Trong một ống Rơnghen, số electron đập vào đối catốt

Bài 974

Show

Bình chọn tăng 0

Bình chọn giảm

Quan tâm

0

Đưa vào sổ tay

Một ống Rơn-ghen phát chùm tia Rơn-ghen có bước sóng ngắn nhất là $5.10^{-11} m$.
a) Tính động năng cực đại của êlectron khi đập vào đối catôt và hiệu điện thế giữa hai cực của ống.
b) Tính số êlectron đập vào đối catôt trong 10s. Biết dòng điện qua ống là 10 mA.
Cho: $h=6,625.10^{-34} Js; c=3.10^8 m/s ; m_e=9,1.10^{-31} kg; e= -1,6.10^{-19} C.$

Ống Rơnghen Điện trường Êlectron

Sửa 01-08-12 11:32 AM

Chu Đức Anh
800 1 2 11

Đăng bài 01-08-12 09:26 AM

zun.kenny
206 2

hủy

Trợ giúp

Nhập tối thiểu 8 ký tự, tối đa 255 ký tự.

1 Đáp án

Thời gian Bình chọn

Bình chọn tăng 0

Bình chọn giảm

a) Ống Rơn-ghen phát ra chùm tia Rơn-ghen có bước sóng nhỏ nhất, ứng với trường hợp toàn bộ động năng của êlectron khi đập vào đối catôt chuyển hoàn toàn thành năng lượng phôtôn Rơn-ghen.
Ta có $\frac{1}{2}mv^2=hf_{max}=\frac{hc}{\lambda_{min}} $.
Thay số $W_đ=\frac{1}{2}mv^2=\frac{6,625.10^{-34}.3.10^8}{5.10^{-11}}=39,75.10^{-16} J. $
_ Hiệu điện thế giữa hai cực ống:
Nếu bỏ qua động năng ban đầu cực đại của các êlectron khi bứt khỏi catôt thì:
$W_đ=\frac{1}{2}mv^2=eU $.
hay $U=\frac{W_đ}{e}=\frac{39,75.10^{-16}}{1,6.10^{-19}}=24,8.10^3 V $.
b) Số êlectron đập vào đối với catôt trong 10s.
Từ $I=\frac{q}{t}=\frac{ne}{t} \Rightarrow n=\frac{It}{e}=\frac{10.10^{-3}.10}{1,6.10^{-19}}=6,25.10^{17} $ hạt.

Sửa 01-08-12 11:35 AM

Chu Đức Anh
800 1 2 11

6K 155K 12K

1

52% được chấp nhận

Đăng bài 01-08-12 09:32 AM

zun.kenny
206 2

20K 74K

0% được chấp nhận

hủy

Trợ giúp

Nhập tối thiểu 8 ký tự, tối đa 255 ký tự.

0

phiếu

1đáp án

1K lượt xem

Trong một ống Rơnghen, cường độ dòng điện đi qua ống là $0,4m$A và hiệu điện thế giữa anot và catot là $6k$V. Hãy tìm bước sóng nhỏ nhất của tia Rơnghen mà ống phát ra, số electron tới đập vào đối catot mỗi giây, và vận gốc của electron khi tới đối catot.

Giao thoa ánh sáng Ống Rơnghen Tia Rơnghen

Đăng bài 15-08-12 08:19 AM

vantrungub
166 2

0

phiếu

1đáp án

2K lượt xem

Một ống Rơnghen phát ra một chùm tia có nước sóng ngắn nhất là $5.10^{-11}m$.
a) Tính hiệu điện thế giữa hai cực của ống đó và động năng cực đại của các electron tới đập vào các đối catot. Biết cường độ dòng điện qua ống là $0,01$A, tính số electron đập vào đối âm cực trong mỗi giây.
b) Người ta làm nguội đối catot bằng một dòng nước lạnh mà nhiệt độ lúc ra khỏi ống lớn hơn nhiệt độ lúc vào là $40_0$.
Tính khối lượng nước chảy qua đối catot mỗi phút. Cho biết: nhiệt dung riêng của nước: C = $4,186kJ/kg.K$.

Ống Rơnghen Tia Rơnghen

Đăng bài 13-08-12 10:49 AM

vantrungub
166 2

0

phiếu

1đáp án

1K lượt xem

Một ống Rơnghen phát được bức xạ có bước sóng nhỏ nhất là $5\mathop A\limits^0 $
a) Tính năng lượng của photon Ronghen tương ứng, vận tốc của electron tới đập vào đối catot và hiệu điện thế giữa hai cực của ống.
b) Khi ống Ronghen đó hoạt động, cường độ dòng điện qua ống là $0,002$A. Tính số electron đập vào đối catot trong mỗi giây và nhiệt lượng tỏa ra trên đối catot trong một phút.
c) Để tăng "độ cứng" của tia Ronghen, tức là để giảm bước sóng của nó, người ta cho hiệu điện thế giữa hai cực tăng thêm $\Delta U = 500V$. tính bước sóng ngắn nhất của tia Ronghen phát ra khi đó.

Ống Rơnghen Tia Rơnghen

Đăng bài 13-08-12 10:46 AM

vantrungub
166 2

0

phiếu

1đáp án

6K lượt xem

Trong một ống Rơnghen, cường độ dòng điện đi qua ống là $0,8mA$ và hiệu điện thế giữa anot và catot là $1,2kV$.
a) Tìm số electron đập vào đốt catot mỗi giây và vận tốc của electron khi tới đối catot.
b) tìm bước sóng nhỏ nhất của tia Rơnnghen mà ống Rơnghen có thể phát ra.
c) Đối catot là một bản platin có diện tích $1cm^2$ và dày $2mm$. Giả sử toàn bộ động năng của electron đập và đối catot dùng để đốt nóng bản platin đó. Hỏi sau bao lâu nhiệt độ của bản tăng thêm được $1000^0C$
cho biết khối lượng riêng và nhiệt dung riêng của platin là:
$D = 21.10^3$km/m%; $ c_p = 0,12$kJ/kg.độ.

Ống Rơnghen Tia Rơnghen

Đăng bài 13-08-12 10:39 AM

vantrungub
166 2

0

phiếu

1đáp án

4K lượt xem

Bước sóng ngắn nhất của tia Rơnghen là $1A^0$
a. Tìm hiệu điện thế giữa anôt và catôt của ống Rơnghen. Bỏ qua động năng của elêctrôn khi ra khỏi catôt
b. Cường độ dòng điện qua ống Rơnghen là $8mA$. Tìm công suất của ống Rơnghen. Cho $h=6,625.10^{-34}Js; c=3.10^8 m/s; 1A^0=10^{-10} m $

Tia Rơnghen Ống Rơnghen

Đăng bài 13-08-12 09:32 AM

Tiểu Bắc
1K 8 6

Thẻ

Ống Rơnghen ×8
Điện trường ×99
Êlectron ×35

Lượt xem

4570

Lý thuyết liên quan

Điện tích. Điện trường - Điện trường và cường độ điện trường - Đường sức điện