có mã ký hiệu là OVR hoạt động trên nền tảng eth. OVR/OVR thực hiện 116 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 270,024.25 USD (149.28 ETH)

bsc0x2dff88a56767223a5529ea5960da7a3f5f766406 1 0 19:00 06/06/2023

Token SPACE ID có mã ký hiệu là ID hoạt động trên nền tảng bsc. SPACE ID/ID thực hiện 1,984 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 677,099.27 USD (2,415.30 ETH)

eth0x2dff88a56767223a5529ea5960da7a3f5f766406 1 0 19:00 06/06/2023

Token SPACE ID có mã ký hiệu là ID hoạt động trên nền tảng eth. SPACE ID/ID thực hiện 121 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 985,999.53 USD (540.30 ETH)

bsc0x88479186bac914e4313389a64881f5ed0153c765 1 0 19:00 06/06/2023

Token SquidGrow có mã ký hiệu là SquidGrow hoạt động trên nền tảng bsc. SquidGrow/SquidGrow thực hiện 203 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 96,339.17 USD (347.43 ETH)

bsc0x41fe2441c9eeab2158e29185d128ebab82aa8198 1 0 19:00 06/06/2023

Token Streakk có mã ký hiệu là STKK hoạt động trên nền tảng bsc. Streakk/STKK thực hiện 908 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 165,686.75 USD (595.62 ETH)

bsc0x5b1f874d0b0c5ee17a495cbb70ab8bf64107a3bd 1 0 19:00 06/06/2023

Token BinaryX có mã ký hiệu là BNX hoạt động trên nền tảng bsc. BinaryX/BNX thực hiện 603 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,163,497.22 USD (4,154.67 ETH)

eth0xd2877702675e6ceb975b4a1dff9fb7baf4c91ea9 1 0 19:00 06/06/2023

Token Wrapped LUNA Token có mã ký hiệu là LUNA hoạt động trên nền tảng eth. Wrapped LUNA Token/LUNA thực hiện 168 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 84,637.67 USD (46.74 ETH)

bsc0x26193c7fa4354ae49ec53ea2cebc513dc39a10aa 1 0 19:00 06/06/2023

Token SharkShakeSea có mã ký hiệu là SEA hoạt động trên nền tảng bsc. SharkShakeSea/SEA thực hiện 30 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 11,739.15 USD (41.76 ETH)

eth0x3845badade8e6dff049820680d1f14bd3903a5d0 1 0 19:00 06/06/2023

Token The Sandbox có mã ký hiệu là SAND hoạt động trên nền tảng eth. SAND/SAND thực hiện 312 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 930,405.55 USD (511.92 ETH)

eth0x549020a9cb845220d66d3e9c6d9f9ef61c981102 1 0 19:00 06/06/2023

Token Sidus có mã ký hiệu là SIDUS hoạt động trên nền tảng eth. SIDUS/SIDUS thực hiện 37 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 35,599.57 USD (19.40 ETH)

polygon0xbbba073c31bf03b8acf7c28ef0738decf3695683 1 0 19:00 06/06/2023

Token SAND có mã ký hiệu là SAND hoạt động trên nền tảng polygon. SAND/SAND thực hiện 2,391 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 946,636.41 USD (1,116,306.39 ETH)

eth0xf3dcbc6d72a4e1892f7917b7c43b74131df8480e 1 0 19:00 06/06/2023

Token Big Data Protocol có mã ký hiệu là BDP hoạt động trên nền tảng eth. BDPToken/BDP thực hiện 83 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 180,347.50 USD (99.80 ETH)

arbitrum0x244ae62439c1ef3187f244d8604ac2c391ef2b53 1 0 19:00 06/06/2023

Token Modular có mã ký hiệu là MOD hoạt động trên nền tảng arbitrum. Modular/MOD thực hiện 199 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 71,681.78 USD (39.51 ETH)

eth0x5c559f3ee9a81da83e069c0093471cb05d84052a 1 0 19:00 06/06/2023

Token BabyPepe có mã ký hiệu là BABYPEPE hoạt động trên nền tảng eth. BabyPepe/BABYPEPE thực hiện 49 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 51,062.79 USD (28.23 ETH)

bsc0x67b725d7e342d7b611fa85e859df9697d9378b2e 1 0 19:00 06/06/2023

Token The Sandbox có mã ký hiệu là SAND hoạt động trên nền tảng bsc. The Sandbox/SAND thực hiện 471 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 58,305.86 USD (209.10 ETH)

bsc0x543c7ebb52d56985f63f246a5b3558aff79037d7 1 0 19:00 06/06/2023

Token Stabledoc Token có mã ký hiệu là SDT hoạt động trên nền tảng bsc. Stabledoc Token/SDT thực hiện 206 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 54,006.62 USD (195.53 ETH)

eth0x0f5d2fb29fb7d3cfee444a200298f468908cc942 1 0 19:00 06/06/2023

Token DecentralandMANA có mã ký hiệu là MANA hoạt động trên nền tảng eth. Decentraland MANA/MANA thực hiện 290 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 659,764.75 USD (363.82 ETH)

eth0x72e364f2abdc788b7e918bc238b21f109cd634d7 1 0 19:00 06/06/2023

Token MetaverseIndex có mã ký hiệu là MVI hoạt động trên nền tảng eth. Metaverse Index/MVI thực hiện 207 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 118,993.38 USD (65.80 ETH)