Top 6 đâu không phải là sức mạnh bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng 2023

Top 1: Kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại

Tác giả: tapchiqptd.vn - 224 Rating
Tóm tắt: Ðại hội XIII của Ðảng xác định: “Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh và giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại”1. Đây là chủ trương mới cần thấu triệt để thực hiện có hiệu quả cao. Các kỳ đại hội trước, Đảng đề cập: “Kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội”;. “kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh và đối ngoại”, nhưng chưa thật rõ kế
Khớp với kết quả tìm kiếm: 7 thg 9, 2021 · Với mục tiêu là: “Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị kết hợp với sức mạnh thời đại, tranh thủ tối đa sự đồng ...7 thg 9, 2021 · Với mục tiêu là: “Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị kết hợp với sức mạnh thời đại, tranh thủ tối đa sự đồng ... ...

Top 2: Mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo bảo vệ an ninh quốc gia ...

Tác giả: tuyenquang.dcs.vn - 239 Rating
Tóm tắt: Đại hội XIII xác định mục tiêu tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là: Phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị kết hợp với sức mạnh thời đại, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa,. nền văn hóa và lợi ích quốc gia - dân tộc; giữ vững môi trường hòa bìn
Khớp với kết quả tìm kiếm: 30 thg 12, 2021 · Đại hội XIII xác định mục tiêu tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là: Phát huy cao nhất sức mạnh ...30 thg 12, 2021 · Đại hội XIII xác định mục tiêu tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là: Phát huy cao nhất sức mạnh ... ...

Top 3: [DOC] Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật ...

Tác giả: web.hdu.edu.vn - 252 Rating
Tóm tắt: Trường Đại học Hồng Đức trao bằng thạc sĩ cho 538 học viên cao họcChào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11Đồng chí Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt. Nam tại Trường Đại học Hồng ĐứcChung kết Cuộc thi giọng hát hay sinh viên năm học 2021 - 2022Diễn văn Lễ khai giảng khóa đào tạo thứ 24 và Kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021)Khai giảng Khoá đào tạo thứ 24 và Kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo
Khớp với kết quả tìm kiếm: Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phục vụ công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng là một nội ...Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phục vụ công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng là một nội ... ...

Top 4: Những điểm mới trong quan điểm, chủ trương của Đảng ta về bảo ...

Tác giả: noichinh.vn - 257 Rating
Tóm tắt: An ninh quốc gia (ANQG) và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) là vấn đề hệ trọng của một quốc gia. Từ thực tiễn cho thấy, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời để thực hiện sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, đất nước, Đảng ta đã luôn coi trọng nhiệm vụ an ninh, quốc phòng nói chung và bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH nói riêng. Căn cứ vào tình hình trong nước, khu vực và thế giới, Đảng đã đưa ra quan điểm, chủ trương về bảo vệ ANQG và bảo đảm TTATXH phù hợp với yêu cầu thực tiễn. trong từng giai đoạn.Cá
Khớp với kết quả tìm kiếm: 2 thg 4, 2022 · Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, thời gian tới, sự nghiệp bảo vệ ANQG và bảo đảm TTATXH phải tiếp tục quán triệt sâu sắc trong nhận thức và ...Bị thiếu: đâu | Phải bao gồm:đâu2 thg 4, 2022 · Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, thời gian tới, sự nghiệp bảo vệ ANQG và bảo đảm TTATXH phải tiếp tục quán triệt sâu sắc trong nhận thức và ...Bị thiếu: đâu | Phải bao gồm:đâu ...

Top 5: Giá trị của “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” với sự nghiệp bảo vệ ...

Tác giả: dangcongsan.vn - 226 Rating
Tóm tắt: Trên cơ sở phương pháp luận mác xít gắn với phân tích sâu sắc thực tiễn đất nước, Đề cương về Văn hóa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Đề cương) đã thể hiện những nội hàm chủ yếu của văn hóa, bao gồm “tư tưởng, học thuật, nghệ thuật”, nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi cấp bách của tình hình thời kỳ đó. Đề cương khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của văn hóa, coi “mặt trận văn hóa là một trong ba mặt trận (kinh tế, chính trị, văn hóa) ở đó người cộng sản phải hoạt động”.. Do đó, “không phải chỉ làm các
Khớp với kết quả tìm kiếm: 21 thg 4, 2023 · Trong bối cảnh lịch sử đương thời, luận điểm này là cơ sở quan trọng để tập hợp, phát huy sức mạnh quần chúng và giới trí thức, kiến tạo nền ...21 thg 4, 2023 · Trong bối cảnh lịch sử đương thời, luận điểm này là cơ sở quan trọng để tập hợp, phát huy sức mạnh quần chúng và giới trí thức, kiến tạo nền ... ...

Top 6: Một số nội dung về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh ...

Tác giả: dangcongsan.vn - 357 Rating
Tóm tắt: Đại hội XIII của Đảng được xác định là dấu mốc tạo bước chuyển rất quan trọng, làm tiền đề cho các nhiệm kỳ tiếp theo để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, cùng với việc đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển. kinh tế tri thức, cần thực hiện đồ
Khớp với kết quả tìm kiếm: 4 thg 11, 2022 · Đây là nội dung được nhấn mạnh và nhắc đến nhiều lần, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng trong phát huy giá trị văn hóa gắn với sức ...4 thg 11, 2022 · Đây là nội dung được nhấn mạnh và nhắc đến nhiều lần, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng trong phát huy giá trị văn hóa gắn với sức ... ...