Trái nghĩa với từ cao vút là gì

Tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa với các từ sau: nhanh nhẹn, gầy gò, cao vút, dài thượt,sáng sủa

Video liên quan